Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

24 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Zniesienie opłat dla sześciolatków w publicznych przedszkolach

276

Od 2017 r. rodzice sześciolatków nie są zobowiązani do uiszczania opłat za pobyt ich dziecka w gminnej lub miejskiej placówce wychowania przedszkolnego w zakresie innym niż wyżywienie.

 

POLECAMY

Objęcie subwencją oświatową

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 198, dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zostały objęte subwencją oświatową, a nie jak wcześniej – dotacją przedszkolną z art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 22 dnia grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, Dz. U. z 2016 r., poz. 2298, wśród wag określających zadania pozaszkolne pojawiły się nowe wskaźniki. Poniższe wagi będą miały wpływ na kwotę subwencji, którą samorząd otrzyma na dzieci sześcioletnie w zależności od rodzaju placówki, w której dziecko skorzysta z wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, gdzie będzie się uczyło:

  • P37 = 0,750 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52), która według wyliczeń MEN (//men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szesciolatek-w-przedszkolu-objety-subwencja-oswiatowa-ustawa-podpisana-przez-prezydenta-rp.html) zapewni gminie średnią kwotę subwencji na dziecko, ok. 4089 zł;
  • P38 = 0,660 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52), która ma zapewnić gminie szacunkową kwotę subwencji na dziecko, ok. 3650 zł;
  • P39 = 0,150 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52), która oprócz ww. kwot ma dodatkowo zapewnić na każde dziecko kwotę w wysokości ok. 861 zł;
  • P40 = 2,840 dla dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
  • P52 = 0,25 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego (tzw. edukacja domowa organizowana zgodnie z art. 16 ust. 8 UoSO), która ma zapewnić gminie szacunkową kwotę subwencji na dziecko, ok. 1346 zł.

Niezależnie od powyższych wag do poszczególnych dzieci mogą być również stosowane wagi należne z tytułu niepełnosprawności.

Od dnia szóstych urodzin dziecka rodzice płacą w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego jedynie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Zmiana zasad wnoszenia opłat za wychowanie przedszkolne

Do końca 2016 r. w publicznych przedszkolach mogły być pobierane opłaty od rodziców za udział dzieci sześcioletnich w dodatkowych zajęciach, wykraczających poza czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w placówce wychowania przedszkolnego w wymiarze u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy