Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

12 marca 2019

NR 100 (Marzec 2019)

Wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej o pogłębioną diagnozę rozwoju dziecka

409

Zadaniem nauczycieli jest między innymi współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Podstawą współpracy są cztery główne obszary pracy z dziećmi w przedszkolu:

  • ocena funkcjonowania dzieci w przedszkolu,
  • ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci w przedszkolu,
  • określanie barier i ograniczeń utrudniających uczestnictwo dzieci w życiu przedszkola,
  • planowanie dalszych działań.

Z doświadczenia wiemy, że model dotychczasowej współpracy placówek z poradniami był daleki od doskonałości. Diagnoza, przeprowadzona tylko przez pracowników poradni w warunkach gabinetu, częstokroć nie uwzględniała edukacyjnego kontekstu funkcjonowania dziecka w warunkach przedszkola. Opracowane na podstawie tak przeprowadzonego badania opinie lub orzeczenia nie były przydatne z praktycznego punktu widzenia. Zapisy w dokumentacji wydanej przez poradnie często były niewystarczającym wsparciem dla nauczycieli. Pracownicy poradni również mieli kłopot z określeniem zaleceń dla konkretnego dziecka, ponieważ informacje pozyskane podczas wywiadu czy badania w gabinecie nie były wystarczające do tego, aby wydać opinię zgodną ze stanem rzeczywistym.
Obustronne niezadowolenie zaowocowało zmianą koncepcji dotyczącej współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznych z placówkami. Oczywiste było, że aby obraz sytuacji rozwojowej dziecka był pełny, wszystkie osoby zajmujące się dzieckiem (nauczyciele przedszkola, pracownicy pedagogiczni oraz specjaliści poradni) powinny opracować szczegółową informację o sytuacji dziecka na bazie wniosków z wewnątrzprzedszkolnego rozpoznania i badania w gabinecie poradni.
Przedszkola mają obowiązek udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu dziecku, które ze względu na określone problemy rozwojowe ma trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu lub w życiu. Rozpoznanie sytuacji dziecka, planowanie pracy, udzielanie wsparcia, ocena efektów i określenie wniosków to standardowa procedura postępowania w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proces ten każdorazowo musi zakończyć się oceną efektywności udzielanego wsparcia. Zespół (nauczycieli/specjalistów), który pracuje z dzieckiem, zgodnie z założeniami zaprojektowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinien obligatoryjnie sformułować wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Bywa, że pomimo udzielonego wsparcia dziecko nie osiąga zadowalających postępów rozwojowych, wówczas można wnioskować do poradni o dokonanie pogłębionej diagnozy.
W przypadku dziecka, u którego pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola – za zgodą rodziców – występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu.
Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu zawiera informacje o:

  • rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych dziecka oraz jego potencjale rozwojowym,
  • występujących trudnościach w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub szczególnych uzdolnieniach,
  • podjętych przez nauczycieli i specjalistów działaniach w celu poprawy funkcjonowania dziecka, formach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,
  • wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka jest składany przez dyrektora. Dyrektor nie wnioskuje o wydanie opinii, lecz o dokonanie diagnozy pogłębionej. Jeśli z diagnozy problemu dziecka wynika, że zasadne byłoby podjęcie działań wymagających wydania opinii, wniosek o jej wydanie muszą złożyć rodzice dziecka.

Przykładowy wzór wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka

        
(miejscowość, data)                                                                                                                (pieczątka przedszkola)

Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka

Na podstawie § 20 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) wnoszę o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka:

Imię i nazwisko:..............................................
Data i miejsce urodzenia:..............................................
Adres miejsca zamieszkania:..............................................

  1. Informacj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy