Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

12 kwietnia 2018

NR 90 (Marzec 2018)

Wynagrodzenie dyrektora placówek niepublicznych

952

Wynagrodzenie dyrektorów placówek niepublicznych kształtuje się nieco inaczej niż wynagrodzenie tych samych organów w placówkach publicznych.

Z uwagi na fakt, że dyrektorzy placówek niepublicznych nie podlegają w tym zakresie przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), nie mają prawa do wszystkich tych dodatków do wynagrodzenia, do których są uprawnieni dyrektorzy placówek publicznych. W przedszkolach niepublicznych to organ prowadzący decyduje o tym, jak wynagradzać dyrektora, i nie musi tutaj ograniczać się do wysokości wynagrodzenia wynikającej z przepisów.

POLECAMY

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U., poz. 2203), która w części reguluje kwestie wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek niepublicznych. Mówi ona o tym, jaka część dotacji otrzymywanej przez placówki niepubliczne może zostać przeznaczona na wynagrodzenie dyrektora, co nie oznacza, że wynagrodzenie dyrektora musi być w wysokości wyłącznie tej dotacji.

Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej u.f.z.o.) dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

 1. pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:
  • wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:
   • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,
   • 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek.

Zgodnie z komentowanym przepisem dotacje mogą być wykorzystane na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej (również na podstawie umowy cywilnoprawnej) w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę – jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Pensja dyrektora niepublicznej placówki może być pokryta z otrzymanej dotacji.

Oznacza to, że pensja dyrektora takiej niepublicznej placówki może być pokryta z otrzymanej dotacji (w całości lub w części, jeśli dyrektor wynegocjował wyższe wynagrodzenie).

Warto pamiętać, że za niepubliczne przedszkole, dla którego zastosowanie będzie miało rozliczenie wynagrodzenia w wysokości 250%, należy uznać przedszkole, które spełnia następujące warunki:

 • realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli mających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli;
 • liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekracza liczby uczniów w oddziale publicznego przedszkola;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli.

Z kolei za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, dla którego zastosowanie będzie miało rozliczenie wynagrodzenia w wysokości 250%, rozumie się przedszkole, które spełnia następujące warunki:

 • przeprowadza rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności; 
 • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w odrębnych przepisach;
 • pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy.

Jeśli chodzi o szkołę niepubliczną, to aby pokryć z dotacji wynagrodzenie w wysokości 250%, należy spełnić następujące warunki: 

 • czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym w tej szkole nie jest krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;
 • pobierane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie są wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy;
 • prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalona dla publicznych przedszkoli;
 • liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznym przedszkola publicznego;
 • zapewnia się uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli.

Jeżeli przedszkole niepubliczne (inna forma wychowania przedszkolnego) nie spełnia tych kryteriów, rozliczane będzie wynagrodzenie z dotacji w wysokości 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Jak już wspomniano – dotacje dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących szkoły, w tym na wynagrodzenia osoby zatrudnionej w szkole w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 150% (250%) średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. 

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zostało określone w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela i w 2018 r. wynosi 184% kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej, czyli zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r.:

 • od 1 stycznia – 5065,37 zł,
 • od 1 kwietnia – 5318,65 zł.

Odpowiednio 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wyniesie więc:

 • od 1 stycznia – 7598,05 zł,
 • od 1 kwietnia – 7977,97 zł.

Kwoty te są kwotami stałymi – przepisy nie przewidują bowiem miesięcznego uśredniania wynagrodzeń pracowników w skali roku kalendarzowego. Oznacza to, że w każdym miesiącu szkoła niepubliczna moż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy