Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole a dziecko ze SPE

12 czerwca 2018

NR 92 (Maj 2018)

Dzieci z opiniami poradni psychologiczno--pedagogicznej w edukacji przedszkolnej

0 396

Każde dziecko, które ma trudności z odnalezieniem się w rzeczywistości przedszkolnej lub przejawia wyjątkowe zdolności, powinno być objęte w przedszkolu specjalną pomocą. Nie powinna się ona ograniczać do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Również na obowiązkowych zajęciach nauczyciele powinni wspierać dobre strony dziecka i stymulować te, które wymagają poprawy. W wielu przypadkach, aby uzyskać właściwą pomoc, warto przeprowadzić specjalistyczną diagnozę w poradni psychologiczno-‑pedagogicznej. Rodzic musi zwrócić się do poradni, a ta wydać opinię.

Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Przepisy prawa nie precyzują, w jakich sprawach poradnie mogą wydawać opinie. Obowiązujące rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie wymienia katalogu opinii1. Określa jedynie, że poradnie mogą wydawać opinie w sprawach określonych w ustawach: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Kodeks pracy oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci (np. opinie wydawane dla poradni foniatrycznej, sądu).
Opinia poradni wskazuje na potrzebę stosowania odpowiednich metod, sposobów i formy pracy z dzieckiem, stosowanie odpowiednich form pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dziecka. Tryb i zasady wydawania opinii zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych2. Przepisy szczegółowo określają m.in. zakres danych zawartych we wniosku o wydanie opinii, rodzaje dokumentacji załączanej do wniosku, termin wydawania opinii, treść opinii oraz termin przekazania opinii wnioskodawcy.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu

Dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, u których stwierdza się zagrożenie niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dysharmonie lub niesprawności mogące mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój.

  1. Dzieci z niepełnosprawnościami (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, niesłyszenie i słabe słyszenie, niewidzenie i słabe widzenie, niepełnosprawność ruchowa, autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja, niepełnosprawność sprzężona) mogą otrzymać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i tworzy się dla nich indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).
  2. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Organizuje się dla nich indywidualne lub zespołowe zajęcia – w zależności od zaleceń poradni – na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim3.
  3. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia ich uczęszczanie do przedszkola, mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne dla dziecka organizuje się na warunkach określonych w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci4.
  4. Dzieci z zaburzeniami i z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi (np. deficyty rozwojowe, obniżenie możliwości intelektualnych, wady wymowy) mogą otrzymać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej i warto dla nich napisać program wspomagający lub plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którym zostaną objęte.
  5. Dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, w tym z ADHD, trudnościami adaptacyjnymi i przewlekle chore (jeśli są zdiagnozowane), posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niezależnie od tego, czy mają opinię poradni, czy nie, należy objąć je pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
  6. Dzieci zdolne – jeśli są zdiagnozowane, posiadają opinię. Obejmuje się je pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu niezależnie od posiadania opinii w tej sprawie.

Rodzaje opinii wydawanych dzieciom przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zestawienie opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – stan prawny na dzień 28 marca 2018 r.

Opinia powinna określać zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w ramach pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wraz ze wskazaniem form tej pomocy.

1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe5)

Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych pora...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy