Dołącz do czytelników
Brak wyników

Powstanie zespołu szkolno-przedszkolnego z mocy prawa

Artykuły z czasopisma | 4 maja 2018 | NR 68
585

Funkcjonujące oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych od 1 września 2016 r. zostaną przekształcone w odrębne jednostki oświatowe i włączone do zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) funkcjonujące w nowym roku szkolnym:

POLECAMY

 • oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej staną się z mocy prawa przedszkolem;
 • nowe przedszkole automatycznie utworzy zespół szkolno-przedszkolny ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział lub oddziały przedszkolne,
 • dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, stanie się dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego do końca kadencji dyrektora szkoły podstawowej,
 • nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej, prowadzącej dotychczas oddział lub oddziały przedszkolne, staną się nauczycielami zespołu szkolno-przedszkolnego.

Jeżeli natomiast 1 września 2016 r. szkoła podstawowa wejdzie w skład już funkcjonującego zespołu jednostek oświatowych, to przedszkole również wejdzie w skład istniejącego zespołu. W takim przypadku nie powstanie nowy zespół szkolno-przedszkolny, zaś dotychczasowy, jeśli jest „zespołem szkół”, stanie się „zespołem szkolno-przedszkolnym”.

Wymogi lokalowe

Lokal, w którym ma działać przedszkole wyodrębnione ze szkoły podstawowej, musi spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. Określa je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, Dz. U. z 2015 r., poz. 20. Wymogi te są uzależnione od liczby oddziałów przedszkolnych, które będą funkcjonowały po przekształceniu.
W razie działania jednego oddziału przedszkolnego lokal musi spełniać warunki dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim państwowej straży pożarnej. Jeśli ich nie spełnia:

 • nie może być użytkowany przez większą grupę niż 25 dzieci,
 • musi znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i składać się z przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń,
 • musi znajdować się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
 • ma posiadać zaopatrzenie w co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz (drzwi wyjściowe z lokalu oraz drzwi lub okno umożliwiające ewakuację dzieci na otwartą przestrzeń),
 • ma być wyposażony w gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A,
 • wyposażenie i wykładziny podłogowe muszą być co najmniej trudno zapalne,
 • w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie ma innych lokali, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego ani żłobek lub klub dziecięcy,
 • w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

Przedszkole co najmniej dwuoddziałowe także musi spełniać warunki lokalowe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim państwowej straży pożarnej albo bardziej rygorystyczne wszystkie poniższe:

 • musi znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i składać się z przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń,
 • musi znajdować się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
 • ma być wyposażony w gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A,
 • wyposażenie i wykładziny podłogowe muszą być co najmniej trudno zapalne,
 • w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do trzech lat,
 • w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi,
 • lokal jest oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, z otworami tej samej klasy, które są wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie,
 • pomieszczenia lokalu, w których mogą przebywać dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, muszą posiadać co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne (drzwi wyjściowe z pomieszczenia, inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyprowadzenie dzieci na przestrzeń otwartą),
 • pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 30 osób, muszą mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą drzwiami otwieranymi na zewnątrz.

Stołówka, szatnie dla dzieci i sale gimnastyczne również muszą znajdować się na pierwszej kondygnacji, a uczniowie przechodzą do nich i z nich drogami ewakuacyjnymi, spełniającymi parametry szczegółowo określone w § 5 rozporządzenia.
Organ prowadzący powinien uzyskać opinię k...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy