Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Obowiązki dyrektora związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych
  • Przedszkolak zagrożony niedostosowaniem społecznym
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  • Ocena pracy nauczyciela – zadania i obowiązki dyrektora Zamknięcie roku finansowego oraz planowanie kolejnego roku budżetowego w przedszkolu

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

RODO w przedszkolu – studium przypadku

Przedszkole nie może wykorzystywać danych osobowych wychowanka poza upoważnieniem wynikającym z przepisów. Każde inne wykorzystanie danych osobowych i ich przetwarzanie wymaga zgody osoby, której dane są lub mają być przetwarzane.

10 października 2018

Sprawdzanie kwalifikacji nauczycieli przez nowego dyrektora...

Nowo wybrany dyrektor bardzo często nie sprawdza kwalifikacji zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, dając wiarę temu, że jego poprzednik właściwie ocenił kwalifikacje nauczycieli. Co prawda w przedszkolu istnieje możliwość zwolnienia nauczyciela poza tak zwanym okresem ruchu kadrowego, ale wymaga to podjęcia przez dyrektora odpowiednich kroków. W przypadku stwierdzenia, że nauczyciel został zatrudniony bez kwalifikacji, dochodzi niekiedy do wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa i dyrektor, który stwierdził brak kwalifikacji nauczyciela, ma obowiązek owo wygaśnięcie stosunku pracy stwierdzić.

10 października 2018

Monitorowanie pracowników przedszkola a prawo

Obok unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) obowiązują również krajowe przepisy o stosowaniu monitoringu przez przedszkola jako pracodawców i jednostki oświatowe. Muszą one być przestrzegane przez placówki publiczne i niepubliczne.

10 października 2018

Ewaluacja wymagania 8

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do przekazywania radzie pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o pracy przedszkola. Dotychczasowy zapis znajdujący się w ustawie o systemie oświaty obecnie uregulowany jest w art. 69 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. Oprócz umiejscowienia zapisu w innym akcie prawnym nic nie uległo zmianie. Co prawda przytoczona podstawa prawna obliguje dyrektora do przekazywania nauczycielom wniosków z nadzoru pedagogicznego, jednak nie są one oderwane od analiz badań wewnętrznych, które prowadzone są w związku z realizacją planu nadzoru.

5 października 2018

Czytaj również

Przedszkolak zaniedbywany w środowisku rodzinnym

Prawie w każdym przedszkolu można spotkać dzieci zaniedbywane w środowisku rodzinnym. Jedne pochodzą z rodzin dobrze sytuowanych, inne z tych gorzej uposażonych. Rodzice jednych legitymują się wyższym wykształceniem, drugich – edukacją zakończoną na dość wczesnym etapie. Badacze zjawiska zaniedbywania dzieci przez rodziców wskazują, że może się ono zdarzyć w każdym środowisku i nie jest związane wyłącznie z niskim statusem społecznym czy materialnym rodziny. Przyznają jednak, że zaniedbanie zdarza się częściej w rodzinach bardzo licznych, dotkniętych bezrobociem, ciężką chorobą rodziców lub problemem alkoholowym. Ich badania wskazują także, że dzieci zaniedbane przez rodziców, dotknięte są zazwyczaj więcej niż jednym rodzajem przemocy, głównie przemocą fizyczną i psychiczną. Co może zrobić przedszkole?

12 października 2018

Narzędziownia