Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

10 marca 2018

NR 71 (Kwiecień 2016)

Ocena postępów dzieci i wczesna interwencja na zajęciach z języka angielskiego

484

Zarówno praca nauczycieli, jak również postępy dzieci muszą podlegać odpowiedniej ocenie w ramach nadzoru pedagogicznego, jaki jest prowadzony w przedszkolu przez uprawnioną osobę. Niemniej jednak ustawodawca wciąż nie określił, jakie elementy wprowadzania języka obcego do przedszkola mają konkretnie być oceniane. Na pewno w ewaluacji nauczania języka angielskiego w placówce przedszkolnej służy podobne postępowanie jak w przypadku innych procedur, jakie odnoszą się do oceniania pracy nauczycieli, obserwacji ich zajęć, wymagań odnośnie do dokumentacji i metod oceniania tego, czego nauczyły się dzieci w toku zajęć. A to wszystko jest nieocenioną pomocą w momencie pojawienia się problemów, które prędzej czy później na pewno wystąpią.

Jeżeli chodzi o dziennik zajęć, to powinien być on prowadzony na bieżąco i monitorowany przez dyrekcję. Może być to osobny dziennik używany do monitorowania prowadzenia zajęć przez nauczyciela prowadzącego język angielski w przedszkolu (tak zwany dziennik zajęć dodatkowych) lub też wpisy do dziennika mogą mieć postać krótkich zdań określających temat i wpisanych do standardowego dziennika grupy. Oprócz tego dyrekcja powinna dysponować planem rocznym otrzymanym od nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka obcego, a semestr kończyć się powinien sprawozdaniem pisemnym i ustnym nauczyciela odnośnie do stopnia realizacji planu. Jest to bowiem idealny moment na wychwycenie problemów. Nauczyciel nie może bać się o nich mówić – musi mieć świadomość i poczucie, że dyrekcja zrobi co w jej mocy, by mu pomóc, zamiast wyciągać konsekwencje.

Ocenę dzieci można rozpocząć po upływie pierwszego półrocza. Dobrze jest także dokonać oceny każdej grupy i pojedynczych dzieci na koniec roku. Powinno się także wziąć pod uwagę to, że dzieci nawet na co dzień trudno jest ocenić i czasem największe wysiłki nauczyciela mogą okazać się bezowocne, jeśli dzieci nie znajdą motywacji do nauki lub też będą wykazywać specyficzne potrzeby lub problemy, którym nauczyciel nie będzie w stanie sprostać. W takim momencie odpowiednia do oceny jest dokumentacja, wszystkie zapisy w dzienniku oraz oddane przez nauczyciela scenariusze. Każdy nauczyciel ma prawo do potknięć i nie można oceniać negatywnie jego pracy w momencie, kiedy okaże się, że założony plan nie jest realizowany zgodnie z przewidywaniami – ważne jest to, czego nauczyły się dzieci i by potrafiły wszystko dobrze sobie przyswoić.

Ocena dzieci w przedszkolu przede wszystkim daje nowe możliwości nauczycielom oraz dyrekcji. Powinna być ona formułowana zrozumiale i przedstawiana rodzicom w ustalanych wcześniej odstępach czasu. Ocena grup oraz poszczególnych wychowanków musi mieć charakter opisowy i być formułowana regularnie. Dobrym pomysłem jest ocenianie dzieci z użyciem podobnych testów czy metod, które używane są do oceny dziecka pod względem wychowawczym oraz dydaktycznym. Zajęcia z języka obcego to doskonała okazja do ewaluacji dziecka pod wszelkim kątem, także tak szczegółowym jak na przykład rozwój słuchu fonematycznego albo też umiejętność reagowania na sygnał. Oceniana musi być również reakcja na polecenia w języku obcym, a nade wszystko sama ochota na udzielanie się w proponowanych zabawach, uczestniczenie w zajęciach. Szeroko zakrojona ocena dzieci i prowadzona odpowiednio dokumentacja to doskonała pomoc w momencie kontroli z kuratorium lub chęci sprawdzenia pracy przedszkola przez któregokolwiek z rodziców, zwłaszcza w przedszkolach niepublicznych. Warto zatem, by i takie placówki prowadziły szeroką dokumentację, nadzorowały przebieg zajęć z języka obcego i poziom prowadzącej je osoby.

Ocenę dzieci można rozpocząć  po upływie pierwszego półrocza. Dobrze jest także wykonać ocenę  każdej grupy i pojedynczych dzieci na koniec roku.

Pierwszorzędną cechą, jaką powinien mieć każdy nauczyciel i z czego powinien zdawać sobie dobrze sprawę, jest konieczność obopólnej gotowości do rozmowy, wzajemnego informowania się o przebiegu zajęć przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców i dzieci. Bardzo często następuje bowiem zam­knięcie się we własnej roli i w takiej sytuacji rośnie przekonanie o własnej nieomylności przez którąś ze stron. Należy jednak mieć świadomość, że w samym centrum takiej sytuacji znajduje się, będące pod naszą pieczą, dziecko, które cierpi przez to najbardziej.

 

 

Zdarzają się jednak czasem sytuacje, gdy niezbędne jest wdrożenie poprawek czy nawet interwencji w przypadku, jeśli plan nie jest realizowany lub gdy zajęcia nie przebiegają prawidłowo. Z reguły są to sytuacje, w których nauczyciel:

  • ma do opanowania zbyt dużą liczbę dzieci jednocześnie i nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć poprawnie, gdyż większą część uwagi zajmuje mu przywołanie ich do porządku bądź też skupienie ich koncentracji na wykonywaniu zadania;
  • ma do zaoferowania zbyt mały wachlarz ciekawych atrakcji i zajęć dla dzieci, co odbija się na jakości zajęć i co jest zauważane przez dzieci;
  • nie cieszy się wśród swojej grupy autorytetem i nie potrafi
  • wypracować szacunku do swojej osoby;
  • prowadzi zajęcia w sposób, jaki nie odpowiada potrzebom oraz możliwościom dzieci, lub też prowadzi zajęcia zbyt łatwe i infantylne;
  • stresuje się i denerwuje prowadzeniem zajęć, przez co wprowadza nieodpowiednią atmosferę i w efekcie jego niezdecydowania grupa pogrąża się w chaosie;
  • prowadzi zajęcia w grupie, w której istnieją problemy wychowawcze lub obecne są w dużej liczbie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: dzieci agresywne, nieśmiałe, wycofane lub dopiero zaczynające swoją drogę w przedszkolu i będące w okresie adaptacji;
  • odczuwa presję ze strony dyrekcji lub rodziców na realizację planu lub wymaganie większych osiągnięć od grupy.

Ocena dzieci w przedszkolu przede wszystkim daje nowe możliwości nauczycielom oraz dyrekcji. Powinna być ona formułowana zrozumiale i przedstawiana rodzicom w ustalanych wcześniej odstępach czasu.  

Te i inne sytuacje mogą przyczynić się do powstania nieporozumień, a nawet braków w wiadomościach, jakie mają dzieci. Czasem nawet pomiędzy nauczycielem a dyrekcją czy też rodzicami powstaje spór, który zazwyczaj jest efektem tak zwanego szumu informacyjnego, niedomówień albo opinii, że druga strona nie wykazuje dobrej woli. Nauczyciele, którzy na bieżąco nie współpracują z rodzicami i przełożonymi, z pewnością są bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju spory, niedomówienia oraz zwiększoną możliwość krytyki.

Aby ustrzec się przed tym, warto stosować różne metody współpracy z rodzicami, a przede wszystkim na bieżąco informować ich zarówno o problemach dzieci, jak i przeszkodach w pracy – jeszcze zanim problem urośnie do takich rozmiarów, że jego rozwiązanie będzie wręcz niemożliwe lub z którym nie poradzi sobie samemu.

Nauczyciel musi być otwarty na rozmowę. Jest to co prawda cecha, jaką powinni wykazywać się także dyrektorzy oraz rodzice jako najważniejsi uczestnicy procesu wychowawczego swojego dziecka.

Podczas edukacji przedszkolnej trudno mówić o sytuacji, w której wśród dzieci pojawiają się braki – program jest bowiem na tyle elastyczny, a umiejętności dzieci pojawiają się w tak różnym czasie, że niełatwo wychwycić sam fakt pojawienia się braków w wiadomościach i umiejętnościach. Dzieci bardzo różnią się indywidualnie pod względem możliwości przyswojenia wiedzy, a nawet w samych zdolnościach językowych, co nie oznacza oczywiście, że można traktować którekolwiek z nich ulgowo.

Nauczyciel musi być otwarty na rozmowę. Jest to co prawda cecha, jaką powinni wykazywać się także dyrektorzy oraz rodzice jako najważniejsi uczestnicy procesu wychowawczego swojego dziecka.

Program wychowawczo-dydaktyczny założony w ciągu roku może uda się zrealizować tylko w części. Idealną sytuacją jest, jeśli zostanie on wypełniony w całości, jednak należy liczyć się z tym, że niektóre grupy lub pojedyncze dzieci nie będą reprezentować pełnego wachlarza umiejętności i wiadomości, które założył sobie nauczyciel. Jest to sytuacja, z którą trudno się zmierzyć zwłaszcza młodym i ambitnym nauczyciel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy