Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

11 grudnia 2018

NR 97 (Grudzień 2018)

Ocena pracy nauczycieli w przedszkolach niepublicznych

0 973

Ocena pracy nauczycieli budzi wiele kontrowersji w odniesieniu nie tylko do placówek publicznych, ale także niepublicznych. Powodem niepokoju wielu dyrektorów są niejasne przepisy, a co gorsza – w wielu przypadkach wzajemnie się wykluczające, niespójne i trudne do zastosowania w praktyce.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych podlegają ocenie pracy. Wynika to z następujących zapisów Karty Nauczyciela:

POLECAMY

 • art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela określający, że w przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN, a są to: 
 1. nauczyciele zatrudnieni w:
  1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  2. przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  3. publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;

bez względu na wymiar zatrudnienia mają zastosowanie przepisy art. 6, 6a, 9, 10a, 11a, 26, 63 i 75–85z. 
Zatem przedszkola niepubliczne są zobowiązane do przestrzegania następujących zapisów Karty Nauczyciela: 

 • art. 6 KN (nie ma tutaj żadnej zmiany, ponieważ artykuł ten obowiązuje przedszkola niepubliczne od dawna). Nauczyciel obowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
  3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły,
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • art. 6a (zmiana od 1 września 2018 r.):
  Art. 6. Art. 6a. 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się:
 1. po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;
 2. po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;
 3. co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

W dalszej części art. 6a KN zawarta jest szczegółowa procedura dokonania oceny wszystkich nauczycieli, bez względu na rodzaj placówki i wymiar zatrudnienia. 

Dodatkowe regulacje prawne

Oprócz art. 6a KN ocenę pracy nauczycieli reguluje także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1133). Wszystkie przedszkola są zobowiązane do opracowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danym przedszkolu;

 • art. 9 KN, który reguluje kwestię kwalifikacji, jakie wymagane są od nauczycieli, oraz awansu zawodowego. W kwestii kwalifikacji nic się nie zmienia – do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych mają zastosowanie te same regulacje, które obowiązują przedszkola publiczne. Natomiast nauczyciel zatrudniony co najmniej na pół etatu może realizować awans zawodowy w niepublicznym przedszkolu. Nauczyciel stażysta rozpocznie staż bez wniosku, natomiast nauczyciele z wyższym stopniem awansu – na wniosek (art. 91b ust. 2 pkt 4 w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967). Awans zawodowy nauczyciela jest powiązany z oceną pracy, a szczegółowe regulacje awansu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574). 
  Zgodnie z art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach niepublicznych opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 
  Dyrektor przedszkola niepublicznego może zatem wykonywać funkcję opiekuna stażu niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego i w tym zakresie obowiązujące regulacje nie uległy zmianie po 1 września 2018 r.; 
 • art. 10a KN – na mocy tego artykułu z dniem 1 września 2018 r. nauczycieli w przedszkolach niepublicznych można zatrudniać jedynie na umowę o pracę. Z kolei art. 6a KN wskazuje, aby dokonywać oceny pracy każdemu nauczycielowi – bez względu na wymiar zatrudnienia. Jeżeli więc zatrudniliśmy np. psychologa na dwie godziny w tygodniu, co stanowi 0,05 etatu (dwie godziny z 40 godzin, w ramach Kodeksu pracy), to także ten nauczyciel powinien być oceniony. Ocenie na podstawie ustalonych wskaźników i kryteriów podlega każdy nauczyciel zatrudniony w danej placówce, bez względu na wymiar zatrudnienia. Jeśli nauczyciel zatrudniony jest w kilku placówkach, to w każdej z nich podlega ocenie pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest ocena pracy nauczyciela dokonywana po odbyciu stażu. Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest w kilku placówkach jednocześnie, ale w żadnej z placówek w wymiarze co najmniej połowy etatu, jednak we wszystkich łącznie w wymiarze co najmniej połowy etatu, to organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora, który m.in. dokonuje oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu. 

Nowe obowiązki

Nowe regulacje znacznie utrudniły pracę dyrektorom wsz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy