Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Organizacja przedszkoli publicznych po reformie oświaty

313

Zamiast ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późń. zm., od nowego roku szkolnego w publicznych przedszkolach organizację pracy określi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe uzupełniona przez nowe rozporządzenie.

 

Nazwa, w tym imię przedszkola

Od dnia 1 września 2017 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, które stanowi, że nazwa przedszkola będzie zawierała następujące elementy:

 • określenie „Przedszkole”;
 • ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską;
 • imię przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
 • adres siedziby przedszkola.

Ponadto nazwa przedszkola: specjalnego, integracyjnego, ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, powinna zawierać użyte w odpowiednim rodzaju określenie wskazujące na rodzaj przedszkola lub oddziałów.
Nazwa przedszkola wchodzącego w skład zespołu jednostek oświatowych powinna zawierać, oprócz nazwy tego przedszkola, również nazwę zespołu, a nazwa przedszkola wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oprócz nazwy przedszkola – nazwę ośrodka.

Natomiast fakultatywne będzie wskazanie w nazwie przedszkola specjalnego i ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi określenia rodzaju niepełnosprawności uczniów. Dopuszczalne będzie także określenie w nazwie przedszkola języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli są w nim prowadzone zajęcia edukacyjne w tym języku – obowiązkowe, odrębne lub jednocześnie także w języku polskim.

Nowe regulacje mają szczegółowo określić tryb nadawania imienia publicznego przedszkola

Wniosek – regulacje

Nowe regulacje szczegółowo określają tryb nadawania imienia publicznego przedszkola (§ 2 ust. 8 i 9 w zw. z ust. 6 i 7). Pierwszy etap obejmuje wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku funkcjonowania rady przed-
szkola – wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona przedszkola, oraz określać plan działań placówki związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości. Na drugim etapie organ prowadzący zajmuje stanowisko w sprawie nadania przedszkolu imienia w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Ten sam dwuetapowy tryb będzie także dotyczył zmiany lub uchylenia nadania imienia przedszkolu.

Bez zmian, w porównaniu do dotychczasowych regulacji ramowego statutu przedszkola, pozostaną zagadnienia dotyczące stosowania nazwy przedszkola na tablicach i pieczęciach urzędowych. Przedszkole jest zobowiązane do używania pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Tablica urzędowa przedszkola wchodzącego w skład zespołu, oprócz nazwy tego przedszkola, zawiera dodatkowo nazwę zespołu, a w przypadku przedszkola specjalnego wchodzącego w skład SOSW – nazwę przedszkola oraz nazwę ośrodka. W nazwie przedszkola specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Ponadto przedszkole, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, oprócz nazwy w języku polskim, może używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Zasadą pozostanie używanie nazwy przedszkola w pełnym brzmieniu, a wyjątkiem – używanie skrótu nazwy na pieczątkach (§ 3 projektu rozporządzenia).

 

Zespoły nauczycieli

Tak jak dotychczas dyrektor przedszkola będzie mógł tworzyć zespoły nauczycieli. Przykładowo według nowych regulacji decyzja w tym zakresie może być uzależniona od potrzeb przedszkola wynikających z jego zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedszkole. Zespół może zostać powołany na czas określony ustalony przez dyrektora lub nieokreślony (§ 4). Zespół nauczycieli złoży do dyrektora wniosek w sprawie powołania przewodniczącego. Funkcję tę powierzy dyrektor. Przewodniczący zespołu zyska kompetencję do powoływania do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola lub nawet osoby niebędące pracownikami tego przedszkola (choć niestety w tym zakresie rozporządzenie nie zawiera żadnych regulacji, na jakich zasadach ma się odbyć powołanie tych ostatnich osób). Zespół będzie zobowiązany do dochowania pewnych formalności związanych z organizacją jego pracy. Na dany rok szkolny będzie opracowywał plan pracy i zadania do realizacji, a na ostatnim w danym roku szkolnym zebraniu rady pedagogicznej będzie podsumowywana jego roczna praca.
Liczebność oddziałów przedszkolnych

Wniosek rady przedszkola powinien zawierać uzasadnienie wyboru imienia przedszkola, w tym kandydata na patrona przedszkola, oraz określać plan działań placówki związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

 

Rozporządzenie określa w § 6 ust. 1 i 2 liczbę dzieci:

 • w oddziale ogólnodostępnym: 25 osób, nadal organizowanym dla dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności;
 • w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym lub integracyjnym ma być nie więcej niż 20 osób, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych;
 • w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym lub specjalnym – w zależności od schorzenia dzieci, maksymalnie od 4 do 12 osób;
 • oddział specjalny dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, powinien być zorganizowany dla nie więcej niż 4 dzieci;
 • dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4 osoby;
 • dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8 osób;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8 osób;
 • dla dzieci niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10 osób;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12 osób;
 • w oddziale zorganizowanym łącznie dla dzieci z pierwszymi sześcioma niepełnosprawnościami – nie więcej niż 5 osób.

Takie same regulacje odnośnie do liczby uczniów w poszczególnych rodzajach oddziałów będą obowiązywały również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (§ 18). W przepisie przejściowym (§ 22) projekt rozporządzenia zakłada możliwość funkcjonowania oddziału przedszkola integracyjnego, specjalnego oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolu ogólnodostępnym, utworzonych przed 1 września 2017 r., z dotychczasową liczbą dzieci w tych oddziałach do czasu zakończenia korzystania przez te dzieci z wychowania przedszkolnego.

 

Zasady funkcjonowania przedszkola

Nadal publiczne przedszkola będą mogły być jedno- lub wielooddziałowe. Podtrzymana zostanie możliwość zlokalizowania jednego przedszkola w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości (§ 11 ust. 2). Stosowanie takiego
rozwiązania ma być nadal dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu nie więcej niż do sześciu oddziałów, jeżeli do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy