Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

2 maja 2018

NR 69 (Luty 2016)

Czy można pokryć koszt wyżywienia z dotacji? Oto jest pytanie!

886

Odpowiedź w tej sprawie nie jest jednoznaczna, krótko mówiąc – „co kraj, to obyczaj”. Jedne gminy uznają wydatki na wyżywienie za bieżące, inne nie. Takie same sytuacje można znaleźć w wyrokach sądów administracyjnych lub interpretacjach izb obrachunkowych. Jedne uznają, że koszty wyżywienia są kosztami bieżącymi, zarówno koszty związane z produkcją posiłków we własnej kuchni, jak i te kupowane w ramach usługi cateringu, inne zaś kwestionują te wydatki, dowodząc, że jest to podwójne finansowanie.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy przedszkole wyodrębnia opłatę za wyżywienie z opłaty czesnego. Wówczas większość gmin jest zdania, że skoro za wyżywienie płacą rodzice, to nie można odliczyć tych kosztów z dotacji, ponieważ zachodzi sytuacja podwójnego finansowania. Należałoby postawić pytanie: a co z czesnym? Jednak tę opłatę też wnoszą rodzice, a są to opłaty za prowadzoną usługę, czyli za opiekę, wychowania, kształcenie. Przecież na takie właśnie cele przedszkola przysługuje dotacja. Czesnego się nie kwestionuje, ale wyodrębnioną opłatę za wyżywienie – tak. Skąd bierze się to „dziwne” interpretowanie prawa? Trudno powiedzieć, dlaczego niektóre gminy mają z tym problem, a inne nie. Chyba działa tutaj tzw. czynnik ludzki. Chodzi oczywiście o inter-
pretację prawa i opieranie się głównie na tych wyrokach sądów, które pasują do danej sytuacji, nie biorąc pod uwagę równie istotnych interpretacji odmiennych.

POLECAMY

A jak stanowi prawo?

Wskazać należy, że z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) wynika, że dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

  • pokrycie wydatków bieżących przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:
  • wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
  • sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7: do  zadań organu prowadzącego przedszkole należy w  szczególności: zapewnienie warunków działania przedszkola, w  tym  bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki, wychowania i  opieki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy  dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów przedszkola oraz zadań inwestycyjnych w  tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, w  tym prawnej, obsługi  finansowej w  tym w zakresie, wykonywania czynności, o których mowa w  art.  4 ust.  3 pkt  2–6 ustawy z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i  obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki (prowadzenie, na  podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w  porządku chronologicznym i  systematycznym), wyposażenie przedszkola w  pomoce dydaktyczne i  sprzęt niezbędny do  pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych przedszkola;
  • ważny wyjątek! z  wyjątkiem wydatków na  inwestycje i  zakupy inwestycyjne, zakup i  objęcie akcji  i  udziałów lub wniesienie wkładów do  spółek prawa handlowego;
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w przedszkolach, sprzęt sportowy i rekreacyjny, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Pokrywanie kosztów wyżywienia z dotacji  jest prawidłowe, a gminy nie uznając tych wydatków, postępują niezgodnie  z prawem

Zgodnie z prawem dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, ze wskazanym powyżej wyjątkiem. Ustawodawca podkreślił wyraźnie, że chodzi o każdy wydatek dozwolony będący w zakresie zadań statutowych placówki, a więc żywienie także, jeżeli jest uregulowane w statucie (chodzi o sposób organizacji żywienia: produkcja we własnej kuchni lub zakup w formie cateringu).

Wydatki związane z żywieniem dzieci należy zaliczyć do tych z kategorii opieki. Ma tutaj zastosowanie przepis art. 67a ust. 1 (w  celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w  szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, przedszkole może zorganizować stołówkę). W przedszkolach można w związku z art. 84a (przepisy art. 67a ust. 1–3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych) ustawy o systemie oświaty, mówiące o tym, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności prawidłowego rozwoju dzieci, placówka oświatowa może zorganizować stołówkę. Istnieje ścisła korelacja wskazanych powyżej przepisów z art. 90 ust. 3d wskazującym jednoznacznie, że do katalogu wydatków bieżących ponoszonych z dotacji można zaliczyć m.in. wydatki na wyżywienie, w tym catering, ponoszone w niepublicznym przedszkolu lub punkcie przedszkolnym, skoro zorganizowanie zbiorowego wyżywienia ustawodawca ujął w ramach realizacji zadań opiekuńczych.

Ostateczna ocena zasadności leży po stronie konkretnych gmin,  a wiadomo, jak trudno obronić swoje stanowisko, mając  za „przeciwnika”, bo niestety tak trzeba to nazwać, konkretnego urzędnika, który interpretuje swoje stanowisko, opierając się wybiórczo na orzecznictwie korzystnym dla gmin,  nie biorąc pod uwagę stanowisk odmiennych

Podtrzymując to stanowisko, można przytoczyć szereg wykładni sądowych, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 12 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 31/13 wskazał, że: (…) zgodnie z  wcześniej podniesioną argumentacją, wyżywienie dzieci w  przedszkolu mieści się  w  zakresie zadań wskazanych w  tym przepisie – kształcenia, wychowania  i  opieki, wydatki na  ten cel mają charakter bieżący, (…). Jednak, tak jak wspomniano na wstępie, są też stanowiska odmienne, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z 6 marca 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1785/13 i z 18 czerwca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 471/14 przyjął, że ujmowanie w rozliczeniu dotacji wydatków sfinansowanych z dotacji, a dotyczących np. wyżywienia (rozumianego jako catering), powodowałoby podwójne finansowanie wyżywienia dzieci. Sąd wskazał, że z jednej bowiem strony źródłem finansowania wyżywienia byłyby opłaty wnoszone przez rodziców, z drugiej strony zaś byłyby one ponownie finansowane, ale tym razem z dotacji gminnej (cechą stanów faktycznych była jednak okoliczność, że opłaty za wyżywienie dzieci były pokrywane w całości przez rodziców). Z kolei Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku, w informacji o wynikach kontroli finansowania niepublicznych przedszkoli przez gminy województwa pomorskiego, znak LGD-4101-016/11, numer ewidencyjny l3/2012/P/l l/l30/LGD, wskazała, że dotacja otrzymywana na pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy