Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Oświata niepubliczna w nowym prawie oświatowym
Już 1 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

310

Regulacje dotyczące szkół i placówek niepublicznych znajdują się w rozdziale 8 w artykułach od 168 do 182. Szkoły i placówki niepubliczne muszą także respektować inne zapisy ustawy odnoszące się do placówek publicznych. Jakie? Odpowiedź zawiera poniższa analiza wskazująca najistotniejsze zapisy.

 

Zmiany w statucie

Istotną zmianą jest zobowiązanie przedszkola niepublicznego do respektowania art. 102 odnoszącego się do zawartości statutu, co oznacza, że statut przedszkola niepublicznego powinien być skonstruowany w ten sam sposób jak przedszkola publicznego oraz, że przed 1 września 2017 r. statuty przedszkoli niepublicznych powinny zostać dostosowane do nowych wymogów. Ustęp 3, art. 172 stanowi, że przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 art. 172 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.
Większość przedszkoli niepublicznych już w tej chwili działa według statutów zawierających takie same lub podobne regulacje jak przedszkola publiczne, zwłaszcza te, które przystępowały do konkursów na zapewnienie miejsc organizowanych przez gminy. Warto jednak sprawdzić zawartość swojego statutu pod kątem dostosowania do powyższych artykułów.

Dyrektorze, sprawdź, czy statut zawiera:

 • prawa i obowiązki pracowników
 • oraz dzieci, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków placówki,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki,
 • nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę,
 • nazwę i siedzibę organu prowadzącego,
 • cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 • sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem,
 • szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami,
 • organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania 
 • organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami,
 • organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi,
 • czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców,
 • zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący,
 • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
 • warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.

 

Opłaty przedszkolne

Z kolei art. 173 ust. 1 stanowi, że przepisy art. 106 ust. 1–3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych. Ponieważ nie ma tutaj bliższego określenia typów szkół, a jedynie mowa jest o szkole, więc zgodnie z art. 4 ustawy należy rozumieć, że regulacje te dotyczą również przedszkoli (Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole). Wiadomo, że przedszkola niepubliczne pobierają czesne za usługę wychowania przedszkolnego, w tym także za żywienie dzieci. Jednakże niektóre samorządy uważają, że jeżeli opłata za przedszkole jest skonstruowana tak, że za wyżywienie pobierana jest oddzielna opłata, to nie można kosztów związanych z przygotowaniem posiłków pokrywać z dotacji. Bezpieczniej jest pobierać czesne bez wyodrębnienia opłaty za żywienie, jeżeli chce się koszty związane z żywieniem dzieci pokrywać pieniędzmi uzyskanymi z dotacji. Najlepiej jeśli odpłatność za korzystanie ze stołówki zawarta jest w czesnym. Cel, jakiemu służy prowadzenie stołówki, mieści się w zakresie zadań, na jakie przeznaczona jest dotacja, ale musi to być wyraźnie uregulowane w postanowieniach statutu przedszkola.
Przepisy art. 108 ustawy stosuje się do przedszkoli niepublicznych. Regulacje te wskazują, iż do realizacji zadań statutowych przedszkole powinno zapewnić dzieciom możliwość korzystania z:

 • pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,
 • placu zabaw,
 • pomieszczeń sanitarnohigienicznych i szatni,
 • posiłków.

Powyższa regulacja określa niezbędne minimum organizacyjne przedszkola niepublicznego. Wyraźnie wskazuje się, że takie przedszkole musi dysponować pomieszczeniami do zabaw, w tym także na powietrzu, pomieszczeniami sanitarnymi, szatnią oraz musi zapewniać możliwość spożywania posiłków. Wiele przedszkoli niepublicznych funkcjonuje w budynkach...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy