Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

2 maja 2018

NR 68 (Styczeń 2016)

Podsumowanie półrocznej pracy przedszkola
w zakresie działań wynikających z realizacji programów spójnych z koncepcją pracy przedszkola

356

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich 
akceptowana. Takie są wymagania dla przedszkoli na poziomie podstawowym. Każde przedszkole ma swoją specyfikę, jedno stawia na zasady dobrego wychowania, inne za swój priorytet przyjęło rozwój fizyczny, zdrowie, muzykę, teatr. Cech charakterystycznych poszczególnych przedszkoli można by wymieniać nieskończenie wiele, ale czy uda się w jakiś sposób ująć koncepcję pracy przedszkola w sposób uśredniony, typowy dla przedszkola? Co może być wyznacznikiem tego uśrednienia? Wiele przedszkoli w danym roku szkolnym wyznacza nowe priorytety, opracowuje plany działań, ale zawsze można wyróżnić te działania, które są typowe, standardowe, ponieważ dotyczą sfer realizowanych powszechnie.

Typowym działaniem każdego roku i w każdym przedszkolu jest sfera zdrowia i profilaktyki. Wynika to chociażby z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, gdzie w zalecanych warunkach jej realizacji istnieje zapis mówiący o tym, że „w wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami”. Toteż treści z edukacji zdrowotnej z pewnością znajdują się w każdej koncepcji pracy przedszkola. O konieczności ujęcia tych treści w koncepcji pracy przedszkola może także świadczyć fakt zmiany przepisów odnośnie do zdrowego żywienia dzieci. Zatem warto zweryfikować zapisy koncepcji pracy przedszkola pod tym kątem i wprowadzić niezbędne modyfikacje.

Ministerstwo, tworząc wymagania wobec przedszkoli, określiło wymóg posiadania koncepcji pracy, jednak nie określiło jej formy. Przedszkola mają w tym względzie pełną swobodę. Jedne opracowują konkretny dokument pod nazwą „Koncepcja pracy przedszkola”, inne opracowują plany pracy długo- lub krótkoterminowe, a jeszcze inne wypełniają to zadanie poprzez realizację określonych programów.

Zgodnie z wymaganiem sposób przyjęcia koncepcji pracy należy do decyzji dyrektora i rady pedagogicznej. Z uwagi na zachowanie jak najbardziej czytelnej formy koncepcji, wskazane byłoby opracowanie jej jako odrębnego dokumentu. Koncepcja pracy równie dobrze może być dokumentem ramowym, który będzie się odwoływał do konkretnych innych dokumentów – planów, programów, projektów itd.

 Zakres ewaluacji koncepcji pracy przedszkola jest uzależniony od tego, czego chcemy się o jej realizacji dowiedzieć. Zwykle dokonuje się podsumowania i oceny określonych działań po przepracowaniu półrocza,  a potem roku szkolnego.  

Koncepcja pracy przedszkola, opracowana w jakikolwiek sposób, powinna zostać poddana ewaluacji, w całości lub w jakiejś jej części. Zakres ewaluacji koncepcji pracy przedszkola jest uzależniony od tego, czego chcemy się o jej realizacji dowiedzieć. Zwykle dokonuje się podsumowania i oceny określonych działań po przepracowaniu półrocza, a potem roku szkolnego. Oceniając półroczną realizację koncepcji pracy przedszkola, warto zwrócić uwagę na istotne elementy tej oceny.

Po pierwsze: Adekwatność do potrzeb dzieci
Potrzeb rozwojowych dzieci jest bardzo wiele. Inne potrzeby mają dzieci młodsze, inne dzieci starsze. Nie sposób zbadać ich wszystkich, toteż warto wyznaczyć sobie te najistotniejsze w danym roku szkolnym. Zakładając, że potrzeba bezpieczeństwa jest chyba najważniejsza, warto oceniać stopień jej zaspokojenia za każdym razem, kiedy dokonujemy podsumowania pracy. Ze względu na zmiany w sposobie żywienia dzieci, w tym roku szkolnym, z pewnością nieco dokładniej powinniśmy przyjrzeć się potrzebom zdrowotnym dzieci w tym zakresie.

Po drugie: Akceptacja koncepcji pracy przedszkola przez rodziców
Dokonując podsumowania półrocznej współpracy z rodzicami, należy zapytać o akceptację koncepcji pracy. Trzeba się dowiedzieć, ilu rodziców zna główne założenia pracy w danym roku szkolnym, co sądzą o efektach realizowanych działań, ilu rodziców akceptuje te działania, co im się podoba, a co chcieliby zmienić. W ten sposób łatwo udowodnić, że koncepcja pracy jest opracowana wspólnie z rodzicami i modyfikowana, a w razie takiej potrzeby również przy współudziale rodziców.

Po trzecie: Udział rodziców w realizacji koncepcji pracy przedszkola
Rodzice powinni być włączeni w realizację najważniejszych kierunków pracy przedszkola. Ważne jest to, jak rodzice uczestniczą w realizacji poszczególnych planów, projektów, imprez i innych wydarzeń, które mają miejsce w przedszkolu lub w środowisku.

Wiele przedszkoli w koncepcji pracy w bieżącym roku szkolnym przyjęło zadania związane z kierunkami polityki oświatowej państwa. Wiemy, że priorytetowo potraktowane jest bezpieczeństwo, rozwijanie czytelnictwa i kompetencji matematycznych. Treści z tych obszarów pracy przedszkola mogą być realizowane poprzez programy wspomagające. Wpisanie realizacji tych programów w koncepcję pracy przedszkola będzie oczywiście uznane jako jej realizacja, czyli inaczej mówiąc, realizacja koncepcji pracy przedszkola będzie się odbywała poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów.

Jakie mogą to być programy? Istnieje wiele gotowych programów ogólnopolskich proponowanych przez instytucje wspomagające wychowanie przedszkolne, których realizacja jest bezpłatna. Są to w szczególności programy rekomendowane przez ministerstwo, kuratoria oświaty, różne fundacje i instytucje, które wygrały granty lub posiadają środki unijne. Spośród wielu warto nieco bliżej poznać niektóre z nich.

  •  Program rozwijający zainteresowania czytelnicze dzieci to oczywiście inicjatywa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oferująca rodzicom małych dzieci „Pierwszą Książkę Mojego Dziecka”. Inicjatywa ta jest skierowana nie tylko do rodziców, ale także do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i innych ośrodków wychowania. Kampania promująca program ma na celu promocję zainteresowań czytelniczych wśród rodziców i wychowawców, co powinno się przełożyć na konkretne korzyści dla dzieci. Z doświadczeń fundacji wynika, że współczesne dzieci coraz gorzej znają język, gdyż mają coraz mniej okazji do słuchania mówiących do nich i czytających im rodziców, a także do rozmów, wspólnych zabaw i wykonywania ćwiczeń w mówieniu. Powszechnie wiadomo, że rodzice poświęcają dzieciom coraz mniej czasu. Wielu z nich nie wie, że do dziecka trzeba od urodzenia dużo mówić, gdyż musi się ono dobrze osłuchać z językiem, zanim samo zacznie komunikować się werbalnie. Przedszkole jako instytucja wspierająca rodziców w wychowaniu dzieci powinno uświadamiać rodzicom konieczność częstego czytania swoim dzieciom, a przystąpienie do realizacji tego programu jest doskonałym sposobem na wywiązanie się przedszkola z tego obowiązku. Badania przeprowadzone przez fundację wskazują, że czytanie już od urodzenia jest inwestycją w rozwój mowy dziecka. Wspólne czytanie wpływa na rozwój więzi między rodzicem a dzieckiem, co jest niezwykle korzystne dla rozwoju psychicznego dziecka. Czytanie to sposób na wyciszenie i relaks zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Można więc stwierdzić, że jest to pożądana forma spędzania czasu wspólnego rodziców z dziećmi.

Wpisanie realizacji tego programu w koncepcję pracy przedszkola świetnie współgra z wypełnianiem zadań, jakie określone są w charakterystyce tego wymagania, szczególnie w kwestii udziału rodziców w realizacji koncepcji pracy. Przedszkola bowiem w ramach głośnego czytania angażują rodziców do tego zadania. To świetna forma nie tylko zapoznania z koncepcją, ale włączenia rodziców w jej realizację. Postępując w ten sposób, łatwo także uzyskać akceptację rodziców realizowanej koncepcji pracy, ponieważ ich aktywny udział sprawia, że są świadomi zadań i celów, jakie w koncepcji pracy zostały przyjęte. Toteż dokonując półrocznego podsumowania realizacji zadań zawartych w koncepcji pracy przedszkola, można opisać efekty wdrażania tego programu, przyjmując zasadę odniesienia się do korzyści, jakie odniosły dzieci, rodzice i oczywiście przedszkole. Warto też wspomnieć o tym, jeżeli fakt taki miał miejsce, co się nie udało, aby w kolejnym półroczu móc efektywniej pracować.

  • Z pewnością każde przedszkole realizuje programy z zakresu edukacji zdrowotnej, chociażby ze względu na to, że tak stanowi podstawa programowa, ale także dlatego, że od tego roku szkolnego obowiązują nowe regulacje w zakresie żywienia. Na rynku edukacyjnym istnieje z tego zakresu wiele programów godnych uwagi. Wiadomo, że priorytetem państwa jest profilaktyka jamy ustnej. Słusznie dąży się do przywrócenia gabinetów stomatologicznych w szkołach, ponieważ stan zdrowia dzieci i młodzieży pod tym względem jest zły. Niestety plasujemy się w końcówce państw Europy, których dzieci i dorośli także są wolni od próchnicy. Warto więc zainteresować się programami, które w sposób kompleksowy podchodzą do tematu. Jednym z nich jest projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.zebymalegodziecka.pl. Więcej o projekcie można przeczytać w poprzednim numerze pisma. Trzeba się pospieszyć z decyzjąo przystąpieniu do projektu, ponieważ ostatni termin rekrutacji upływa z końcem marca. Korzyści z udziału w projekcie są znaczące, gdyż odnoszą się do wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
    • przedszkola – otrzymają nieodpłatnie pakiety materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (materiały dla nauczycieli, scenariusze zajęć z dziećmi, maskotki i filmy edukacyjne), które pomogą prowadzić atrakcyjne i ciekawe zajęcia dla najmłodszych z zakresu profilaktyki stomatologicznej,
    • nauczyciele – dowiedzą się, jak prowadzić z dziećmi ciekawe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki st...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy