Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 lutego 2019

NR 99 (Luty 2019)

Zmiany w przedszkolach od 2019 roku

0 148

Początek roku 2019 mamy już za sobą i okres ferii jest w pełni. Dla kadry kierowniczej – również przedszkoli – jest to czas na analizę i przemyślenie ostatnich zmian prawnych – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – regulujących funkcjonowanie przedszkoli. Taką właśnie zmianą, której wiele regulacji weszło w życie 1 stycznia 2019 r., jest ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1.

Taką właśnie zmianą, której wiele regulacji weszło w życie 1 stycznia 2019 r., jest ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1.

Pierwszą z istotnych zmian są nowe regulacje zapisane w art. 110 ustawy Prawo oświatowe, dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych2. Doprecyzowano przepis wskazujący zasady opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły lub placówki przez zakładowe organizacje związkowe. Dotychczasowy zapis budził wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego, czy zawsze należy zasięgać opinii zakładowych organizacji związkowych. Teraz zakłada się, że opinia zakładowych organizacji związkowych jest konieczna tylko wówczas, gdy spełnione są warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych3 w zakresie przedstawiania dyrektorowi szkoły lub przedszkola przez właściwą zakładową organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji na terenie danej jednostki organizacyjnej (szkoły, przedszkola). Przepis art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych wyraża obowiązek przedstawiania co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków będących pracownikami. Jeżeli dana organizacja związkowa nie ma swojego przedstawiciela w szkole, wówczas nie jest konieczne zasięganie opinii tego związku zawodowego. 
W obszarze wychowania przedszkolnego w pierwszej kolejności przeformułowano zapisy art. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe4. Teraz określają one jednoznacznie, że system oświaty obejmuje przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego, które ze względu na swoją specyfikę funkcjonują na podstawie wyodrębnionych przepisów. Dotychczas obowiązujące sformułowanie mogło sugerować, że do innych form wychowania przedszkolnego mają zastosowanie przepisy dotyczące przedszkoli. Następnie dokonano korekty w zapisach art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe5. Ta zmiana zakłada, że jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej musi poinformować o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział 
przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych6, które mogą przyjąć dziecko. Dotychczas obowiązujący przepis nie wskazywał, w jakim terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta ma dokonać tego wskazania. Teraz zakłada się, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do takiego wskazania nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego. W roku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rodzice tych dzieci składają na kolejny rok szkolny do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wprowadzone zmiany pozwolą na racjonalne wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie, a jednocześnie uchronią gminę przed sytuacją, w której do placówek wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci z innych gmin, gdy nie zostały zaspokojone potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie macierzystej. Zmiana w art. 22 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczy też dookreślenia wymaganych elementów regulaminu otwartego konkursu ofert. Ustalono, że regulamin ma określać w szczególności: czas korzystania przez gminę z placówek wychowania przedszkolnego (z tym że czas ten powinien umożliwiać uczniowi uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego) oraz miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne po zakończeniu korzystania przez gminę z wyłonionych w otwartym konkursie placówek wychowania przedszkolnego. Zmiana zapisów art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zakłada ponadto rozszerzenie sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, obowiązującego dotychczas prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego7, także na publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Niejednokrotnie brak tej regulacji prowadził do znacznej dowolności w tym zakresie, np. rozliczeń minutowych, które były uciążliwe dla pracowników przedszkoli, skutkował również rozrostem zbędnej dokumentacji. W innych przypadkach stosowano „zasadę kwadransa”, co z kolei skutkowało konfliktami z rodzicami, którzy kwestionowali wysokość naliczanych im kwot za korzystanie przez ich dziecko z wychowania przedszkolnego. Wprowadzone nowe rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, pozwalający na zachowanie dotychczasowego rozwiązania stosowanego w gminach do czasu podjęcia nowych uchwał w tym zakresie. 
Zmieniono również brzmienie art. 38 ust. 58, rezygnując z dookreślenia stopnia niepełnosprawności intelektualnej w przypadku niepełnosprawności sprzężonych występujących u dzieci,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy