Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 maja 2018

NR 91 (Kwiecień 2018)

Przekształcanie oddziału lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej w przedszkole

558

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) odstąpiono od planowanego z dniem 1 września 2019 r. przekształcenia z mocy prawa oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w przedszkola z jednoczesnym utworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych. Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej pozostają w strukturze systemu oświaty. Jednocześnie przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe umożliwiają przekształcenie oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej w przedszkole. Decyzja o ewentualnym przekształceniu należy do organu prowadzącego szkołę podstawową. Do przekształcenia stosuje się przepisy art. 88 ust. 1 i 4–8 ustawy Prawo oświatowe.

Przekształcanie oddziału lub oddziałów przedszkolnych przez gminę 

Przepisy wprowadzają odmienny tryb postępowania w sprawie przekształcenia, w zależności od tego, kto jest organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową z oddziałem lub oddziałami przedszkolnymi. 
Gdy organem prowadzącym jest gmina, przekształcanie oddziału lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej wymaga założenia publicznego przedszkola na podstawie aktu założycielskiego. Organ prowadzący zakładający przedszkole podpisuje akt założycielski, który określa jego nazwę i siedzibę oraz nadaje pierwszy statut. Akt założycielski i statut publicznego przedszkola przesyła kuratorowi oświaty. Utworzone w ten sposób przedszkole tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział lub oddziały przedszkolne, a dyrektor szkoły podstawowej staje się dyrektorem zespołu do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

Lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone z przekształcenia oddziału lub oddziałów, znajdujący się w użytkowanym budynku lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1642). W przedszkolu utworzonym w wyniku przekształcenia oddziału lub oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkole podstawowej, w przypadku gdy funkcjonuje: 

  1. jeden oddział przedszkolny – stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 albo § 4; 
  2. więcej niż jeden oddział przedszkolny – stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 albo § 5 rozporządzenia.

Gmina obowiązana jest uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w przepisach rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

Przepisy rozporządzenia złagodziły obowiązujące do niedawna wymagania ochrony przeciwpożarowej, np. na drogach ewakuacyjnych dopuszczono maksymalną wysokość stopni schodowych 0,175 m, a zatem typowych dla budynków szkolnych (w przedszkolach wartość ta wynosi 0,150 m).

Przekształcanie oddziału lub oddziałów przedszkolnych przez osobę fizyczną lub osobę prawną 

Osoba prawna lub osoba fizyczna, która jest organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział lub oddziały przedszkolne, może je przekształcić w przedszkole, stosując przepisy art. 88 ust. 1 i 4–8 Prawa oświatowego. Przedszkole publiczne zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jego nazwę i siedzibę. Założenie przedszkola przez osobę prawną lub osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest prowadzenie przedszkoli, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. O opinię kuratora oświaty występuje organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie przedszkola publicznego.

W celu uzyskania zezwolenia osoba prowadząca składa wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza miasta, prezydenta) wraz z projektem aktu założycielskiego przedszkola i statutu. Wniosek powinien zawierać także dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie przedszkola. Termin ten za zgodą organu jednostki samorządu terytorialnego może zostać przesunięty.

Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie przedszkola publicznego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1625). Przepis § 3 ust. 1–2 rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego przedszkola publicznego zawiera: 

  1. w przypadku założyciela będącego osobą prawną – nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły publicznej,
  2. w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji,
  3. określenie typu przedszkola, daty rozpoczęcia jego działalności, przewidywanej liczby uczniów,
  4. wskazanie adresu siedziby przedszkola, informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych, 
  5. dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego przedszkola dołącza się: 

  1. w przypadku założyciela będącego osobą prawną – kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy