Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

22 lutego 2018

NR 84 (Wrzesień 2017)

Zmiany w zakresie naliczania dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego

566

Zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty1 – gminy otrzymują z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, określaną często jako tzw. dotację przedszkolną. Kwota dotacji udzielana jest na każde dziecko, które korzysta z wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy. Z dotacji najczęściej pokrywane są wynagrodzenia nauczycieli, organizacja zajęć pozalekcyjnych (rytmika, taniec, języki obce, gimnastyka korekcyjna), wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury. Co się zmieniło?

Dotacja przedszkolna nie obejmuje sześciolatków

W dniu 5 maja 2017 roku weszło w życie rozporządzenie regulujące zasady dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego2. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie i rozliczanie dotacji) w związku ze zmianami w zakresie oddziału przedszkolnego wchodzącymi w życie 1 września 2017 r.,
w których to odstąpiono od rozwiązania, zgodnie z którym oddziały przedszkolne 1 września 2019 r. miały stać się przedszkolami. W dalszym ciągu oddziały przedszkolne będą funkcjonować w systemie oświaty. Ponadto rozporządzenie to wprowadza ograniczenie wiekowe dzieci (do lat pięciu) do udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyłącza dzieci sześcioletnie i starsze z dotacji w związku z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej. Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) wprowadza w ustawie o systemie oświaty zmiany dotyczące dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, które obejmują:

  • wyłączenie dzieci sześcioletnich i starszych objętych wychowaniem przedszkolnym z dotacji i umożliwienie objęcia ich subwencją oświatową,
  • zawężenie udzielania dotacji dla dzieci w wieku pięciu lat.

Ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) pozostawiła możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Zgodnie z poprzednim stanem prawnym 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały stać się – z mocy prawa – przedszkolami, które miały funkcjonować w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zmiany polegają na ograniczeniu udzielania i rozliczania dotacji do grupy dzieci w wieku pięciu lat, w tym również wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy.

Wprowadzenie ograniczenia zakresu dotacji dla dzieci do lat pięciu oznacza, że dotacja nie dotyczy dzieci, które ukończą sześć lat w roku kalendarzowym poprzedzającym rok udzielenia dotacji. Przyjęto w tym zakresie ogólną zasadę obowiązującą w całej ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którą dzieckiem sześcioletnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy sześć lat. Analogicznie należy definiować dziecko pięcioletnie.

Na dzieci w wieku sześciu lat i powyżej realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r., zostanie naliczona średnia kwota subwencji w wysokości  4300 zł.

 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

Rozporządzenie określa tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat pięciu, sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy oraz sposób rozliczania dotacji, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
Podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Wojewoda, po otrzymaniu tej informacji, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa.

 

Zadania dyrektora przedszkola

Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy lub niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 90 ust. 1ba, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, 
informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 1...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy