Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

22 lutego 2018

NR 84 (Wrzesień 2017)

Zmiany w zakresie naliczania dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego

684

Zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty1 – gminy otrzymują z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, określaną często jako tzw. dotację przedszkolną. Kwota dotacji udzielana jest na każde dziecko, które korzysta z wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy. Z dotacji najczęściej pokrywane są wynagrodzenia nauczycieli, organizacja zajęć pozalekcyjnych (rytmika, taniec, języki obce, gimnastyka korekcyjna), wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury. Co się zmieniło?

POLECAMY

Dotacja przedszkolna nie obejmuje sześciolatków

W dniu 5 maja 2017 roku weszło w życie rozporządzenie regulujące zasady dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego2. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie i rozliczanie dotacji) w związku ze zmianami w zakresie oddziału przedszkolnego wchodzącymi w życie 1 września 2017 r.,
w których to odstąpiono od rozwiązania, zgodnie z którym oddziały przedszkolne 1 września 2019 r. miały stać się przedszkolami. W dalszym ciągu oddziały przedszkolne będą funkcjonować w systemie oświaty. Ponadto rozporządzenie to wprowadza ograniczenie wiekowe dzieci (do lat pięciu) do udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyłącza dzieci sześcioletnie i starsze z dotacji w związku z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej. Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) wprowadza w ustawie o systemie oświaty zmiany dotyczące dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, które obejmują:

  • wyłączenie dzieci sześcioletnich i starszych objętych wychowaniem przedszkolnym z dotacji i umożliwienie objęcia ich subwencją oświatową,
  • zawężenie udzielania dotacji dla dzieci w wieku pięciu lat.

Ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) pozostawiła możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Zgodnie z poprzednim stanem prawnym 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały stać się – z mocy prawa – przedszkolami, które miały funkcjonować w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zmiany polegają na ograniczeniu udzielania i rozliczania dotacji do grupy dzieci w wieku pięciu lat, w tym również wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy.

Wprowadzenie ograniczenia zakresu dotacji dla dzieci do lat pięciu oznacza, że dotacja nie dotyczy dzieci, które ukończą sześć lat w roku kalendarzowym poprzedzającym rok udzielenia dotacji. Przyjęto w tym zakresie ogólną zasadę obowiązującą w całej ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którą dzieckiem sześcioletnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy sześć lat. Analogicznie należy definiować dziecko pięcioletnie.

Na dzieci w wieku sześciu lat i powyżej realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r., zostanie naliczona średnia kwota subwencji w wysokości  4300 zł.

 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

Rozporządzenie określa tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat pięciu, sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy oraz sposób rozliczania dotacji, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
Podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Wojewoda, po otrzymaniu tej informacji, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa.

 

Zadania dyrektora przedszkola

Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy lub niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 90 ust. 1ba, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, 
informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy lub art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

 

Zadania innych organów

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) do 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, według stanu na 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.
Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wojewoda na podstawie list przekazuje ministrowi właściwemu do spraw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy