Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 czerwca 2018

NR 93 (Czerwiec 2018)

Jak zaplanować organizację pracy przedszkola publicznego w roku szkolnym 2018/2019?
Wybrane aspekty

1042

Wśród planowanych przez dyrektora działań związanych z organizacją pracy przedszkola w nowym roku, poza organizacją zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, powinny znaleźć się także te działania, które są związane z organizacją zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych. Jakie aspekty organizacji tych zajęć należy poddać analizie, na co zwrócić szczególną uwagę, jak wdrożyć nowe przepisy, zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzanych w życie 1 września 2018 r.?

Organizacja zajęć dodatkowych 

Przedszkole poprzez organizację zajęć dodatkowych uzyskało możliwość rozszerzenia swojej statutowej oferty edukacyjnej. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu mają na celu rozwijanie osobowości dziecka, a ich rodzaj powinien wynikać z potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci. Zajęcia, takie jak m.in. rytmika, umuzykalnianie, taneczne, plastyczne, sportowe itp., znajdują się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ich realizacja należy do obowiązków nauczyciela. Wszystkie zajęcia w przedszkolu są organizowane w ramach jego statutowych zadań. Oczekiwanie jest jednak takie, aby oferta przedszkola była różnorodna, a zajęcia dodatkowe pobudzały ciekawość dziecka, rozwijały jego zainteresowania i zaspokajały jego potrzeby. Czy tak się stanie, zależy od inicjatywy i aktywności dyrektora przedszkola. Jak zatem zorganizować zajęcia dodatkowe, aby sprostać temu zadaniu? Działania, jakie w tym zakresie powinien podjąć dyrektor, można ująć w trzech krokach. 

POLECAMY

1. Krok 

Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci

Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci odbywa się najczęściej poprzez obserwację dokonywaną przez nauczycieli oraz rozmowy z rodzicami dzieci. Informacje w tym zakresie zawierają opinie i orzeczenia dzieci, które zostały diagnozowane przez poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne. Decyzje co do rodzaju zajęć podejmuje dyrektor przedszkola, ale wskazane jest, aby przy jej podejmowaniu uwzględnić również opinie, sugestie i potrzeby zgłaszane przez rodziców. 
Zajęcia te powinny być dostosowane do wieku dzieci, specyfiki przedszkola i dostępne dla każdego dziecka.

2. Krok

Powierzenie prowadzenia zajęć dodatkowych

W pierwszej kolejności zajęcia dodatkowe, nieobjęte podstawą programową, powinni prowadzić nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Dyrektor przedszkola może:

 • powierzyć prowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami,
 • zatrudnić nowych nauczycieli, mających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego rodzaju zajęć,
 • zatrudnić osobę do prowadzenia tych zajęć, za zgodą kuratora oświaty, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe1.
 • Od 1 września 2018 r. osobę do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy2, z tym że do tej osoby stosuje się przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W indywidualnych przypadkach organ prowadzący przedszkole może upoważnić dyrektora do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Osoba może być zatrudniona w przedszkolu, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela3 (tj. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). W celu potwierdzenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe przed nawiązaniem stosunku pracy, osoba ta jest obowiązana przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego. Zatrudnianie osoby do prowadzenia zajęć dodatkowych nie może odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy-zlecenie, umowy o dzieło).

3. Krok

Określenie rodzaju i czasu trwania zajęć dodatkowych w ramowym rozkładzie dnia

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji przedszkola4 określa dyrektor na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Wniosek o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu rada pedagogiczna przedkłada w formie uchwały. 
Zajęcia dodatkowe (np. taniec ludowy, balet, robotyka,  judo, ceramika itp.) powinny być ujęte w ramowym rozkładzie dnia. Czasu trwania tych zajęć przepisy nie określają. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor przedszkola (czas trwania zajęć można określić także w statucie przedszkola). 
Dyrektor przedszkola ma również możliwość organizowania płatnych zajęć dodatkowych, jednak może to robić wyłącznie po godzinach zajęć, w formie wynajmowania sal przedszkolnych. Jeżeli dyrektor przedszkola zdecyduje się wynająć salę podmiotowi zewnętrznemu poza godzinami pracy przedszkola, każdy z rodziców powinien podpisać umowę cywilnoprawną z firmą czy też osobą prowadzącą odpłatnie zajęcia dodatkowe w przedszkolu. 

Organizacja zajęć specjalistycznych 

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach5 określa zajęcia specjalistyczne jako jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaką przedszkole, w zależności od potrzeb, realizuje w ramach udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do zajęć specjalistycznych w przedszkolu zalicza się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia te przeprowadza się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, kiedy powinny być zrealizowane wszystkie działania na rzecz wspomagania jego całościowego rozwoju. Wynika to z opisu zadań przedszkola, a także z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu6. Rozporządzenie w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego nie reguluje odrębnie zasad organizacji zajęć specjalistycznych. Zajęcia te powinny być realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w wymiarze nie krótszym niż pięć godzin dziennie, zgodnie z art. 13 ustawy Prawo 
oświatowe.

Zasady organizacji zajęć specjalistycznych określa statut przedszkola zgodnie z delegacją zawartą w art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe. Powyższy przepis zobowiązuje przedszkole do ustalenia w statucie sposobu realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Zajęcia specjalistyczne powinny być uwzględnione przez dyrektora przedszkola w ramowym rozkładzie dnia, a dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – także w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowywanym zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym7.

Przepisy rozporządzenia zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazują uczestników zajęć specjalistycznych, liczbę uczestników tych zajęć oraz czas ich trwania:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 osób;
 • zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać czterech osób;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć nie może
 • przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci;
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

Godzina zajęć specjalistycznych w przedszkolu trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami.

Zajęcia specjalistyczne w przedszkolu mogą być prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego mających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, np. z logopedii, terapii, socjoterapii, a także pedagoga, psychologa, logopedę i terapeutę pedagogicznego.

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa zadania specjalistów w przedszkolu. Wszy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy