Dołącz do czytelników
Brak wyników

Możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Artykuły z czasopisma | 9 marca 2018 | NR 71
430

Jedną z możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS. Pozyskując fundusze z KFS, możemy sfinansować kształcenie jednego pracownika lub kilku albo kilkunastu w 80% lub w 100%.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pozyskane fundusze są udzielane na zasadach pomocy de minimis.

POLECAMY

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) – art. 69a i 69b, art. 109 ust. 2d–2n, art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. h–i (wskazuje zadania ministra właściwego do spraw pracy), art. 8 ust. 1 pkt 2a (określa zadania samorządu województwa), art. 9 ust. 1 pkt 3c (określa zadania samorządu powiatu);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 639);
 • ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 6 lipca 2010 r.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1), rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25 lipca 2007 r., str. 6), załącznik nr I
 • do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) –  Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego mogą być dofinansowane z KFS?

Ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansować można:

 •  kursy,
 •  studia podyplomowe,
 •  egzaminy,
 •  badania lekarskie i/lub psychologiczne,
 •  ubezpieczenie NNW.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

KROK 1. Trzeba złożyć wniosek – pracodawca powinien złożyć wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy. Liczy się kolejność wpływu wniosku – wnioski rozpatrywane są według kolejności i przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych przez dany powiatowy urząd pracy.
Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. W większości te informacje można odnaleźć w zakładce aktualności lub zakładce zawierającej informacje dla pracodawców.
Wnioski i zasady składania mogą się różnić między poszczególnymi powiatowymi urzędami pracy. Każdy urząd ustala własny regulamin i zasady składania wniosków KFS.
Większość wniosków zawiera podstawowe dane:

 • nazwa pracodawcy;
 • adres siedziby;
 • miejsce prowadzenia działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON;
 • oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD;
 • forma prawna:
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (także wspólnik spółki cywilnej),
  • spółka jawna,
  • spółdzielnia,
  • instytucja państwowa,
  • spółka z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów,
  • spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi,
  • inna spółka z o.o.,
  • jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa,
  • spółka akcyjna, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów,
  • spółka akcyjna, w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi,
  • inna spółka akcyjna,
  • inna forma prawna;
 • informacja o liczbie zatrudnionych pracowników;
 • liczba osób według grup wiekowych: 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, których dotyczy wydatek;
 • rodzaj priorytetu, w ramach którego będzie realizowane kształcenie ustawiczne;
 • całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym;
 • wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (jeżeli jest);
 • temat kursu, studiów, egzaminu;
 • liczba godzin trwania kursu, studiów;
 • planowany termin realizacji kształcenia ustawicznego;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;
 • oświadczenie pracodawcy:
  • Zatrudniam/nie zatrudniam co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą).
  • W okresie poprzedzającym otrzymanie pomocy uzyskałem/nie uzyskałem pomoc publiczną, która kumuluje/nie kumuluje się z wnioskowaną pomocą i wynosi………………………………………………………………………………
  • Otrzymałem/nie otrzymałem w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku pomoc de minimis w wysokości …………………………………………………………………………
  • Podmiot składający niniejszy wniosek był/nie był karany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz jest/nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
  • Podmiot spełnia/nie spełnia warunki/warunków określone w definicji „jednego przedsiębiorstwa” zawarte w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.) lub art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
  • Podmiot spełnia/nie spełnia warunki/warunków o dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  • Nie zalegam z wypłacaniem wynagrodzeń pracown...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy