Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole a dziecko ze SPE , Otwarty dostęp

7 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Dziecko przewlekle chore w przedszkolu

0 1472

Pediatrzy „biją na alarm”, populacja dzieci w wieku 3–7 lat z chorobami przewlekłymi zwiększa się w Polsce z roku na rok. U jednych choroby te występują od urodzenia, u drugich zostały nabyte. Według raportów GUS o stanie zdrowia (2009–2015) co dziesiąte dziecko choruje przewlekle na co najmniej jedną chorobę. Najczęstszym schorzeniem przewlekłym są alergie, dotyczą niemal 23% badanych dzieci. Alergiczny nieżyt nosa ma co piąte polskie dziecko, zaś na astmę cierpi co dziesiąte. Lekarze notują też wzrost zachorowań dzieci zarówno na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Co zatem może zrobić przedszkole?

 

POLECAMY

Choroba przewlekła u dzieci przedszkolnych jest schorzeniem poważnym i długotrwałym. Nie rokuje poprawy w krótkim czasie, a niekiedy nawet stanowi zagrożenie dla ich życia. Wymaga więc specjalistycznego postępowania medycznego, właściwego nadzoru, obserwacji oraz opieki ze strony dorosłych. Taka choroba może trwać wiele lat, nawet całe życie i zmieniać swoje nasilenie w miarę upływu czasu, powodując wiele zmian w organizmie dziecka oraz niosąc ze sobą szereg znaczących konsekwencji, które mogą wpływać na zróżnicowane funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i przystosowanie się do życia.

 

CO NALEŻY SIĘ DZIECKU PRZEWLEKLE CHOREMU W PRZEDSZKOLU

Dzieci z chorobami przewlekłymi ujmowane są w prawie oświatowym jako dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego dyrektor publicznego przedszkola nie może odmówić przyjęcia dziecka do swojej placówki tylko ze względu na jego chorobę przewlekłą. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym powinien:

  • zapewnić dziecku, w zależności od potrzeb, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektami należącymi do tej jednostki;
  • pozyskać od jego rodziców (opiekunów prawnych) szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu, niezwykle ważne jest przekazanie informacji o wpływie choroby dziecka na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne, niektóre leki zażywane przez dziecko mogą działać pobudzająco, a inne usypiająco, może to mieć wpływ na zachowanie się dziecka lub możliwość efektywnego uczenia się, dzięki tym informacjom nauczyciel może poznać chorobę dziecka w takim zakresie, aby w razie potrzeby, w odpowiednim czasie, udzielić mu niezbędnej pomocy i wsparcia oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie przedszkola;
  • zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analizę publikacji z serii One są wśród nas, przekazanych do przedszkoli przez kuratoria oświaty w całej Polsce, obecnie publikacja dostępna jest również w bibliotece cyfrowej ORE na stronie www.bc.ore.edu.pl;
  • zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola w zakresie postępowania z chorym dzieckiem – na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;
  • wspólnie z pracownikami przedszkola opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego dziecka, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby, procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, sposób reagowania itp., powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników przedszkola do bezwzględnego ich stosowania;
  • wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację pracy do możliwości psychofizycznych tego dziecka, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno- pedag...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy