Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 stycznia 2019

NR 98 (Styczeń 2019)

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji na terenie przedszkola

0 9

Różnego rodzaju organizacje nie mogą dowolnie funkcjonować w publicznym przedszkolu. Przepisy oświatowe stawiają określone wymogi przede wszystkim co do ich statutowych celów, związane ze wspieraniem działalności placówki, oraz trybu dopuszczenia do działalności w danym przedszkolu.

Jakie podmioty mogą działać w przedszkolu?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm., dalej PO) w przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola. 
Z cytowanej regulacji wynika, że partie i organizacje polityczne bezwzględnie nie mogą działać w przedszkolu, a zakaz ten nie może zostać uchylony przez dyrektora, inne przedszkolne organy, organ prowadzący ani na wniosek rodziców. Partię polityczną definiuje art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 580), zgodnie z którym jest nią dobrowolna organizacja występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej. Partie są wpisywane do ewidencji partii politycznych. Z kolei pod pojęciem organizacji politycznej należałoby rozumieć organizację, która nie jest wpisana do ewidencji i może mieć podobne cele do partii, w tym opowiada się za jakąś ideologią polityczną.
W przedszkolu może działać stowarzyszenie, które nie zostało powołane do prowadzenia jednostki oświatowej. Obok stowarzyszeń, z powyższymi wyjątkami, w przedszkolu mogą działać inne organizacje, w tym np. fundacje. Natomiast art. 86 ust. 1 PO stawia im wymóg, aby działalność była co najmniej korzystna z punktu widzenia osiągnięcia celów dydaktycznych, wychowawczych, innowacyjnych lub opiekuńczych przedszkola, ale nie musi być z nimi ściśle zgodna1. Organizację wspierającą działalność przedszkola może również stanowić nieformalna grupa osób, nigdzie niezarejestrowana.
Samo pojęcie działania organizacji w przedszkolu nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, a więc należy je interpretować szeroko, zarówno jako zorganizowaną i stałą aktywność w danej placówce, jak i każdą inną formę popularyzowania jakichś idei, informowania o działalności organizacji, podejmowania innych oddziaływań wobec dzieci, np. poprzez organizowanie nawet pojedynczych spotkań lub pogadanek z uczniami lub rodzicami, rozdawanie ulotek rodzicom, korzystanie z możliwości zamieszczenia na stronie przedszkola informacji o swojej działalności itp.2

Zadania dyrektora i organów przedszkola przed dopuszczeniem organizacji do działalności w przedszkolu

Spełnienie wymogu posiadania określonych przez ustawodawcę celów jest niewystarczające do tego, by stowarzyszenie lub inna organizacja działały w danym przedszkolu. Na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 PO podjęcie takiej działalności (nawet tylko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy