Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach niepublicznych od września 2018 r.

Artykuły z czasopisma | 28 sierpnia 2018 | NR 94
0 621

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli obowiązujące od 1 września 2018 r. wzbudzają wśród dyrektorów kontrowersje. Nadal pojawia się wiele pytań, zarówno dotyczących kwestii prawnych, jak i organizacyjnych. Co wiemy na pewno?

Wiadomo, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2017 r., poz. 2203) wprowadziła te zmiany w przedszkolach niepublicznych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego na mocy art. 76, który z kolei wprowadza zamiany w ustawie Karta Nau-
czyciela. Punkt 14 tego artykułu stanowi, że po art. 10 KN dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r., poz. 60 i 962)”.
Artykuł 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w:

POLECAMY

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Oznacza to, że przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego od 1 września 2018 r. nie mogą zatrudniać nauczycieli na umowach cywilnoprawnych czy też na zasadzie świadczenia usługi przez nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą. Jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia nauczyciela jest umowa o pracę zgodnie z warunkami określonymi w Kodeksie pracy. 

O czym warto pamiętać?

Prowadzenie zajęć stanowiących realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wiąże się z koniecznością osobistego świadczenia przez nauczyciela umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły, jak również niezbędne jest, aby wykonywane zadania były poddane bieżącemu nadzorowi. Charakter tej pracy przesądza zatem, że zatrudnienie nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę.
Wyznaczając zakres obowiązków nauczyciela, który prowadzi odpowiednie zajęcia z dziećmi, powinniśmy zobowiązać go do postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, co wiąże się z odpowiedzialnością za życie i zdrowie dzieci. Żaden dyrektor ani właściciel przedszkola czy też szkoły nie powinien pozostawiać osoby pracującej z dziećmi bez jakiegokolwiek nadzoru. Poza tym osoba zatrudniona do prowadzenia określonych zajęć zwykle nie może decydować sama o tym, o której godzinie dane zajęcia zostaną przeprowadzone oraz w jakim miejscu będą się odbywały. Zajęcia odbywają się ponadto zazwyczaj w sposób ciągły, powtarzalny, np. w określone dni tygodnia. Wszystkie te warunki przemawiają za zastosowaniem umowy o pracę. Niezastosowanie się do postanowień Kodeksu pracy rodzi określone sankcje. 
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożone są karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Postępowanie przeciwko pracodawcy toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W sprawach tych orzeka sąd rejonowy na podstawie wniosku o ukaranie. Wniosek w sprawach o wykroczenia przeciwko pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy