Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo , Otwarty dostęp

22 marca 2022

NR 128 (Marzec 2022)

Arkusz organizacyjny przedszkola w kontekście zmienionego nadzoru pedagogicznego

0 1128

Historia zatoczyła koło i nadszedł marzec, a to oznacza, że dyrektorzy szkół i przedszkoli podejmują działania analityczno-planistyczne związane z organizacją następnego roku szkolnego. W ramach tych działań jednym z głównych zadań do wykonania jest zebranie stosownych informacji niezbędnych do opracowania projektu arkusza organizacji placówki.

Zgodnie z prawem dokument ten stanie się obowiązujący po zatwierdzeniu przez organ prowadzący oraz wcześniejszym zaparafowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego. Należy zauważyć, że w obecnych warunkach nie ma żadnego gotowego wzorca, gdyż sytuacja organizacyjna przedszkoli i placówek oświatowych zmienia się bardzo dynamicznie. W pierwszej kolejności należy mieć na względzie zmienne wytyczne i wynikające z nich rozwiązania organizacyjne w sytuacji pandemicznej związanej z zachorowaniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2. Mają one bowiem znaczny wpływ na funkcjonowanie placówki, a tym samym – przygotowanie założeń organizacyjnych. Ponadto obecnie wpływ na te założenia mają również zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz w nowych uprawnieniach kuratorów oświaty. Zwracam także uwagę na istotne zmiany w uprawnieniach związków zawodowych i rady pedagogicznej dotyczące opiniowania arkusza organizacji przedszkola. 
Zmieniony art. 110 ust. 2 znowelizowanej ustawy Prawo oświatowe stanowi, że: 

POLECAMY

arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola […] a następnie przedstawia go do zaopiniowania radzie pedagogicznej. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działającym w szkole lub przedszkolu, których dotyczy arkusz organizacji. 

Jest to istotna zmiana nakazująca dyrektorowi przedłożyć do zaopiniowania projekt arkusza organizacji przedszkola lub placówki radzie pedagogicznej. Wcześniej rada pedagogiczna takich uprawnień nie posiadała. Podobnie w przypadku związków zawodowych. Obecnie arkusz organizacji przedszkola przesyła się do organizacji związkowych, które swoim zakresem działania obejmują placówkę. Oznacza to, że arkusz organizacji dyrektor przedszkola przesyła do organizacji związkowej niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej placówce są członkami tej organizacji, a także czy organizacja związkowa dopełniła warunku przedstawienia dyrektorowi przedszkola informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten już wcześniej budził wątpliwości wynikające m.in. z ko-
nieczności opiniowania arkuszy organizacji przez związki zawodowe, które nie miały swoich przedstawicieli w danym przedszkolu. Zatem związki zawodowe odnosiły się do organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w przedszkolach, w których praktycznie nie miały swoich członków. Było to zupełnie nielogiczne. Dlatego po zmianach arkusz organizacji będzie przekazywany do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, wyłącznie w przypadku gdy dana organizacja działa w przedszkolu lub placówce, której dotyczy arkusz organizacji. W związku z powyższym terminy przewidziane na opracowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkola na dany rok szkolny powinny uwzględniać zmiany w procedurze opiniowania arkusza. Dlatego organizacje związkowe już na początku kwietnia powinny otrzymać arkusze organizacji do zaopiniowania. A to oznacza, że prace nad nimi muszą być bardziej zintensyfikowane.

Prace nad arkuszem organizacyjnym powinny przebiegać zgodnie z zasadami prawidłowego planowania 

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami planowania strategicznego arkusz organizacyjny placówki jest jednym z najważniejszych (po statucie) dokumentów planistycznych przedszkola i chyba trudno jest przecenić jego wagę; niestety, często jest on raczej niedoceniany. W związku z jego ogromnym znaczeniem prace nad nim powinny przebiegać zgodnie z zasadami prawidłowego planowania. Z kolei do prawidłowego przebie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy