Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – z feriami czy bez?

721

Przepisy prawa oświatowego nie stanowią wprost, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej działa przez cały rok szkolny. W najnowszym orzecznictwie wskazuje się, że dzieci w takim oddziale muszą mieć zapewnioną możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nawet gdy starsi uczniowie korzystają z ferii.

 

POLECAMY

Wnioski z nadzoru pedagogicznego

Pod koniec 2013 r. na platformę //www.6latki.men.gov.pl wpłynęło zgłoszenie, że oddział przedszkolny w jednej z publicznych szkół podstawowych nieprawidłowo funkcjonuje. Kurator oświaty przeprowadził doraźną kontrolę w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego i stwierdził naruszenie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Na skutek stwierdzenia tych naruszeń dyrektorowi zostały wydane doraźne zalecenia polegające m.in. na dostosowaniu przerw w pracy oddziału przedszkolnego do zapisów obowiązujących przedszkola. Dyrektor skorzystał z możliwości złożenia zastrzeżeń oraz wniósł o odstąpienie od realizacji wniosków i zaleceń zawartych w protokole kontroli. Wskazał, że w jego opinii w okresie przerw świątecznych i ferii dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych poza szkołą podstawową, organizowanych w gminnej świetlicy środowiskowej. Kurator oświaty uznał, że takie stanowisko dyrektora wprost potwierdza naruszanie przepisów o organizacji oddziału przedszkolnego, gdyż dowodzi braku organizacji zajęć dla uczniów w czasie, gdy w oddziale nie obowiązuje statutowa przerwa w działalności.

Dyrektor został poinformowany o stanowisku kuratora oświaty i wyznaczonym jemu terminie do poinformowania organu nadzoru pedagogicznego o sposobie realizacji zaleceń wydanych w toku kontroli w ciągu 30 dni. Dyrektor jedynie poinformował kuratora oświaty, że podtrzymuje swoje stanowisko. Skutkowało to uznaniem przez kuratora oświaty, że dyrektor świadomie i uporczywie narusza prawo regulujące działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz uchyla się od wykonania zaleceń. W związku z tym w trybie art. 34 ust. 1 UoSO kurator oświaty wydał decyzję administracyjną zobowiązującą dyrektora szkoły do usunięcia dostrzeżonych uchybień poprzez zapewnienie funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw w pracy oddziału przedszkolnego i z dostosowaniem do przepisów prawa ustanowionych dla przedszkoli. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych wynikających z decyzji, dokonania uzgodnień z organem prowadzącym oraz poinformowania rodziców dzieci oddziału przedszkolnego, w decyzji wyznaczono dyrektorowi 30 dni na usunięcie stwierdzonych uchybień.

Dyrektor odwołał się od powyższej decyzji do MEN, wnosząc o jej uchylenie. MEN jednak w tym zakresie utrzymał w mocy decyzję kuratora oświaty, wskazując, że zgodnie z art. 61 ust. 1 UoSO oddział przedszkolny w szkole podstawowej nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej, jest natomiast jednostką organizacyjną przedszkola, które funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a więc bez ferii i przerw świątecznych (§ 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia MEN).

 

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej przed sądem

Argumentacja MEN nie przekonała dyrektora szkoły podstawowej, który najpierw zaskarżył decyzję MEN do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i domagał się uchylenia zarówno decyzji MEN, jak i poprzedzającej ją decyzji kuratora oświaty. Wyrokiem WSA z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie II SA/Wa 1309/14 (//orzeczenia.nsa.gov.pl) skarga została oddalona z uzasadnieniem takim samym jak prezentował MEN oraz dodatkowo ze wskazaniem, że przy przyjęciu, że oddział przedszkolny miałby działać jako placówka feryjna, warunki nauczania, wychowania i opieki w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych w szkole podstawowej różniłyby się na niekorzyść w stosunku do warunków zapewnianych dzieciom w przedszkolach publicznych działających przez cały rok, co nie było zamiarem ustawodawcy.

Pomimo przegrania sprawy przed WSA dyrektor wniósł skargę do NSA, ponownie podnosząc m.in. błędną wykładnię art. 61 UoSO i ramowych statutów przedszkola oraz szkoły podstawowej przez – jego zdaniem – błędne przyjęcie, że oddział przedszkolny w szkole nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły, a jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola. Przez to sprawa, mająca swe źródło w kontroli przeprowadzonej w 2013 r., doczekała się
rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego dopiero 2 marca 2016 r. (I OSK 2515/15, //orzeczenia.nsa.gov.pl).

Powołany wyrok nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do tego, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej ma działać przez cały rok. NSA w uzasadnieniu w szczególności podkreślił, że usytuowanie oddziału przedszkolny w szkole nie powoduje jego wejścia w skład struktury organizacyjnej szkoły, co oznacza, że taki oddział nie staje się automatycznie jednostką organizacyjną szkoły, lecz pozostaje podstawową jednostką organizacyjną przedszkola. W związku z tym, na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zalicza się do tzw. placówek nieferyjnych. W konsekwencji w organizacji pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, tak samo jak w organizacji pracy przedszkola, nie są przewidziane zimowe i letnie ferie szkolne. NSA ponownie podkreślił argumentację WSA w Warszawie, że potraktowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jako placówki feryjnej byłoby równoznaczne z tym, że dzieci uczęszcz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy