Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

11 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Zmiany w organizacji pracy przedszkoli

482

Przedszkola publiczne będą w najbliższym czasie w niektórych przypadkach uprawnione, w innych sytuacjach zobowiązane do stosowania nowych regulacji opracowanych przez MEN, a wpływających na ich działalność. Co dokładnie należy do nowych obowiązków?

W dniu 10 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r., poz. 691).

POLECAMY

Bardziej szczegółowa nazwa przedszkola

W § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) zostały dodane nowe jednostki redakcyjne – ust. 3a i 3b – zawierające kolejne regulacje określające formułowanie nazwy publicznego przedszkola. Nazwa przedszkola ogólnodostępnego, specjalnego i integracyjnego oraz przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi będzie mogła zawierać także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub przedszkolnej, informujące o specyfice przedszkola i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki. W nazwie przedszkola dzięki temu będzie można podkreślić charakterystyczne cechy danego przedszkola. Rozszerzona nazwa może dodatkowo pełnić funkcję informującą rodziców o kierunku rozwoju i kształcenia dzieci w danej placówce, a także wpływać na wzmocnienie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym, co MEN podkreślił w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.
Wprowadzenie dodatkowego określenia będzie dopuszczalne po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Powinno ono zostać dodane bezpośrednio przed określeniem lub po określeniu „przedszkole”.

Terminy związane z arkuszami organizacyjnymi

Zmiana ww. rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. objęła również niektóre regulacje § 17, regulującego treść i zasady sporządzania oraz zatwierdzania arkusza organizacyjnego i aneksów do tego arkusza w publicznych przedszkolach. Jeśli chodzi o samą zawartość tych dokumentów, oprócz konieczności wskazania łącznej liczby nauczycieli, obowiązkowe jest również wskazanie w nich imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli oraz liczby godzin prowadzonych przez nich zajęć. Ma to ułatwić, m.in. organizacjom związkowym i kuratorom oświaty, opiniowanie tych dokumentów, a organowi nadzoru pedagogicznego – także badanie jego merytorycznej poprawności, jeśli chodzi o przydział godzin zajęć poszczególnym nauczycielom.

Najwięcej zmian objęło przepisy § 17 ust. 5–8 rozporządzenia, określające terminy opiniowania arkuszy, co wpłynie również na konieczność ich nieco wcześniejszego opracowania i przekazania uprawnionym organizacjom związkowym. Opinia zakładowych organizacji związkowych będzie wydawana w terminie 10 dni roboczych (zamiast dotychczasowych 10 dni kalendarzowych) od dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku na opiniowanie. Arkusz powinien więc zostać przekazany takim organizacjom najpóźniej 6 kwietnia (wcześniej: 9 kwietnia). 

Wprowadzono nowy wymóg dotyczący bezpieczeństwa – dzieci oraz personel wycieczki obejmie obowiązek korzystania z tras turystycznych i szlaków turystycznych na zasadach określonych przez organ zarządzający terenem.

Projekt arkusza powinien zostać przekazany organowi prowadzącemu tak jak dotychczas, najpóźniej do 21 kwietnia. Następnie organ ten zasięga opinii kuratora oświaty, dla którego termin również zostaje wydłużony z 10 dni kalendarzowych do 10 dni roboczych. Ostateczny termin opiniowania zostaje przesunięty z 20 maja na 15 maja. Nieznacznie wydłużony zostanie przez to termin zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący, liczony od 15 do 25 maja (wcześniej od 20 do 29 maja).

Zmiany obejmą również terminy dotyczące aneksowania zatwierdzonego arkusza organizacyjnego do 30 września. Opiniowanie aneksu przez organizacje związkowe i kuratora oświaty zostanie przedłużone z czterech dni kalendarzowych do pięciu dni roboczych, a organ prowadzący będzie miał czas na zatwierdzenie aneksu wynoszący siedem dni roboczych (poprzednio siedem dni kalendarzowych).

Zagadnienia dotyczące nauczyciela religii

Planowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., poz. 36, poz. 155 z późn. zm; projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, //legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12 308 603/12 493 238/12 493 239/dokument331170.pdf) zakłada wprowadzenie w przedszkolach zmiany wynikającej z usunięcia zapisu, że nauczyciel religii nie przyjmuje obowiązków wychowawcy klasy (czyli formalnie również oddziału przedszkolnego). Z racji zatrudniania w dużej mierze świeckich katechetów (niekiedy prowadzących także inne zajęcia w przedszkolu) oraz w wyniku potrzeby wynikającej z organizacji pracy przedszkola lub wniosków rodziców zmiana ma umożliwić powierzenie opieki nad oddziałem również nauczycielowi religii. Z uwagi na specyfikę placówki nauczyciel religii powinien jednak pełnić funkcję opiekuna oddziału, gdy jednocześnie ma kwalifikacje np. z edukacji przedszkolnej lub do prowadzenia innych zajęć, kiedy zostanie jemu przydzielony dodatkowy opiekun (§ 12 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.), zwłaszcza gdy prowadzi w grupie większą liczbę godzin zajęć tygodniowo niż dwie lekcje religii tygodniowo. Skorzystanie z tej możliwości będzie dopuszczalne po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji.

Poprawa bezpieczeństwa na wycieczkach

W przedszkolach od następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw będzie obowiązywało nowe projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (//legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12 307 057/12 484 329/12 484 330/dokument325324.pdf). W porównaniu do dotychczasowych regulacji zmiany obejmą następujące zagadnienia:

  1. Doprecyzowanie niektórych celów przedszkolnych wycieczek – „upowszechnianie form aktywnego wypoczynku” zastąpiono „upowszechnianiem aktywności fizycznej”, a „przeciwdziałanie patologii społecznej” – „przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym”.
  2. Wyznaczenie terminów organizacji wycieczek – w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, ponieważ w tych okresach dla dzieci może być organizowany wypoczynek na zasadach określonych w ustawie z dnia września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z poźn. zm.).
  3. Formy wycieczek przedszkolnych – przedmiotowe, inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w danej placówce oraz krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczniów przedszkola przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem.
  4. Podwyższenie wymogów stawianych personelowi wycieczki:
    • Kierownikiem wycieczki może być jedynie nauczyciel zatrudniony w danym przedszkolu – dyrektor po zmianach nie będzie mógł powierzyć tej funkcji nauczycielowi z innej placówki ani osobie niebędącej nauczycielem, która ma ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, stopień instruktora harcerskiego, uprawnienia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy