Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wynagrodzenie pracowników samorządowych od 1 stycznia 2018 r.

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 88
0 584

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Podstawową zmianą jest ujednolicenie dwóch dotychczasowych tabel z kategoriami zaszeregowania, uzupełnienie wykazu stanowisk, w szczególności o zawody informatyczne oraz zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego.

 

POLECAMY

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny oraz z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi najważniejszy składnik wynagrodzenia pracownika. Ma ono charakter stały i często stanowi jedyny składnik wynagrodzenia. Podstawą do ustapracowników lenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego jest zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, zaś regulamin wynagradzania ustaloną przez pracodawcę maksymalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

 

DODATKI

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy samorządowi uprawnieni są do różnego rodzaju dodatków. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po pięciu latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa o pracownikach samorządowych zalicza do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dodatek ten jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca bądź też za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. Nagroda jubileuszowa ma charakter świadczenia roszczeniowego. Podstawą jej wypłaty jest fakt posiadania określonego przepisami stażu pracy. Zgodnie z ustawą nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 1. po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 2. po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 3. po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 4. po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 5. po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,
 6. po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej zalicza się, podobnie jak w przypadku dodatku za wysługę lat, wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Ustawa o pracownikach samorządowych kwestię odprawy emerytalnej lub rentowej uzależnia, podobnie jak w przypadku nagrody jubileuszowej, od stażu pracy. Podobnie również jak w przypadku nagrody jubileuszowej do stażu pracy zalicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy pracy oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wysokość odprawy wynosi:

 1. po 10 latach pracy – dwumiesięczne wynagrodzenie,
 2. po 15 latach pracy – trzymiesięczne wynagrodzenie,
 3. po 20 latach pracy – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastka, ma obligatoryjny charakter i jest wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z ustawą pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy pracownik nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że jest to okres, który wynosi co najmniej sześć miesięcy, choć od reguły tej przewidziano wyjątki.

Dodatek specjalny może być przyznany pracownikom z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Warunki i sposób wypłacania tego dodatku pracodawca może określić w regulaminie wynagradzania. Istotą dodatku specjalnego jest wykonywanie przez pracownika zadań wykraczających poza zakres czynności pracownika, dlatego przyznanie go pracownikowi wymaga pisemnego uzasadnienia. Przepisy milczą na temat czasu, na jaki może być przyznany dodatek specjalny, jednak logiczne jest to, że przyznaje się go na czas określon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy