Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Organizacja przedszkoli publicznych po reformie oświaty

0 239

Zamiast ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późń. zm., od nowego roku szkolnego w publicznych przedszkolach organizację pracy określi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe uzupełniona przez nowe rozporządzenie.

 

Nazwa, w tym imię przedszkola

Od dnia 1 września 2017 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, które stanowi, że nazwa przedszkola będzie zawierała następujące elementy:

 • określenie „Przedszkole”;
 • ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską;
 • imię przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
 • adres siedziby przedszkola.

Ponadto nazwa przedszkola: specjalnego, integracyjnego, ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, powinna zawierać użyte w odpowiednim rodzaju określenie wskazujące na rodzaj przedszkola lub oddziałów.
Nazwa przedszkola wchodzącego w skład zespołu jednostek oświatowych powinna zawierać, oprócz nazwy tego przedszkola, również nazwę zespołu, a nazwa przedszkola wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oprócz nazwy przedszkola – nazwę ośrodka.

Natomiast fakultatywne będzie wskazanie w nazwie przedszkola specjalnego i ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi określenia rodzaju niepełnosprawności uczniów. Dopuszczalne będzie także określenie w nazwie przedszkola języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli są w nim prowadzone zajęcia edukacyjne w tym języku – obowiązkowe, odrębne lub jednocześnie także w języku polskim.

Nowe regulacje mają szczegółowo określić tryb nadawania imienia publicznego przedszkola

Wniosek – regulacje

Nowe regulacje szczegółowo określają tryb nadawania imienia publicznego przedszkola (§ 2 ust. 8 i 9 w zw. z ust. 6 i 7). Pierwszy etap obejmuje wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku funkcjonowania rady przed-
szkola – wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona przedszkola, oraz określać plan działań placówki związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości. Na drugim etapie organ prowadzący zajmuje stanowisko w sprawie nadania przedszkolu imienia w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Ten sam dwuetapowy tryb będzie także dotyczył zmiany lub uchylenia nadania imienia przedszkolu.

Bez zmian, w porównaniu do dotychczasowych regulacji ramowego statutu przedszkola, pozostaną zagadnienia dotyczące stosowania nazwy przedszkola na tablicach i pieczęciach urzędowych. Przedszkole jest zobowiązane do używania pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Tablica urzędowa przedszkola wchodzącego w skład zespołu, oprócz nazwy tego przedszkola, zawiera dodatkowo nazwę zespołu, a w przypadku przedszkola specjalnego wchodzącego w skład SOSW – nazwę przedszkola oraz nazwę ośrodka. W nazwie przedszkola specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Ponadto przedszkole, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, oprócz nazwy w języku polskim, może używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Zasadą pozostanie używanie nazwy przedszkola w pełnym brzmieniu, a wyjątkiem – używanie skrótu nazwy na pieczątkach (§ 3 projektu rozporządzenia).

 

Zespoły nauczycieli

Tak jak dotychczas dyrektor przedszkola będzie mógł tworzyć zespoły nauczycieli. Przykładowo według nowych regulacji decyzja w tym zakresie może być uzależniona od potrzeb przedszkola wynikających z jego zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedszkole. Zespół może zostać powołany na czas określony ustalony przez dyrektora lub nieokreślony (§ 4). Zespół nauczycieli złoży do dyrektora wniosek w sprawie powołania przewodniczącego. Funkcję tę powierzy dyrektor. Przewodniczący zespołu zyska kompetencję do powoływania do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola lub nawet osoby niebędące pracownikami tego przedszkola (choć niestety w tym zakresie rozporządzenie nie zawiera żadnych regulacji, na jakich zasadach ma się odbyć powołanie tych ostatnich osób). Zespół będzie zobowiązany do dochowania pewnych formalności związanych z organizacją jego pracy. Na dany rok szkolny będzie opracowywał plan pracy i zadania do realizacji, a na ostatnim w danym roku szkolnym zebraniu rady pedagogicznej będzie podsumowywana jego roczna praca.
Liczebność oddziałów przedszkolnych

Wniosek rady przedszkola powinien zawierać uzasadnienie wyboru imienia przedszkola, w tym kandydata na patrona przedszkola, oraz określać plan działań placówki związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

 

Rozporządzenie określa w § 6 ust. 1 i 2 liczbę dzieci:

 • w oddziale ogólnodostępnym: 25 osób, nadal organizowanym dla dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności;
 • w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym lub integracyjnym ma być nie więcej niż 20 osób, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych;
 • w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym lub specjalnym – w zależności od schorzenia dzieci, maksymalnie od 4 do 12 osób;
 • oddział specjalny dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, powinien być zorganizowany dla nie więcej niż 4 dzieci;
 • dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4 osoby;
 • dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8 osób;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8 osób;
 • dla dzieci niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10 osób;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12 osób;
 • w oddziale zorganizowanym łącznie dla dzieci z pierwszymi sześcioma niepełnosprawnościami – nie więcej niż 5 osób.

Takie same regulacje odnośnie do liczby uczniów w poszczególnych rodzajach oddziałów będą obowiązywały również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (§ 18). W przepisie przejściowym (§ 22) projekt rozporządzenia zakłada możliwość funkcjonowania oddziału przedszkola integracyjnego, specjalnego oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolu ogólnodostępnym, utworzonych przed 1 września 2017 r., z dotychczasową liczbą dzieci w tych oddziałach do czasu zakończenia korzystania przez te dzieci z wychowania przedszkolnego.

 

Zasady funkcjonowania przedszkola

Nadal publiczne przedszkola będą mogły być jedno- lub wielooddziałowe. Podtrzymana zostanie możliwość zlokalizowania jednego przedszkola w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości (§ 11 ust. 2). Stosowanie takiego
rozwiązania ma być nadal dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu nie więcej niż do sześciu oddziałów, jeżeli do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy