Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Zmiany w sposobie finansowania oświaty

340

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany w sposobie finansowania oświaty, mające na celu uporządkowanie tego systemu i uczynienie go bardziej przejrzystym. Podstawą prawną tychże zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Jednym z obszarów poddanych reformie jest finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Istotna zmiana dotyczy sposobu naliczania tzw. dotacji przedszkolnej. Począwszy od 2018 r. dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego naliczana będzie według właściwości organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia przedszkola. Powyższe ma na celu eliminację sytuacji, w których dotację przedszkolną otrzymywała gmina miejsca położenia przedszkola, nie zaś gmina będąca organem prowadzącym przedszkole. Takimi przypadkami były m.in. gminy wiejskie, które prowadziły przedszkola na terenie gmin miejskich, oraz powiaty, które miały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych, na które dotacja trafiała do gminy, na terenie której znajduje się szkoła. Szczegółowe zasady naliczania dotacji przedszkolnej prezentujemy poniżej.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno- -wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno- -pedagogiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dodatkową dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Z kolei art. 18 ust. 1 ustawy stanowi, że dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Jak stanowi art. 18 ust. 3 ustawy, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Uzyskanie tejże subwencji możliwe jest po spełnieniu szczegółowych warunków, które ustawodawca przytacza we wspomnianym art. 19 ustawy.

Począwszy od 2018 r. dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego naliczana będzie według właściwości organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia przedszkola.

Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, niespełniająca warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 19 ust. 1 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, co reguluje art. 19 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Zgodnie z art. 22 ustawy dotację przyznaje się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 i 1909). Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest zobowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych form wychowania przedszkolnego.

 

OBOSTRZENIA W ZAKRESIE POBIERANIA DOTACJI

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy