Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 lutego 2019

NR 99 (Luty 2019)

Wielospecjalistyczna ocena Poziomu funkcjonowania dziecka

0 137

Dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego mają prawo do pobierania nauki, wychowania i opieki w placówce publicznej, którą wybiorą rodzice. Uregulowania ustawy Prawo oświatowe, w szczególności art. 1 ustawy, zapewniają każdemu dziecku niepełnosprawnemu z orzeczeniem do kształcenia specjalnego możliwość uczęszczania do przedszkola ogólnodostępnego lub integracyjnego, a dyrektor tego przedszkola ma obowiązek zapewnienia warunków realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu. Ministerstwo na swojej stronie internetowej tłumaczy, że „jeżeli rodzic ma zastrzeżenia bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty. Aby oddziaływania edukacyjne były skuteczne i uwzględniały możliwość realizacji zajęć indywidualnie z uczniem z niepełnosprawnością, zapewniliśmy odpowiednie finansowanie, zmuszając w zapisach prawa samorządy do wydatkowania subwencji na specjalne potrzeby, wyłącznie na organizację pracy z tymi uczniami”.

Od stycznia tego roku taki obowiązek spoczywa także na osobach prowadzących przedszkola niepubliczne, z tym że otrzymują one nie subwencję, lecz dotację z gminy, którą muszą przeznaczyć w całości na realizację zadań wynikających z niepełnosprawności dziecka. Przyjęcie dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego do placówki niepublicznej jest w gestii danej placówki, a decyzja pozytywna lub odmowna jest postanowieniem uzależnionym od wewnętrznych regulacji tej placówki. Niemniej jednak w przypadku dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, niezależnie od rodzaju placówki, do której zostało przyjęte, należy dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania i opracować IPET. 

Istota wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka

Działania mające na celu wsparcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinny zostać poprzedzone opracowaniem przez zespół pracujących z dzieckiem nauczycieli i specjalistów wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje tej oceny z uwzględnieniem oceny efektywności realizowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w zakresie: 

 • dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem;
 • zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się dziecka z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym; 
 • form i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy były realizowane;
 • działań wspierających rodziców dziecka oraz – w zależności od potrzeb – zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 
 • realizacji zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 
 • współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w: 
  • realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zapewnieniu warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,
  • realizacji zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, 
  • zapewnianiu integracji dziecka ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,
  • przygotowaniu dziecka do samodzielności;
 • rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;
 • wybranych zajęć wychowania przedszkolnego, które są realizowane indywidualnie z dzieckiem. 

Wielospecjalistyczna ocena opracowana z uwzględnieniem oceny realizowanego programu indywidualnego (IPET) obejmuje w szczególności:

 • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka;
 • w zależności od potrzeb – zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów; 
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w życiu przedszkolnym; 
 • napotykane trudności w zakresie włączenia dziecka w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalisty...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy