Dołącz do czytelników
Brak wyników

Żywienie w placówce

4 maja 2018

NR 68 (Styczeń 2016)

Kontrola Sanepidu cz. II
Kontrola i postępowanie pokontrolne

431

Co sprawdzić przed kontrolą sanepidu

W związku z możliwością skontrolowania przez sanepid prawidłowości korzystania przez uczniów z produktów oferowanych przez sklepiki i automaty dyrektor powinien w szczególności zadbać o przygotowanie następujących obszarów:

 1. Kontrola dokumentacji: 
  • czy pomiot prowadzący sklepik, który we własnym zakresie przygotowuje dania i napoje, dopełnił wymogów formalnych przewidzianych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730),
  • czy osoba prowadząca sklepik lub automat ma opracowane i stosowane procedury zabezpieczenia i wycofania partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej,
  • czy jednostka oświatowa zawarła umowę z podmiotem prowadzącym sklepik lub automat, w jakiej formie i na jakich warunkach,
  • czy podmiot ten udostępnia do wglądu na żądanie dyrektora informacje i dokumenty dotyczące pochodzenia, składu i sposobu przygotowania produktów.
 2. Zagadnienia dotyczące potraw i napojów, zarówno gotowych, jak i przygotowywanych przez podmiot prowadzący sklepik lub automat:
  • jakość surowców i składników,
  • zgodność produktów i sposobu ich przyrządzania z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. i z innymi przepisami prawa żywnościowego,
  • terminy przydatności do spożycia,
  • źródło surowców i składników oraz sposób ich dostarczania,
  • metody obróbki cieplnej,
  • stosowanie opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • prawidłowość transportu żywności,
  • prawidłowość przechowywania żywności przed sprzedaniem,
  • jakość żywności,
  • smak i estetyka potraw, przekąsek i napojów,
  • przestrzeganie zasad racjonalnego i zdrowego żywienia,
  • dostosowanie pożywienia do wieku i zapotrzebowania uczniów,
  • znakowanie żywności,
  • porcjowanie żywności.
 3. Czy podmiot prowadzący sklepik lub automat nie wykorzystuje współpracy z jednostką oświatową do reklamy i promocji niezdrowej żywności.
 4. Czy i w jaki sposób osoby odpowiedzialne po stronie jednostki oświatowej reagują na stwierdzone nieprawidłowości.    

Przedmiotem kontroli sanepidu jest zazwyczaj stan techniczny pomieszczeń, urządzeń wykorzystywanych podczas produkcji żywności, powierzchni roboczych, czystość personelu biorącego udział w produkcji żywności. W aktualnym stanie prawnym dodatkowo badane będzie przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w zakresie stosowania się do nakazów i zakazów w zakresie zbiorowego żywienia uczniów oraz przestrzegania zasad sprzedaży produktów żywnościowych na terenie jednostki oświatowej oraz zakazu reklamy i promocji niezdrowej żywności.

W toku kontroli inspektor sanitarny ma prawo:

 • wstępu na teren jednostki oświatowej oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład o każdej porze dnia i nocy,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób – dyrektora oraz personelu,
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

 

Utrudnianie lub udaremnianie działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w którymkolwiek z zadań może stanowić wykroczenie określone w art. 38 UoPIS, zagrożone karą aresztu do 30 dni,  karą ograniczenia wolności  albo karą grzywny do 5000 zł.

 

Protokół z kontroli

Z przebiegu kontroli jest sporządzany protokół, który w szczególności zawiera:

 • informacje dotyczące kontrolowanej jednostki oświatowej,
 • informacje o dacie i zakresie kontroli,
 • wyniki kontroli: co oceniono i stwierdzono, czy pobrano próby, jakie dokumenty zbadano, jakie uchybienia wykryto i jakie przepisy one naruszają,
 • załączniki do protokołu,
 • adnotację, czy do stanu faktycznego przedstawionego w protokole zgłoszono uwagi i zastrzeżenia,
 • czy za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandat karny,
 • czy wydano doraźne uwagi, zalecenia i jakie są wnioski z kontroli.

Dyrektor może wnieść uwagi i złożyć zastrzeżenia do protokołu sporządzonego w trakcie kontroli w terminie siedmiu dni od jego doręczenia w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanem faktycznym przedstawionym w protokole. W razie 
zgłoszenia zastrzeżeń inspektor sanitarny przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.
Inspektor sanitarny w wyniku kontroli może wydać różnego rodzaju rozstrzygnięcia.

Nakazanie usunięcia uchybień

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień (art. 27 ust. 1 UoPIS).

Odwołanie

Jeśli dyrektor (lub inny podmiot wymieniony w decyzji) nie zgadza się z decyzją organu kontrolnego, może w terminie 14 dni wnieść odwołanie, na zasadach określonych w art. 127i n. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 
Termin do wniesienia odwołania liczy się od doręczenia decyzji w ten sposób, że pierwszym dniem wniesienia terminu jest dzień następny po dniu doręczenia decyzji. Termin wniesienia odwołania upływa w czternastym dniu o godzinie 24.00. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, gdy odwołanie jest wysyłane pocztą. Spóźnione wniesienie odwołania powoduje jego bezskuteczność, czyli brak nadania dalszego biegu.

Odwołanie wnosi się do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W przypadku kontroli żywności, jeżeli organem pierwszej instancji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, to odwołanie należy złożyć za jego pośrednictwem do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Samo odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia, sformułowania zarzutów ani nawet nazwania pisma „odwołaniem”. Wystarczy wskazać w treści pisma, że nie jest się zadowolonym z wydanej decyzji, choć oczywiście warto wskazać dlaczego. Odwołanie powinno zawierać wskazanie strony, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Warto oczywiście wskazać powody, dla których dyrektor uważa decyzję za błędną, łącznie z ewentualnym wskazaniem uzasadnieniem przesunięcia terminu do usunięcia uchybień.

Organ, który wydał decyzję, może bowiem wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Wówczas od nowej decyzji można się odwołać na powyższych zasadach.

Organ może jednak nie zgodzić się z odwołaniem. Wówczas przekazuje akta sprawy wraz z odwołaniem do organu wyższego stopnia w terminie siedmiu dni od dnia, kiedy otrzymał odwołanie.

Po wniesieniu odwołania organ odwoławczy decyduje, czy utrzymać w mocy, czy uchylić zaskarżoną decyzję. Może również umorzyć postępowanie odwoławcze lub przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Od decyzji organu odwoławczego można następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie [art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)].
W przypadku gdy naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje zamknięcie jednostki oświatowej lub jej części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia) lub wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu (art. 27 ust. 2 UoPIS).    

Od decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 27 ust. 2 UoPIS służy odwołanie (i następnie skarga do sądu administracyjnego) na zasadach przedstawionych powyżej, jednak decyzja ta podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dyrektor może złożyć do inspektora sanitarnego wniosek o wstrzymanie wykonania rygoru. Inspektor może wydać postanowienie o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w razie uznania, że nie istnieją lub ustały okoliczności uzasadniające nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, np. zagrożenie życia ludzi. Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy