Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

11 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Najważniejsze regulaminy w pracy przedszkola publicznego

705

Które regulaminy są w przedszkolu konieczne, a które fakultatywne? Co powinny one określać oraz jakie konsekwencje wiążą się z nieprawidłowościami lub zaniedbaniami w tym zakresie?


Opracowywanie przedszkolnej dokumentacji wymaga zaangażowania, staranności i znajomości prawa. Do podstawowych dokumentów publicznego przedszkola należą regulaminy. Część z nich jest dla przedszkoli obligatoryjna, inne z kolei nie są wymagane przepisami prawa. Te ostatnie mają doskonalić organizację pracy przedszkola, usprawniać jego działanie. Regulaminów obowiązkowych zwykle nie trzeba tworzyć od początku, jednak częste zmiany legislacyjne powodują konieczność dokonywania 
w nich zmian. 

POLECAMY

Obowiązkowe regulaminy w przedszkolu 

1. Regulamin pracy – obligatoryjny w przedszkolach zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz na wniosek zakładowej organizacji związkowej w przedszkolach zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. 
Podstawa prawna: art. 104 § 1 ustawy Kodeks pracy1.

Organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników powinny zostać określone w regulaminie pracy. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, stanowi także źródło prawa pracy dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników. Procedura jego wydania powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dyrektor przedszkola ma obowiązek uzgodnienia treści regulaminu z zakładową organizacją bądź organizacjami związkowymi oraz podania treści regulaminu do wiadomości pracowników. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie regulamin pracy ustala pracodawca. Treść regulaminu pracy zależy od sposobu organizacji pracy danego przedszkola, 
przy czym zgodnie z art. 1041 § 1 ustawy Kodeks pracy regulamin powinien ustalać w szczególności:

  1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie przedszkola w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, 
  2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  3. porę nocną,
  4. termin, miejsce i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  5. wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
  6. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  7. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Regulamin powinien również zawierać informacje o karach porządkowych, stosowanych zgodnie z art. 108 ustawy Kodeks pracy. Musi być zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza z przepisami Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych. Powinno się unikać bezpośredniego wstawiania w treść regulaminu przepisów przywołanych wyżej aktów prawnych, ponieważ każdorazowa nowelizacja tych przepisów będzie pociągała za sobą konieczność zmiany treści 
regulaminu.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych powinien zostać wprowadzony zarządzeniem dyrektora. Brak regulaminu może skutkować konsekwencjami ze strony organu prowadzącego lub organów inspekcji pracy.

Regulamin pracy – jako akt prawa wewnętrznego – powinien zostać wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola. Brak regulaminu pracy w sytuacji, gdy pojawia się obowiązek jego wprowadzenia, może spowodować sankcje nie tylko ze strony organu prowadzącego, ale również może stanowić jedno z wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym, o których mowa w art. 281 ustawy Kodeks pracy.

2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych – obligatoryjny w przedszkolach, które zatrudniają choćby jednego pracownika objętego regulacją ustawy o pracownikach samorządowych. 
Podstawa prawna: art. 772 §1 ustawy Kodeksu pracy oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych2.

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych określa dyrektor przedszkola. Zgodnie z art. 772 § 11 ustawy Kodeks pracy regulamin wynagradzania jest obowiązkowo wprowadzany u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz w oparciu o art. 772 § 12 tej ustawy – na wniosek zakładowej organizacji związkowej w przedszkolach zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. Z brzmienia art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych wynika konieczność wydania regulaminu wynagradzania we wszystkich jednostkach, które zatrudniają pracowników samorządowych. Powołany przepis określa także podstawowe wymagania co do zawartości regulaminu wynagradzania. Zgodnie z nim w regulaminie wynagradzania muszą zostać ustalone takie kwestie, jak wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Inne kwestie, jak np. warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa (np. uznaniowa nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy) czy warunki i sposób przyznawania dodatków (np. funkcyjnego, specjalnego czy za wieloletnią pracę), mogą, ale nie muszą być określone w regulaminie wynagradzania.

Przy tworzeniu regulaminu rady rodziców przede wszystkim powinny być przestrzegane przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy Prawo oświatowe.

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych, ustalany na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, może regulować wiele zagadnień dotyczących warunków obliczania wynagrodzeń oraz szeroko rozumianych kwestii świadczeń pieniężnych związanych z pracą, jak choćby: wymagania kwalifikacyjne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, premie, nagrody, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, dodatkowe wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, należności z tytułu podróży służbowej, odprawa emerytalna lub rentowa, nagroda jubileuszowa, zasady wypłaty wynagrodzenia.
Analogicznie jak w przypadku regulaminu pracy również regulamin wynagradzania pracowników samorządowych powinien zostać wprowadzony zarządzeniem dyrektora. Brak regulaminu może skutkować konsekwencjami ze strony organu prowadzącego lub organów inspekcji pracy.

3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – obowiązkowy bez względu na liczbę zatrudnionych w przedszkolu pracowników.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych3. Publiczne przedszkola są zobowiązane na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Pracodawca określa w regulaminie zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

4. Regulamin rady pedagogicznej – obligatoryjny w przedszkolach zatrudniających co najmniej trzech nauczycieli.
Podstawa prawna: art. 73 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe4.

Rada pedagogiczna, jako kolegialny organ w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, ustala regulamin swojej działalności. Treści regulaminu ustawa nie określa. Można jednak zakładać, że powinien on być rozwinięciem i uszczegółowieniem przepisów ustawy oraz statutu przedszkola w zakresie, w jakim przepisy tych aktów regulują ustrój i działalność rady pedagogicznej. Dla przykładu można wskazać następujące 
kwestie: 

  1. prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej (np. obowiązek stawiennictwa na zebraniach rady, wymaganie usprawiedliwiania nieobecności i sposób usprawiedliwiania, prawo udziału w dyskusji, prawo głosu i sposób jego oddawania),
  2. sposób zwoływania odbywania zebrań (np. termin, w jakim najpóźniej przewodniczący rady informuje członków o dacie zebrania, sposób tego informowania, sposób głosowania, powoływanie komisji skrutacyjnej, prawo wnoszenia zastrzeżeń do uchwały),
  3. sposób prowadzenia i udostępniania protokołów zebrań (np. uprawnienie do podpisywania protokołów, zgłaszanie zastrzeżeń do treści protokołu i jego prostowania, zasady dokonywania skreśleń i poprawek, prawo do wglądu do księgi protokołu na terenie przedszkola, prawo do wydawania wierzytelnych odpisów protokołu).

Nie jest wymagane powtarzanie w regulaminie tego, co wprost wynika z ustawy, np. kompetencji rady pedagogicznej. Zwykle jednak czyni się to w celu uporządkowania treści regulaminu i ułatwienia członkom rady zapoznania się z zakresem spraw rozstrzyganych przez organ.

Nieprzyjęcie przez radę pedagogiczną regulaminu jej działalności jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli przedszkole prowadzi działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje z wnioskiem o odwołanie dyrektora przedszkola z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola jest również zadaniem organu prowadzącego, wynikającym z przepisu art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. W przypadku ustalenia negatywnej oceny pracy dyrektora lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 tej ustawy dokonuje się odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola bez wypowiedzenia.

5. Regulamin rady przedszkola – obowiązkowy, jeżeli w przedszkolu została powołana rada przedszkola.

Podstawa prawna: art....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy