Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

24 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Minimalne wynagrodzenie za pracę w przedszkolach

326

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa stawka najniższej płacy. Ustawowo została również uregulowana kwestia wynagradzania osób zatrudnionych na umowę-zlecenie.

 

Płaca pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

Od początku bieżącego roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł brutto (§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. –  Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm., wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ww. kwoty. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby sprawdzenia, czy otrzymuje płacę co najmniej na minimalnym poziomie, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych. Natomiast nie uwzględnia się: 

 • nagrody jubileuszowej (o ile jest wypłacana w danym przedszkolu); 
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

W przypadku gdy tak wyliczone wynagrodzenie w danym miesiącu jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (np. z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia, rozkład czasu pracy lub treść umowy o pracę), następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia (art. 7 ust. 1
i 2 ustawy).

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie wylicza się w następujących krokach: 

 1. Oblicza się wynagrodzenie godzinowe w ten sposób, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy.
 2. Oblicza się wynagrodzenie należne w danym miesiącu zgodnie z umową o pracę i np. regulaminem wynagradzania, z pominięciem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za nadgodziny oraz za pracę w porze nocnej oraz przelicza na godzinę pracy. 
 3. Od wyniku wynagrodzenia godzinowego odejmuje się wynagrodzenie należne, otrzymując kwotę wyrównania (art. 7 ust. 3 ustawy).

Jeśli natomiast pracownikowi należy się wynagrodzenie tylko za przepracowaną część miesiąca na podstawie stawki miesięcznej, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wówczas wyrównanie wylicza się w następujących krokach: 

 1. Oblicza się wynagrodzenie godzinowe w ten sposób, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy.
 2. Oblicza się wynagrodzenie należne w danym miesiącu za jego przepracowaną część zgodnie z umową o pracę i np. regulaminem wynagradzania, z pominięciem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za nadgodziny oraz za pracę w porze nocnej oraz przelicza na godzinę pracy.
 3. Od wyniku wynagrodzenia godzinowego odejmuje się wynagrodzenie należne, otrzymując kwotę wyrównania (art. 7 ust. 4 ustawy).

Bardziej skomplikowane jest wyliczenie najniższej płacy pracownika zatrudnionego na część etatu. Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Obliczeń dokonuje się 
w następujących etapach: 

 1. Ustala się wysokość stawki godzinowej przysługującej w danym miesiącu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 2. Kwotę minimalnego wynagrodzenia pomniejsza się o iloczyn stawki godzinowej wyliczonej w pierwszym kroku i liczby godzin nieprzepracowanych w związku z niepełnoetatowym zatrudnieniem. 

Zasadniczo, jeżeli wymiar czasu pracy pracownika jest oznaczony ułamkiem pełnego wymiaru etatu, obliczenie minimalnego wynagrodzenia w sposób ustalony w ustawie powinno dać jednakowy wynik, co pomnożenie kwoty minimalnego wynagrodzenia przez ten ułamek. Rozbieżności mogą natomiast pojawić się, gdy w poszczególnych miesiącach jest różna liczba godzin przypadających do przepracowania, co wpływa na zmienną wysokość minimalnej płacy (L. Lipiec, Minimalne wynagrodzenie za pracę. Komentarz, LEX/el. 2003).

Nieprzestrzeganie regulacji o minimalnej płacy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

 

Zasady wynagradzania zleceniobiorców i usługodawców

Od nowego roku ustawowo określono płacę na rzecz osób wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów z art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm., bez względu na to, czy zleceniobiorca lub usługodawca prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2017 r. wynosi 13 zł brutto (art. 7 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r., poz. 1265). Powyższa stawka ma zastosowanie do umów zawartych zarówno w bieżącym roku, jak i starszych, z tym że obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli z umowy wynika, że przyjmującemu zlecenie nie gwarantuje się otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Dodatkowo, jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje minimal...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy