Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

13 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Dyrektor przedszkola jako pracodawca

655

Przedstawiamy najczęściej spotykane problemy z zakresu zatrudniania pracowników w przedszkolu, stosowania przepisów k.p.a. oraz wynagrodzeń.

 

1. Jakich formalności należy dochować przed ponownym zatrudnieniem tego samego nauczyciela w przedszkolu? 

Bez względu na czas trwania poprzedniej umowy o pracę nauczyciel musi ponownie przedłożyć zaświadczenie z KRK, uzyskane na swój koszt, które potwierdza, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 10 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 8a, art. 91b ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189). Dyrektor ma obowiązek sprawdzenia przed przyjęciem do pracy na podstawie nowej umowy, czy w okresie trzech lat przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie trzech lat od ukarania albo karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu – poprzez zasięgnięcie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.
Ponadto od 1 października 2017 r. przed przyjęciem nowego pracownika do pracy związanej w wychowywaniem dzieci, opieką i edukacją pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy osoba taka nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości (art. 4 i art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 862).

POLECAMY

 

2. Czy zatrudnienie tego  samego pracownika drugi raz wymaga ponownych badań i szkoleń BHP?

Po zawarciu nowej umowy o pracę, a przed rozpoczęciem jej wykonywania, na koszt przedszkola należy skierować pracownika pedagogicznego lub niepedagogicznego: na ponowne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (art. 6 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.) oraz na badania wstępne należy skierować tylko takiego pracownika, który jest zatrudniany w innych warunkach lub na innym stanowisku albo jego przerwa w zatrudnieniu przekroczyła 30 dni (art. 229 § 11 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
Szkolenie BHP pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Przerwa w zatrudnieniu pracownika inna niż obejmująca tylko dni wolne od pracy zobowiązuje dyrektora do zapewnienia jemu wstępnego szkolenia BHP (art. 2733 § 2 k.p.).

 

3. Czy dyrektor przedszkola musi sprawdzać niekaralność pracowników niepedagogicznych?

Zaświadczenie z KRK przed nawiązaniem zatrudnienia musi  przedłożyć osoba zatrudniona na stanowisku asystenta nauczyciela oraz niebędąca nauczycielem, przyjmowana do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci (art. 15 ust. 1, 4 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W samorządowym przedszkolu oświadczenie o niekaralności składa osoba zatrudniana na stanowisku urzędniczym, np. główny księgowy (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 902). Od 1 października 2017 r. żadna osoba przyjmowana do pracy w przedszkolu publicznym oraz niepublicznym nie może figurować w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (art. 4 i art. 12 pkt 6 ww. ustawy z dnia 13 maja 2016 r.), zaś niesprawdzenie tej okoliczności lub zatrudnienie osoby figurującej w rejestrze stanowi wykroczenie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy.

 

4. Czy w przedszkolu można zatrudnić nauczyciela na umowę-zlecenie?

W niepublicznym oraz publicznym niesamorządowym przedszkolu do nauczycieli (wychowania przedszkolnego, języków obcych, religii, specjalistów oraz dyrektora i innych nauczycieli) nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 KN, który nakazuje zatrudnianie nauczyciela w ramach stosunku pracy w placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powołany przepis nie jest wymieniony w art. 91b ust. 2 KN wśród przepisów aktu KN stosowanych do nauczycieli w niesamorządowych przedszkolach. W związku z tym, jeśli zatrudnienie nauczyciela (w tym także dyrektora) w placówce niesamorządowej nie ma cech stosunku pracy, wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. (należy do nich m.in. wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy), nauczyciele mogą być zatrudniani w ramach umów cywilnoprawnych, np. zlecenia (art. 750 w zw. z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r., poz. 459). Stanowisko takie podziela również Sąd Najwyższy (uchwała SN z 20 września 1994 r. I PZP 37/94, OSNP 1995/7/86). Natomiast w przedszkolu samorządowym nauczyciele są zatrudniani wyłącznie na umowę o pracę lub przez mianowanie, zgodnie z regulacjami art. 10 KN.

 

5. Ile razy ta sama osoba może zostać zatrudniona w przedszkolu na czas określony?

Nauczyciel zatrudniony w samorządowym przedszkolu na podstawie przepisów KN może być bez żadnych limitów ilościowych i czasowych wielokrotnie nawet w tej samej placówce zatrudniany na umowę na czas określony na zastępstwo lub w razie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, czyli na warunkach określonych w art. 10 ust. 7 KN. Z kolei nauczyciel w przedszkolu niesamorządowym oraz pracownicy niepedagogiczni we wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkolach mogą być zatrudniani na umowy terminowe, bez wskazania w treści umowy powodu takiego zatrudnienia, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie przekracza 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie przekracza trzech. Ci pracownicy mogą być zatrudniani na dalsze umowy terminowe (bez ustawowego limitu umów i czasu ich trwania) tylko, jeżeli: ponowne terminowe zatrudnienie następuje z przyczyn wymienionych w art. 251 § 4 k.p. (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym lub w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie), jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (czyli że w przedszkolu nie ma wolnego stanowiska pracy na czas nieokreślony); w treści umowy o pracę zostanie wskazany cel lub okoliczności zawarcia umowy okresowej (art. 29 § 11 k.p.); zawarcie umowy z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy zostanie zgłoszone PIP ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie pięciu dni roboczych od dnia jej zawarcia (art. 251 § 5 k.p.).

 

6. Czy dyrektor jest  upoważniony do wydania nauczycielowi uwierzytelnionego odpisu dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o awans zawodowy?

Na podstawie art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, dyrektor przedszkola może wydać urzędowo poświadczony odpis dokumentu, który został wytworzony w placówce w związku z prowadzonym w nim postępowaniem administracyjnym, np. związanym z ubieganiem się o awans zawodowy przez nauczyciela. Takim przykładowym dokumentem jest akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 4 pkt 1 KN). Dyrektor przedszkola nie jest natomiast uprawniony do wydawania uwierzytelnionych odpisów dokumentów, które posiada jedynie w kopii, np. w związku z tym, że zostały zgromadzone w aktach osobowych nauczyciela na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz. U. z 2017 r., poz. 894, lub p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy