Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Obowiązki dyrektora związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych
  • Przedszkolak zagrożony niedostosowaniem społecznym
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  • Ocena pracy nauczyciela – zadania i obowiązki dyrektora Zamknięcie roku finansowego oraz planowanie kolejnego roku budżetowego w przedszkolu

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Zamknięcie roku finansowego oraz planowanie kolejnego

Do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r. stosuje się rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Załączniki do rozporządzenia, stanowiące jego integralną część, zawierają plany kont oraz zakresy informacyjne poszczególnych części sprawozdania finansowego.

15 listopada 2018

Prawo wewnętrzne w przedszkolu

Prawo wewnętrzne w przedszkolu regulowane jest wymogami formalnymi wynikającymi z ustaw lub rozporządzeń. Podstawowym dokumentem jest oczywiście statut przedszkola, który na mocy ustawy Prawo oświatowe powinien być dostosowany do nowych wymogów najpóźniej do 30 listopada 2018 roku. Poza tym dokumentem przedszkola mogą tworzyć inne procedury wynikające przede wszystkim z potrzeb danej placówki. Ogólne rozumienie pojęcia procedury sprowadza się do możliwie najprostszego sposobu określenia czegoś, co jest do wykonania, lub uregulowania prowadzącego do usprawnienia systemu zarządzania placówką.

15 listopada 2018

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – o czym można zapomnieć...

W przyjętych przez MEN podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 określono także kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Jednym z nich są kontrole prowadzone przez pracowników kuratoriów skupione na ocenie prawidłowości zapewnienia dzieciom w publicznych przedszkolach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15 listopada 2018

Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich obowiązków

Współczesna placówka oświatowa to organizacja funkcjonująca w ciągle zmieniającej się rzeczywistości i ciągle ucząca się, dlatego konieczne jest nieustanne jej wspomaganie, a w szczególności nauczycieli, w radzeniu sobie z byciem w „ciągłej zmianie”.

15 listopada 2018

Czytaj również

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym – paleta barw i odcieni...

Dane z pracy orzeczeniowej poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazują, że w ostatnich pięciu latach trzykrotnie wzrosła liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Niepokojące jest zwłaszcza to, że problem dotyczy dzieci w coraz młodszym wieku, bywa nawet, że przedszkolaków.

15 listopada 2018

Narzędziownia