Dołącz do czytelników
Brak wyników

Organizacja pracy przedszkola
w trakcie zimowej lub letniej przerwy w działalności

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 88
362

W czasie statutowych przerw w działalności w publicznych przedszkolach nie odbywają się zajęcia realizujące podstawę programową (§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U. z 2017 r., poz. 649). Podobnie jest w przedszkolach niepublicznych, które również określają przerwy w swojej działalności w statutach jako zagadnienie dotyczące organizacji placówki, często w czasie zbieżnym z feriami w szkołach publicznych (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 

Niektóre przedszkola decydują się na organizację w tym czasie wypoczynku dla uczniów, w szczególności w swoich siedzibach (np. w formie półkolonii), co wymaga dochowania wielu formalności. Zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkole, które organizuje dla dzieci wypoczynek, ma obowiązek przestrzegania regulacji art. 92c–92p ustawy z 7 dnia września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2016 r., poz. 452.

 

ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU

Jeszcze przed rozpoczęciem półkolonii lub innej formy wypoczynku konieczne jest opracowanie i złożenie kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku, które jest rozbudowanym dokumentem zawierającym m.in.

  • dane przedszkola jako organizatora; yy wskazanie: formy, terminu adresu i lokalizacji wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku (w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), numeru telefonu kierownika wypoczynku;
  • ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku;
  • informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
  • imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informację o spełnianiu przez te osoby ustawowych warunków do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz wychowawcy wypoczynku;
  • oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku ustawowych warunków potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;
  • wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, obejmujących m.in. – jeżeli przedszkole organizuje wypoczynek w innym miejscu niż we własnych pomieszczeniach – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów oraz kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, a także datę i podpis organizatora wypoczynku; wzór zgłoszenia półkolonii zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r.

Zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania w okresie szkolnych ferii zimowych wypoczynku następuje od 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wyjazdu zagranicznego albo na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w innej formie. Odnośnie do wypoczynku w czasie szkolnych ferii letnich zgłoszenia można składać kuratorowi od 1 marca, z zachowaniem powyższych 14- lub 21-dniowych terminów.

Półkolonie lub inne formy wypoczynku mogą się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku przez kuratora.

Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w postaci papierowej, będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku (i dodatkowo wysyła się wypełniony formularz elektroniczny za pośrednictwem bazy wypoczynku bez obowiązku uwierzytelnienia) albo w formie uwierzytelnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w cytowanych przepisach, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku. Półkolonie lub inne formy wypoczynku mogą się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku przez kuratora. W przypadku gdy w czasie szkolnych ferii przedszkole zamierza zorganizować wypoczynek trwający do trzech dni, zamiast zgłoszenia dyrektor ma obowiązek zawiadomienia kuratora oświaty i organ prowadzący w uproszczonej formie, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na trzy dni przed terminem jego rozpoczęcia. Karta wypoczynku zawiera: nazwę i adres przedszkola; adres i lokalizację wypoczynku; termin wypoczynku; cel i program wypoczynku; środek transportu; imiona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku; numer telefonu kierownika wypoczynku; oświadczenie kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wypoczynku; listę uczestników wypoczynku, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zmiejsca amieszkania (ten dokument nie jest przekazywany ww. organom wraz z kartą wypoczynku); liczbę uczestników; datę i podpis dyrektora przedszkola. Wzór karty wypoczynku zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r.

 

KADRA OPIEKUJĄCA SIĘ UCZNIAMI I JEJ ZADANIA

Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest zapewnienie:

  1. Kierownika wypoczynku – osoby niekaranej za przestępstwa wymienione w art. 92p ust. 1 pkt 1 UoSO (co nauczyciel potwierdza oświadczeniem o niekaralności, a inna osoba – zaświadczeniem z KRK), która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; ukończyła kurs na kierownika wypoczynku (wymóg nie dotyczy dyrektora przedszkola i innych osób na stanowiskach kierowniczych); posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczyciela). Osoba ta m.in. odpowiada za opracowanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontroluje ich realizację, przydziela czynności wychowawcom i osobom prowadzącym zajęcia oraz kontroluje ich wykonywanie, dzieli uczestników na grupy pod opieką poszczególnych wychowawców, zapewnia uczniom opiekę od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom oraz nadzoruje przestrzeganie warunków BHP.
  2. Wychowawców wypoczynku – którzy spełniają trzy pierwsze warunki stawiane kierownikowi wypoczynku i mają ukończony kurs wychowawcy wypoczynku (wymóg nie dotyczy nauczyciela). Jeden wychowawca musi przypadać – w przypadku grupy z dziećmi do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10. roku życia – na nie więcej niż 15 osób, w tym jeden wychowawca powinien mieć w grupie do dwóch uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Jeśli wypoczynek jest organizowany tylko dla dzieci niepełnosprawnych, liczba osób pod opieką jednego wychowawcy musi mieścić się w normach wyznaczonych dla specjalnych przedszkoli i oddziałów. Wychowawca odpowiada za prowadzenie dziennika zajęć (jego wzór zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r.), w którym odnotowuje się m.in. daty początkową i końcową sprawowania wychowawstwa nad grupą, uczestników grupy, treść zajęć i uwagi co do ich przebiegu (osiągnięcia, trudności, wnioski). Ponadto do obowiązków wychowawcy należy m.in. opracowanie planu pracy uczestników, który jest zamieszczany w dzienniku zajęć i odnotowywane są uwagi odnośnie do jego wykonania; organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; realizac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy