Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

4 maja 2018

NR 68 (Styczeń 2016)

Czy można relegować dziecko z przedszkola?

590

Główną przesłanką, która uzasadniałaby usunięcie dziecka z placówki, jest jego powtarzalne, nierzadko agresywne zachowanie przy jednoczesnym braku skuteczności dotychczas podjętych działań i środków mających tego typu sytuacjom zapobiec.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r., poz. 256, poz. 2572 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 UoSO dyrektor szkoły (lub dyrektor placówki) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Pamiętać przy tym należy, że w myśl art. 3 pkt 1 UoSO ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. Wobec tego przedszkolaka z listy wychowanków skreśla dyrektor przedszkola.

W praktyce przyjęło się, że główną przesłanką, która uzasadniałaby usunięcie dziecka z placówki, jest jego powtarzalne, nierzadko agresywne zachowanie przy jednoczesnym braku skuteczności dotychczas podjętych działań i środków mających tego typu sytuacjom zapobiec. Podkreślić więc należy, że ten represyjny środek jest ostatecznością, którą dyrektorzy przedszkoli powinni stosować jedynie wówczas, gdy zawiodą wszelkie inne możliwości.
Zadaniem dyrektora przedszkola jest zapewnienie wsparcia w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. To właśnie na dyrektorze, a nie na nauczycielach przedszkola, ciąży obowiązek utrzymywania odpowiedniego poziomu wychowawczego w przedszkolu oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Dlatego wszelkie problemy z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola nauczyciel powinien zgłaszać nie tylko rodzicom dziecka, ale także dyrektorowi, który ma za zadanie znalezienie rozwiązania tej trudnej niejednokrotnie sytuacji. Dyrektor w pierwszej kolejności, gdy ma do czynienia z dzieckiem sprawiającym problemy w przedszkolu i zakłócającym prowadzenie zajęć (albo nierzadko uniemożliwiającym prowadzenie zajęć przez nauczyciela), przeprowadza rozmowę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a następnie kieruje dziecko na badania psychologiczne do specjalnego ośrodka psychologiczno-pedagogicznego (poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Pomoc udzielana dziecku w takim ośrodku (poradni) jest dobrowolna i nieodpłatna. Nie może jednak być przeprowadzona, jeśli rodzice czy opiekunowie dziecka nie wyrażą na nią zgody. W takiej sytuacji, gdy wyczerpano już wszelkie inne możliwości, a rodzice dziecka nie wyrażają zgody na badania, dyrektor może usunąć dziecko z przedszkola (o ile negatywne zachowania dziecka nadal się powtarzają).

Podkreślić jednak należy, że w tym przypadku podstawą usunięcia dziecka z przedszkola nie jest ustawa o systemie oświaty, gdyż ona milczy w tej kwestii, tylko statut przedszkola, który powinien w swoich zapisach znaleźć warunki usunięcia dziecka z przedszkola.

Usunięcie dziecka z przedszkola nie może nastąpić na wniosek rodziców innych dzieci – nawet wtedy, gdy ich dziecko stanowi zagrożenie dla innych dzieci. Możliwość usunięcia dziecka z przedszkola przysługuje jedynie dyrektorowi placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną. Rodzice mogą jednak zgłaszać problem nauczycielowi opiekującemu się daną grupą dzieci, a także bezpośrednio samemu dyrektorowi.

Skreślenie dziecka z przedszkola może mieć miejsce jedynie w przypadkach określonych w statucie – nie może to być dowolna decyzja dyrektora podjęta na podstawie analizy okoliczności, musi ona zawsze znajdować uzasadnienie w przepisach, w tym przypadku prawa wewnątrzprzed-
szkolnego. Wytyczne dotyczące statutu przedszkola wynikają z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 ww. załącznika do rozporządzenia statut przedszkola określa:

 1. cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
  • udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  • umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 2. sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzglę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy