Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne , Otwarty dostęp

15 listopada 2018

NR 96 (Listopad 2018)

Wiele pytań i wątpliwości w związku z nowym rozliczeniem dotacji na dzieci niepełnosprawne

0 1177

Informowaliśmy już o tym, że placówki niepubliczne, które przyjęły w tym roku szkolnym dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego oraz otrzymują od gminy dotację w kwocie należnej określonemu rodzajowi niepełnosprawności (kwota odpowiednia do wagi niepełnosprawności), od 1 stycznia 2019 r. będą zobowiązane do wydatkowania otrzymywanej dotacji w całości na kształcenie specjalne tego dziecka. Niezastosowanie się do tych przepisów oznaczać będzie konieczność zwrotu dotacji na dzieci niepełnosprawne do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu rozliczania dotacji na dzieci niepełnosprawne zawiera art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Podobne przepisy dotyczące wydatkowania środków na dzieci niepełnosprawne obowiązuje jednostki samorządowe już od 2015 r. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że regulacje, które obecnie są zawarte w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i dotyczą samorządów, oraz regulacje zawarte w art. 35 ust. 4 i 5 przywołanej ustawy, różnią się istotnie. Oczywiście część regulacji jest wspólna, ale na gruncie przepisów inaczej rozlicza się wydatki wspólne (np. prąd) na dziecko niepełnosprawne w oddziale ogólnodostępnym w placówce samorządowej, a inaczej będzie się je rozliczało w placówce niepublicznej. Warto więc zainteresować się tym, czy samorząd w tej kwestii przyjął już jakieś rozwiązanie, jeśli tak, to należy przyjrzeć się tym regulacjom, porównując zapisy art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a jeśli nie – zapytać, czy i kiedy takie uregulowania się pojawią. W przypadku wydatkowania subwencji przez samorząd na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach publicznych przepisy ustawowe są dużo bardziej restrykcyjne. Natomiast placówki niepubliczne będą tu miały większą swobodę, pod warunkiem że organ dotujący nie określi szczegółowych regulacji. Pozostało niewiele czasu na sprawdzenie, co w tej kwestii planuje samorząd dotujący daną placówkę niepubliczną. Zarówno samorządy, jak i placówki niepubliczne już teraz, przed 1 stycznia 2019 r., powinny przygotować się do nowych przepisów.
Placówki niepubliczne, rozliczając dotację otrzymaną na dziecko niepełnosprawne, będą musiały wykazać jed-nostce samorządu terytorialnego odpowiednie wydatki poniesione na kształcenie specjalne wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjo-wychowawczych oraz oddzielnie pozostałe wydatki.
Zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 pkt 2 i 3 dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. W przedstawionym katalogu wydatków bieżących w treści art. 35 ust. 1 pkt 1 określono, że wydatki te mogą być przeznaczone na sfinansowanie każdego wydatku poniesionego na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, w tym na:

POLECAMY

 • wynagrodzenie każdej zatrudnionej osoby fizycznej, także na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w tym osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:
 • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego w placówkach, które zobowiązały się do przestrzegania niektórych warunków obowiązujących placówki publiczne i otrzymują 100% dotacji,
 • 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które nie zobowiązały się do przestrzegania praw publicznych i otrzymują dotację w wysokości 75%;
 • sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącegookreślonych w ustawie prawo oświatowe (art. 10) w szczególności na:
 • zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym (zapis pokrywa z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
 • wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych (uwzględniając ograniczenia ustawowe) w tym zakresie,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, obsługi finansowej, obsługi organizacyjnej placówki,
 • wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora placówki.

Dotacja na kształcenie dzieci niepełnosprawnych może być także przeznaczona na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

 • książki i inne zbiory biblioteczne,
 • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno--wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci,
 • meble,
 • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.

Dotacja otrzymana na zadania związane z kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych nie może być wykorzystana na wydatki bieżące mające charakter majątkowy (wydatki na inwestycje, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego). Wydatki na dzieci niepełnosprawne powinny być poniesione w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą zadania sfinansowane z tej dotacji. Jak widać, obowiązują tutaj takie same regulacje jak w ogólnym rozliczaniu dotacji.
Rozliczanie dotacji na dzieci niepełnosprawne rodzi wiele pytań. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć niektóre kwestie, ponieważ w większości z nich muszą się wypowiedzieć samorządy, np.:

 • Czy samorząd powinien w uchwale dotacyjnej zapisać regulacje związane z wydatkowaniem dotacji na dzieci niepełnosprawne przez dotowane placówki? Czy wystarczy przepis ustawowy?
 • W jaki sposób trzeba będzie rozliczać dotację na wczesne wspomaganie rozwoju?
 • Co z wydatkowaniem dotacji na doskonalenie i doks...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy