Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole a dziecko ze SPE

10 kwietnia 2019

NR 101 (Kwiecień 2019)

Przedszkolak z rodziny zastępczej

0 122

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych mają pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych. Co jeszcze jest istotne, gdy mamy takie dziecko w przedszkolu?

Piecza zastępcza jest instytucją prawa rodzinnego ustanawianą w przypadku niemożliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez rodziców. Ustanowienie rodziny zastępczej musi być poprzedzone ingerencją sądu we władzę rodzicielską w stosunku do obojga rodziców (pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej). Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy nowymi opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się bowiem dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne lub dotyczące dziedziczenia. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, nie przyjmuje ono obowiązkowo nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Jej funkcja ustaje z dniem uregulowania w inny sposób sytuacji opiekuńczej dziecka (powrót dziecka do rodziny, umieszczenie w placówce, adopcja) lub z dniem uzyskania pełnoletności. 

Z chwilą umieszczenia w rodzinie zastępczej dziecko prawnie jest dalej dzieckiem swoich rodziców. W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzina zastępcza sprawuje pieczę nad dzieckiem wspólnie z rodzicami (piecza podzielona). Sąd może również powierzyć rodzinie zastępczej funkcję opiekuna prawnego. Opiekunem prawnym wobec dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej może być także inna osoba dorosła, najczęściej ktoś z krewnych dziecka.

Przyjmując dziecko, rodzina zastępcza nabywa prawo i obowiązek wykonywania nad nim bieżącej pieczy, czyli rzeczywistej, codziennej troski o stan zdrowia dziecka, jego edukację, wypoczynek, sposób spędzania wolnego czasu, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i pozostawanie z nim we wspólnocie rodzinnej. Ta forma opieki podlega kontroli tak ze strony sądu, jak i powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Wśród rodzin zastępczych wyróżnia się: 

  • rodziny spokrewnione – jak sama nazwa wskazuje, tworzone są przez bliskich krewnych dziecka, wstępnych (dziadkowie) oraz rodzeństwo;
  • rodziny niezawodowe – tworzą je osoby spokrewnione w dalszej kolejności (ciotka, wujek, brat stryjeczny) lub osoby w ogóle niespokrewnione;
  • rodziny zawodowe – tworzone przez osoby, które zawodowo zajmują się sprawowaniem opieki i pobierają z tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie;
  • zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – wyspecjalizowane rodziny, w których umieszcza się dzieci w trybie natychmiastowym i pilnym, np. w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

Bez względu na typ rodziny zastępczej jest ona zobowiązana do sprawowania osobistej opieki nad powierzonym jej dzieckiem w miejscu swojego stałego zamieszkania, zapewnienia dziecku warunków bytowych oraz warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju (dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych), realizacji jego indywidualnych potrzeb, zapewnienia możliwości właściwej edukacji, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego oraz zapewnienia kontaktu z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Z raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”, przygotowanego przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, wynika, że w pierwszej połowie 2017 r. blisko 75 tys. dzieci wychowywało się w pieczy zastępczej, z czego 78% (58 441) w pieczy rodzinnej. Najwięcej, bo 41,7% dzieci zostało odebranych z powodu uzależnienia rodziców, a 28,1% w efekcie bezradności opiekunów w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zdarza się także, że dziecko opuszcza rodziców z powodu ich choroby (2,8%) lub niepełnosprawności (2,9%), a także stosowania przez nich przemocy 
(3,8%). Przypadki odbierania dzieci z powodu biedy w domu w zasadzie już nie występują1.

Przedsz

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy