Dołącz do czytelników
Brak wyników

Organizacja nauki religii w przedszkolu

Artykuły z czasopisma | 9 marca 2018 | NR 72
737

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) publiczne przedszkola organizują naukę religii na życzenie rodziców.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

POLECAMY

Życzenie dotyczące organizacji nauki religii w przedszkolu jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Nie musi ono być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii  dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków grupy przedszkolnej.  Dla mniejszej liczby  wychowanków w grupie lekcje religii  w przedszkolu powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej  lub międzyklasowej.  

Podstawowym warunkiem organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach jest „życzenie” rodziców. Organizowanie nauki religii na życzenie oznacza tyle, że rodzice są uprawnieni do żądania od przedszkola, aby zorganizowało ono nauczanie religii, zaś przedszkola są zobowiązane żądanie spełnić. Nie wynika stąd zarazem żaden normatywny obowiązek organizowania nauki, a więc w braku żądania uprawnionych nauki religii nie prowadzi się.

Taka wykładnia byłaby zgodna z powołanymi w tezie 2. przepisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Jednakże praktyka dotycząca organizowania lekcji religii wskazuje, że „życzenie”, o którym mowa, dotyczy w istocie tylko kwestii uczęszczania na lekcje religii, które są „organizowane” i tak na zasadzie obowiązku (jako że zostały ujęte w ramowych planach nauczania).
Należy zaznaczyć, że ustawa nie określa wyraźnie ani adresata, ani formy oświadczenia o życzeniu organizowania nauki religii w szkole. Można więc założyć, że skoro ustawa milczy na temat formy, mogłaby ona być dowolna, jednak z zastrzeżeniem, że oświadczenie musi być rzeczywiście złożone, a nie tylko domniemane. Oczywiście dla celów dowodowych

najlepiej oświadczenie takie złożyć na piśmie, zwłaszcza że formy pisemnej wymaga rozporządzenie. Z art. 39 UoSO można wyprowadzić wniosek, że właściwym adresatem oświadczenia jest dyrektor szkoły.
„Życzenie organizowania” nauki religii należy uznać za oświadczenie nieobowiązkowe. Inna interpretacja byłaby bowiem sprzeczna z art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który statuuje tzw. prawo do milczenia, tzn. do nieujawniania wobec organów władzy publicznej swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Nie wolno zatem wywodzić żadnych skutków prawnych z braku oświadczenia. Przedszkole nie ma zatem prawa bezwzględnie żądać od rodziców zadeklarowania, czy chcą, aby ich dziecko uczęszczało na katechezę, czy na etykę, gdyby taka deklaracja ze względu na okoliczności jej złożenia mogła być traktowana jako ujawniająca wyznawany światopogląd lub religię.

Przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii  dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków grupy przedszkolnej. Dla mniejszej liczby wychowanków w grupie lekcje religii w przedszkolu powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ prowadzący przedszkole, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, 
organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym.

Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, to te organy mają obowiązek ustalenia, w drodze porozumienia, zasad prowadzenia tych grup lub punktów katechetycznych. W takich porozumieniach organy prowadzące przede wszystkim ustalają pomiędzy sobą zasady zatrudnienia nauczycieli religii oraz udział w kosztach finansowania. Zgodę na zawarcie przez organ prowadzący takiego porozumienia powinna wyrazić w drodze uchwały rada gminy lub powiatu. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole może na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego zorganizować nauczanie religii danego wyznania w odmienny sposób. W takiej sytuacji nauczanie religii może się odbyć w ramach posiadanych środków. Ponadto organy prowadzące mają możliwość nieodpłatnego udostępnienia sal lekcyjnych na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy