Dołącz do czytelników
Brak wyników

Angielski w przedszkolu

4 maja 2018

NR 68 (Styczeń 2016)

Czas pierwszych podsumowań

325

Pierwszy semestr i poczucie końca pierwszego okresu nauki to dobry moment na formalne podsumowanie osiągnięć dzieci i nauczycieli. Praca całego zespołu nauczycielskiego, współpraca z rodzicami i codzienny wysiłek dzieci oraz ich wychowawców to czynniki, które składają się na to, czy obchodzone „połowinki”  będą okazją do wzniesienia rąk w geście oklasków.

Dzieci przyswajają sobie nowe pojęcia i słowa w bardzo różnym czasie. Jedynie tylko start jest dla wszystkich dzieci wspólny. Uzyskane rezultaty pracy dzieci na lekcji mogą znacznie się różnić, ponieważ różne są indywidualne cechy dzieci. Każde z nich ma też różne doświadczenia, wsparcie w domu (lub jego brak) oraz wykazywać może różny poziom zmotywowania.

Diagnoza dotycząca postępów uczniów jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym i szczególnie trudnym. Ocena pracy dzieci oraz ich osiągnięć zawsze nakłada nowe obowiązki na nauczyciela i bardzo często pozostawia pewien stopień wątpliwości – dzieci to specyficzni uczniowie i na ocenę ich osiągnięć oraz ich końcowy wymiar wpływa wiele czynników. Istotne jest, że ocena nauczyciela ma przede wszystkim na celu korektę błędów, wskazuje, nad czym trzeba pracować, a zatem jest warunkiem skutecznego uczenia, także w późniejszym czasie. Ocenianie uczniów to pomoc dla nauczyciela w zmianie procesu nauczania tak, żeby maksymalnie ułatwić dzieciom naukę. Nauczyciel, który ocenia dzieci, ocenia też swoją pracę. Dlatego też ocena nie jest jedynie informacją dla dziecka, jego opiekunów albo dyrektora. Nauczyciel poprzez ocenę pracy uczniów zdobywa bezcenne narzędzie pracy, dzięki któremu ma możliwość uatrakcyjnić zajęcia, poszukiwać nowych metod, zastanowić się nad sposobem swojej interakcji z grupą. Dzieci są wrażliwe na ich krytykowanie, dlatego trzeba chwalić nawet najmniejsze postępy, wspierając w ten sposób gotowość do mówienia. Oceniać trzeba nie tylko postępy dziecka, ale także – a może przede wszystkim – jego chęci i stopień zaangażowania w lekcję. Z powodzeniem dzieci mogą być wdrożone do samodzielnego oceniania własnej pracy na lekcji. Dzieci mogą same mówić, jak oceniają siebie. Na przykład, czy uczestniczyły w zajęciach chętnie, czy były grzeczne, ile się nauczyły. Do oceny dzieci, szczególnie po upłynięciu pierwszego semestru nauki, nie nadają się standardowe testy podobne do tych, jakie wypełniają dorośli. Dzieci nie potrafią przecież jeszcze pisać ani też czytać. Dlatego należy zastosować wobec nich techniki specjalnie dostosowane do tego celu. Najważniejszą z nich jest codzienna obserwacja dzieci, notowanie w zeszycie obserwacji nauczycielskiej oceny każdego dziecka i spostrzeżeń po każdych zajęciach. Przyda się to również w kontakcie z rodzicami oraz dyrektorem przedszkola. Dziennik obserwacji założony przez nauczyciela pozwala zapisać, zapamiętać najważniejsze rzeczy, a w dłuższej perspektywie, także na refleksję nad własną pracą i tym, czy możliwe jest jeszcze lepsze jej wykonywanie. Prócz tego każdy nauczyciel powinien przygotować swoje własne narzędzie oceny pracy dzieci po upłynięciu semestru, takie jak: kwestionariusz oceny dzieci, kilka zadań dostosowanych do ich wieku czy też miejsce na ocenę opisową.

Przykładowe ćwiczenia na sprawdzenie rozumienia języka obcego przez dzieci to:

 • ułożenie ilustracji w kolejności zgodnej z usłyszaną historią;
 • dorysowanie brakujących szczegółów;
 • odpowiadanie na proste pytania zadane przez nauczyciela – 
 • choćby jednym słowem;
 • wskazywanie różnic pomiędzy ilustracjami;
 • wskazywanie, który element z listy rysunków nie pasuje do pozostałych (np. grupa przedmiotów z zakresu przyborów szkolnych i jeden niepasujący do nich przedmiot związany z ubraniami);
 • łączenie kolejnych elementów, np. kwiatu z jego kolorem, zgodnie z poleceniem wypowiedzianym przez nauczyciela;
 • umieszczanie osób (lub przedmiotów) we właściwych miejscach, zgodnie z usłyszanym tekstem.
Oceniana sprawność lub umiejętność Ocena – liczba gwiazdek od 1 do 5
Mówienie  
Prawidłowe reagowanie na polecenia  
Uważne słuchanie bajek  
Znajomość słownictwa z działu  
Zgodne działanie w grupie  
Uczestniczenie w grach i aktywnościach ruchowych  
Śpiewanie piosenek oraz recytacja rymowanek  

Natomiast ocenę opisową pomogą nauczycielowi sformułować zabawy, które są dla dzieci bardzo atrakcyjne, a jednocześnie dają duże możliwości, jeśli chodzi o ocenę stanu wiedzy wychowanków:

 • Zagadkowe pudełko – jest to element zajęć przydatny przy nauce nowych słów. Może to być pudełko mające klapkę w takim miejscu, gdzie dziecko nie widzi, co jest w środku. Wszystkie dzieci z grupy po kolei muszą dotknąć przedmiotów, które znajdują się w pudle (jeden przedmiot na każde z dzieci pojedynczo) i odgadnąć dotykiem, co to jest.
 • Czego brakuje? – prezentacja kilku przedmiotów, zasłonięcie oczu przez dzieci i zabranie jednej z nich, a następnie polecenie dzieciom odgadnięcia, której z nich zabrakło.
 • Skittles (Kręgle) – gra polega na przyczepieniu obrazków do kręgli i próbach zbicia ich przez dzieci. Mogą one zbijać słowo żądane przez nauczyciela albo też zbijać kręgle losowo, podając nazwę słów, które udało się im przewrócić wraz z kręglem.
 • Kim’s game (Zapamiętaj wszystkie) – nauczyciel bądź dziecko pokazują grupie od sześciu do 10 przedmiotów lub obrazków. Grupa wspólnie liczy np. do 10, a następnie osoba prowadząca zabawę przykrywa wszystkie obiekty kocem lub szalem, tak aby żadnego nie było widać. Zadaniem reszty grupy jest narysowanie na kartce papieru (każdy robi to samodzielnie) jak największej liczby rzeczy znajdujących się pod kocem.
 • I spy with my little eye… (Szukam moim małym oczkiem…) – nauczyciel układa rozsypane na podłodze karty lub przedmioty. Dzieci muszą odgadnąć, o którym z elementów mówi nauczyciel, który opisuje dany obiekt tak, by był możliwy do rozpoznania przez dzieci: I spy with my little ey...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy