Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Dziecko agresywne w grupie
- jakie podjąć działania?

546

W każdej grupie przedszkolnej może zdarzyć się jedno lub więcej dzieci wykazujących skłonność do wybuchów złości i agresywnych zachowań. Taka sytuacja wymaga niezwłocznych i zdecydowanych działań zmierzających do udzielenia dziecku właściwej pomocy i uchronienia pozostałych przed skutkami jego agresji.

 

POLECAMY

Podejmując jakiekolwiek działania wobec agresywnego dziecka, należy pamiętać, że u dzieci w wieku przedszkolnym zachowania agresywne i wybuchy złości świadczą przede wszystkim o tym, że dziecko znajduje się w sytuacji, w której nie potrafi sobie poradzić. Podejmowane zabiegi wychowawcze powinny koncentrować się na zdiagnozowaniu przyczyn tych zachowań i na pracy z nimi, a także na nauczeniu dziecka, jak może radzić sobie z trudnymi emocjami, jak okazywać je w akceptowalny sposób, a także jak osiągać swoje cele bez użycia przemocy (np. poprosić kogoś o zabawkę, zamiast ją wyrywać). 

 

Pierwsza reakcja – nauczyciel

Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której dyrektor przedszkola o agresji jednego z wychowanków dowiaduje się od wnoszących skargę rodziców innych dzieci, a nie od nauczyciela. Dyrektor powinien uczulić nauczycieli na takie sytuacje, by jak najszybciej go o nich informowali, jeśli dostępne im właściwe metody wychowawcze nie przynoszą pożądanego skutku.

Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której dyrektor przedszkola  o agresji jednego z wychowanków dowiaduje się od wnoszących skargę rodziców innych dzieci, a nie od nauczyciela.

Pełniący obowiązki wychowawcy nauczyciel przedszkola ma obowiązek prowadzenia (i dokumentowania) obserwacji pedagogicznej, aby rozpoznać potrzeby rozwojowe będących pod jego opieką dzieci i móc te potrzeby zaspokoić. Zachowania agresywne mogą mieć różne przyczyny, ale właśnie są jednym z sygnałów niezaspokojonych potrzeb dziecka, najczęściej wymagających udzielenia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, angażującej rodziców dziecka oraz odpowiednich specjalistów. Nauczyciel fakt zaobserwowania agresywnych zachowań powinien odnotować w dokumentacji, z którą z kolei zapoznać się powinien dyrektor przedszkola.

Należy pamiętać, że jednym z zadań przedszkola jest kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, w sytuacjach zadaniowych oraz podczas zabawy. Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom podopiecznych należy więc w pierwszej kolejności do nauczyciela przedszkola. Jeśli ma on z tym trudności, często dobrym pomysłem jest rozwijanie jego warsztatu pracy np. poprzez odpowiednie szkolenia z zakresu metod behawioralnych i poznawczych pracy z trudnymi zachowaniami dzieci. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy mimo wysokich kompetencji nauczyciel nie jest w stanie wystarczająco skutecznie poradzić sobie z problemami dziecka, którego trudności czy deficyty umiejętności społecznych są zbyt duże. W takich wypadkach trzeba w pracę z dzieckiem zaangażować więcej osób – rodziców i innych specjalistów. Jest to konieczne również dlatego, że przedszkole zobowiązane jest zapewnić wszystkim dzieciom bezpieczeństwo, a dziecko agresywne może stanowić zagrożenie i dla siebie, i dla innych.

 

Współpraca z rodzicami

Nauczyciel przedszkola jest zobowiązany do współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w zakresie jego wychowania i nauczania, w tym do systematycznego informowania ich m.in. o trudnościach i problemach ich dziecka oraz włączania ich w działania mające zmniejszać te trudności. Zaangażowanie rodziców jest niezwykle istotne i znacząco zwiększa szanse odniesienia sukcesu wychowawczego. Po pierwsze, rodzice mogą stworzyć w domu dziecka środowisko wspierające dla postępowania zmian, jakie powinny zajść w jego zachowaniu. Chodzi tu zwłaszcza o to, by rodzice traktowali dziecko w domu zgodnie z zasadami, które są wobec niego stosowane w przedszkolu, dzięki czemu dobroczynny wpływ tych zasad ma większą możliwość się utrwalić. Po drugie, niestety czasami agresywne zachowania dzieci wynikają z błędów wychowawczych. Przykładowo dziecko mogło (nieświadomie) nauczyć się, że poprzez wybuchy agresji i złości jest w stanie wymusić na rodzicach określone ustępstwa i decyzje. Ponieważ zachowania te okazują się skuteczne w domu, dziecko w naturalny sposób przenosi je poza dom, do przedszkola. W takiej sytuacji zmiana jego
zachowania bez wprowadzenia zmian w sposobie, w jaki rodzice traktują dziecko, będzie niezwykle trudna, o ile w ogóle możliwa.
Dyrektor przedszkola, jako osoba odpowiedzialna za poziom dydaktyczny placówki, jest jednocześnie zobowiązany udzielić adekwatnego wsparcia w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczycielowi zgłaszającemu problemy wychowawcze związane z agresją dziecka, utrudniające realizację programu wychowania przedszkolnego.

 

Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aby objąć dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezbędna jest zgoda jego rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodę tę uzyskać powinien dyrektor przedszkola, do którego później należy obowiązek organizowania, planowania, a następnie koordynowania udzielanej dziecku pomocy. Obowiązek ten, jak również podstawowe zasady dotyczące udzielania tej pomocy w przedszkolu są określone w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Samej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela dziecku powołany przez dyrektora przedszkola zespół specjalistów. W jego skład mogą wchodzić nauczyciele, wychowawcy i specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zwłaszcza psycholodzy, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni).

Dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie i na piśmie poinformować rodziców dziecka o ustalonych dla niego formach, sposobach oraz o okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także o wymiarze godzin, w jakim będą realizowane dane formy pomocy.

Dyrektor przedszkola, jako osoba odpowiedzialna za poziom dydaktyczny placówki, jest jednocześnie zobowiązany udzielić adekwatnego wsparcia w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczycielowi zgłaszającemu problemy wychowawcze związane z agresją dziecka, utrudniające realizację programu wychowania przedszkolnego.

Na pomoc dziecku agresywnemu

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka agresywnego w przedszkolu powinna być udzielana zarówno w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jak i w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych czy innych zajęć o charakterze terapeutycznym) oraz porad i konsultacji. Ta ostatnia forma pomocy, obok warsztatów i szkoleń, może okazać się szczególnie przydatna rodzicom agresywnego dziecka oraz jego nauczycielom. Pomoc dla dziecka powinna 
obejmować:

Diagnoza powinna obejmować zwłaszcza:

  1. Niezwłoczną, kompleksową diagnozę przyczyn i obrazu jego trudności; w tym zakresie należy ściśle współpracować z rodzicami dziecka. 
    • obserwację pedagogiczną prowadzoną przez nauczyciela przedszkola; powinna jej podlegać całość zachowania dziecka,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy