Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

11 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Najważniejsze regulaminy w pracy przedszkola publicznego

0 374

Które regulaminy są w przedszkolu konieczne, a które fakultatywne? Co powinny one określać oraz jakie konsekwencje wiążą się z nieprawidłowościami lub zaniedbaniami w tym zakresie?


Opracowywanie przedszkolnej dokumentacji wymaga zaangażowania, staranności i znajomości prawa. Do podstawowych dokumentów publicznego przedszkola należą regulaminy. Część z nich jest dla przedszkoli obligatoryjna, inne z kolei nie są wymagane przepisami prawa. Te ostatnie mają doskonalić organizację pracy przedszkola, usprawniać jego działanie. Regulaminów obowiązkowych zwykle nie trzeba tworzyć od początku, jednak częste zmiany legislacyjne powodują konieczność dokonywania 
w nich zmian. 

Obowiązkowe regulaminy w przedszkolu 

1. Regulamin pracy – obligatoryjny w przedszkolach zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz na wniosek zakładowej organizacji związkowej w przedszkolach zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. 
Podstawa prawna: art. 104 § 1 ustawy Kodeks pracy1.

Organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników powinny zostać określone w regulaminie pracy. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, stanowi także źródło prawa pracy dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników. Procedura jego wydania powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dyrektor przedszkola ma obowiązek uzgodnienia treści regulaminu z zakładową organizacją bądź organizacjami związkowymi oraz podania treści regulaminu do wiadomości pracowników. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie regulamin pracy ustala pracodawca. Treść regulaminu pracy zależy od sposobu organizacji pracy danego przedszkola, 
przy czym zgodnie z art. 1041 § 1 ustawy Kodeks pracy regulamin powinien ustalać w szczególności:

 1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie przedszkola w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, 
 2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 3. porę nocną,
 4. termin, miejsce i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 5. wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 6. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 7. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Regulamin powinien również zawierać informacje o karach porządkowych, stosowanych zgodnie z art. 108 ustawy Kodeks pracy. Musi być zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza z przepisami Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych. Powinno się unikać bezpośredniego wstawiania w treść regulaminu przepisów przywołanych wyżej aktów prawnych, ponieważ każdorazowa nowelizacja tych przepisów będzie pociągała za sobą konieczność zmiany treści 
regulaminu.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych powinien zostać wprowadzony zarządzeniem dyrektora. Brak regulaminu może skutkować konsekwencjami ze strony organu prowadzącego lub organów inspekcji pracy.

Regulamin pracy – jako akt prawa wewnętrznego – powinien zostać wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola. Brak regulaminu pracy w sytuacji, gdy pojawia się obowiązek jego wprowadzenia, może spowodować sankcje nie tylko ze strony organu prowadzącego, ale również może stanowić jedno z wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym, o których mowa w art. 281 ustawy Kodeks pracy.

2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych – obligatoryjny w przedszkolach, które zatrudniają choćby jednego pracownika objętego regulacją ustawy o pracownikach samorządowych. 
Podstawa prawna: art. 772 §1 ustawy Kodeksu pracy oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych2.

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych określa dyrektor przedszkola. Zgodnie z art. 772 § 11 ustawy Kodeks pracy regulamin wynagradzania jest obowiązkowo wprowadzany u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz w oparciu o art. 772 § 12 tej ustawy – na wniosek zakładowej organizacji związkowej w przedszkolach zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. Z brzmienia art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych wynika konieczność wydania regulaminu wynagradzania we wszystkich jednostkach, które zatrudniają pracowników samorządowych. Powołany przepis określa także podstawowe wymagania co do zawartości regulaminu wynagradzania. Zgodnie z nim w regulaminie wynagradzania muszą zostać ustalone takie kwestie, jak wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Inne kwestie, jak np. warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa (np. uznaniowa nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy) czy warunki i sposób przyznawania dodatków (np. funkcyjnego, specjalnego czy za wieloletnią pracę), mogą, ale nie muszą być określone w regulaminie wynagradzania.

Przy tworzeniu regulaminu rady rodziców przede wszystkim powinny być przestrzegane przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy Prawo oświatowe.

Regulamin wynagradzania pracownikó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy