Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Sytuacje kryzysowe

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Sytuacje kryzysowe związane z bezpieczeństwem dzieci w ogrodzie przedszkolnym

0 696

Wypadki na placach zabaw i w ogródkach przedszkolnych nie należą do rzadkości. Niekiedy wynikają z zaniedbań w zakresie opieki sprawowanej nad dziećmi przez nauczycieli, wychowawców, opiekunów, w tym także rodziców nieprzestrzegających ustalonych regulaminów. Często jednak są skutkiem nieodpowiedniej organizacji miejsca zabawy, niewłaściwego zabezpieczenia poszczególnych stref czy złego stanu technicznego urządzeń, z których korzystają dzieci.

Aby zapobiec sytuacjom kryzysowym związanym z wypadkami dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, warto przypomnieć sobie przepisy dotyczące wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do tego miejsca aktywności powierzonych naszej opiece dzieci oraz zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie bhp. 
Ogród przedszkolny wraz ze znajdującym się na jego terenie placem zabaw jest bardzo ważny w życiu każdego przedszkolaka. To miejsce jego aktywności – zarówno tej ruchowej, jak i badawczej, pozwalającej odkrywać tajemnice otaczającego go świata.

Ogród przedszkolny staje się często spełnieniem dziecięcych marzeń. Dzięki odpowiedniej aranżacji oraz znajdującym się w nim sprzętom maluchy mogą ćwiczyć swoją sprawność i rozwijać wyobraźnię. 

Z perspektywy dyrektora ogród przedszkolny to bezpieczna przestrzeń, w której prowadzona jest działalność edukacyjno-wychowawcza przedszkola. 

Bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw jest kwestią najważniejszą. Bardzo istotne jest zatem, by w trakcie budowy lub konserwacji zewnętrznego placu zabaw oraz całego terenu przedszkolnego ogrodu starać się wyeliminować wszelkie ewentualne zagrożenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowników.
W Polsce obowiązującymi normami w zakresie wymagań dotyczących wyposażenia oraz bezpieczeństwa placów zabaw są normy PN-EN 1176. 

POLECAMY

Normy bezpieczeństwa dotyczące zabawek

Producenci urządzeń zabawowych wprowadzają na rynek szereg nowych elementów bądź też całkowicie nowych konstrukcji służących do zabawy. Są to urządzenia grupujące wiele wyżej wymienionych elementów, spełniające wszystkie normy i pozwalające na wszechstronny rozwój bawiących się na nich dzieci. To zestawy z grupy tak zwanych zabawek interaktywnych. Dobrze dopasowane do potrzeb placówki mogą przewyższyć funkcjonalnością i atrakcyjnością zestawy z grup zabawek znanych nam od dawna.

Elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci na terenach przyszkolnych można projektować w konwencji „naturalnej”, z materiałów drewnianych oraz wykonanych z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drążków metalowych, z dominantami w kolorze niebieskim.

Normy dotyczące bezpiecznej nawierzchni

Norma PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) mówi, że wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych, oraz należy je realizować zgodnie z wymogami przywołanej normy.

Rodzaje nawierzchni, jakie można zastosować:

 • Nawierzchnia trawiasta
  Przy projektowaniu ogrodu zaleca się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 do 3%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 
 • Nawierzchnia bezpieczna
  Na placach zabaw projektuje się często nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (piankową, gumową), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. 
 • Nawierzchnia komunikacyjna
  Ten rodzaj nawierzchni projektuje się z przeznaczeniem na chodniki piesze (ścieżki). Można wykorzystać tu nawierzchnię z wyrobów typu tartan (lub inną syntetyczną, rozwijalną lub wylewaną, zgodną z wymogami przywołanej normy). 

Normy dotyczące odległości pomiędzy urządzeniami zabawowymi

Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach bezpiecznych powinno być tak zaprojektowane, by znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości min. 1,50 m. Należy zwrócić uwagę na lokalizację huśtawek wahadłowych. Odległość powinna wynieść min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej.

Przepisy prawa budowlanego

Najnowsze przepisy dotyczące placów zabaw mówią m.in. że:

 • place zabaw to obiekty małej architektury, nie są więc obiektami budowlanymi,
 • w posiadaniu dyrektora placówki powinna być dokumentacja obiektu, która zawiera instrukcje obsługi i eksploatacji;
 • place zabaw podlegają obowiązkowej kontroli budowlanej, co najmniej raz na pięć lat – większość placówek oświatowych przeprowadza roczne kontrole stanu technicznego 
 • urządzeń zabawowych w przedszkolnym ogrodzie, co z pewnością jest dobrą praktyką;
 • prawo budowlane wskazuje jednoznacznie – plac zabaw powinien być bezpieczny;
 • na placu powinna być umieszczona tablica informacyjna zawierająca dane zarządcy, czyli osoby odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw, adres placu zabaw, numery telefonów alarmowych;
 • elementy znajdujące się na placu powinny być tak zaprojektowane, by zapewnić ochronę przed zakleszczeniami oraz uderzeniami;
 • pomiędzy ruchomymi częściami urządzeń oraz częściami stałymi i ruchomymi powinno się zachować odpowiednie odległości chroniące przed zmiażdżeniem palców lub kończyn;
 • narożniki i krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem min. 3 mm, co chroni dziecko przed uderzeniem, wybiciem oka lub zranieniem;
 • inwestor realizujący zadanie związane z budową placu zabaw jest zobowiązany do zgłoszenia inwestycji w wydziale architektury.

Atesty i certyfikaty – place zabaw nie podlegają oznaczeniom CE. Obecnie placówki oświatowe nabywają urządzenia wraz z certyfikatem. Norma PN-NE nakazuje poświadczenie zgodności. Można wyróżnić trzy możliwości poświadczenia:

 • Deklaracja zgodności – wystawiane przez producenta. 
 • Świadectwo zgodności.
 • Certyfikat zgodności – wystawiane przez jednostkę certyfikującą.

Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw powinny być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania. 

Przegląd i konserwacja urządzeń na placu zabaw

Plac zabaw powinien podlegać przeglądom oraz właściwej konserwacji zarówno wyposażenia, jak i nawierzchni placu.

Wyposażenie placu zabaw należy systematycznie kontrolować pod wieloma względami, m.in.:

 • potencjalnych zagrożeń,
 • uszkodzeń konstrukcji wynikających z korodowania,
 • występowania szkodników,
 • gnicia i wietrzenia materiałów użytych do budowy.

Obowiązujące normy przewidują trójstopniowy system kontroli urządzeń na placu zabaw:

 • regularna kontrola przez oględziny, która umożliwia ujawnienie zagrożeń będących wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych itp.;
 • kontrola funkcjonalna – bardziej szczegółowa, przeprowadzana co 1–3 miesiące; ma za zadanie sprawdzić funkcjonowanie i stabilność sprzętu oraz jego zużycie;
 • coroczna kontrola podstawowa – przeprowadzana raz w roku; ma na celu ocenę ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni itd.

W posiadaniu dyrektora przedszkola powinna znaleźć się dokumentacja, np. dziennik placu zabaw, który powinien zawierać:

 • plan kontroli,
 • harmonogram konserwacji,
 • procedurę postępowania w razie awarii, wypadku lub pożaru,
 • dokumentację przeglądową dla trzech rodzajów przeglądów: regularnych, fu...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy