Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

23 lutego 2018

NR 82 (Maj 2017)

Efektywne podsumowanie pracy przedszkola za rok szkolny 2016/2017

0 699

Pozyskiwanie informacji na temat własnej działalności, dokonywanie na tej podstawie oceny pracy oraz podejmowanie decyzji o kierunku dalszych działań jest stale obecne w pracy przedszkola. Podsumowanie pracy przedszkola jest dużym przedsięwzięciem, a jego głównym realizatorem jest dyrektor. Zanim przedstawi on jednak osiągnięcia i problemy w pracy przedszkola za roczny okres jego działalności, musi wcześniej dokonać analizy i oceny wielu zagadnień i obszarów jej funkcjonowania

 

POLECAMY

Przygotowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

Podsumowanie najczęściej sprowadza się do przedstawienia wyników i wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w formie pisemnego sprawozdania, oceny stopnia realizacji przyjętych w danym roku szkolnym zadań, a także dyskusji nad propozycjami rozwiązań służących doskonaleniu pracy przedszkola w nowym roku szkolnym, a w konsekwencji podjęciu wiążących decyzji w zakresie działań doskonalących. Dyrektor przedszkola w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego ocenia, jaki jest stan rocznej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej kierowanego przez siebie przedszkola. Na podstawie informacji z poszczególnych obszarów działalności placówki ustala zakres niezbędnych zmian w kolejnym roku szkolnym. 

To wnioski z podsumowania rocznej pracy placówki są podstawą do nierzadko potrzebnej modyfikacji jej działań. Podsumowanie pracy przedszkola w praktyce sprowadza się do przedstawienia ogólnych wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o jej działalności w tym okresie. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora przedszkola mają kluczowe znaczenie dla doskonalenia jakości jego pracy. Powinny służyć ciągłej poprawie pracy placówki oraz rozwojowi jej wychowanków. Do opracowania wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego niezbędna będzie dokumentacja związana z tym nadzorem, a w szczególności plan nadzoru pedagogicznego, analizy i diagnozy z przeprowadzonych badań wewnętrznych, dokumentacja dotycząca frekwencji dzieci, arkusze obserwacji, arkusze monitorowania podstawy programowej, raport z ewaluacji wewnętrznej (lub zewnętrznej, o ile została przeprowadzona), protokoły kontroli, dokumentacja awansu zawodowego, oceny pracy nauczycieli itp.

W podsumowaniu nadzoru trzeba odnieść się do planu nadzoru, krótko zreferować jego przebieg, pokazać trudności w realizacji i ich przyczyny, sposób, w jaki rozwiązano problemy. Jeśli jest taka potrzeba, to można omówić nieco szerzej zakres wykonania planu. Wskazać, jakie zaplanowane zadania zostały wykonane, jakich nie udało się wykonać i z jakich względów, przedstawić – o ile wystąpiły – utrudnienia i związaną z tym konieczność modyfikacji planu, wymienić zadania, które nie były uwzględnione w planie, wyjaśnić potrzebę ich realizacji oraz przekazać ogólne uwagi i wnioski wynikające z tych działań. Przed formułowaniem wniosków z nadzoru pedagogicznego warto opisać występujące zjawiska i tendencje (pozytywne lub negatywne) wraz z określeniem ich skali. Wnioski należy rozumieć jako propozycje rozwiązania zdiagnozowanych w przedszkolu problemów, nie mieszczą się tu zatem fakty, opinie czy uwagi. O tym, jakie informacje warto podać oraz jaki powinien być stopień ich szczegółowości, decyduje dyrektor, gdyż nie ma przepisu regulującego wzór prezentacji wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski w tej kwestii powinny być przedstawione w kontekście realizacji planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem oceny stanu poszczególnych obszarów w odniesieniu do wymogów zewnętrznych oraz opisu stanu przestrzegania prawa w odniesieniu do przepisów regulujących kontrolowane zagadnienia. Nie należy zapominać o efektach działań na rzecz wspomagania nauczycieli w wykonywaniu ich zadań. Treść informacji zawartych we wnioskach można przedstawić w kontekście planu pracy i oceny zadań planowanych w celu podniesienia jakości efektów pracy przedszkola.

Dyrektor przedszkola w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego ocenia, jaki jest stan rocznej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej kierowanego przez siebie przedszkola Dyrektor przedszkola w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego ocenia, jaki jest stan rocznej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej kierowanego przez siebie przedszkola

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego powinno zatem obejmować wyniki i wnioski wraz z rekomendacjami na kolejny rok szkolny:

 • z ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do wybranych wymagań sprecyzowanych w załączniku rozporządzenia w sprawie wymagań1 lub do innych zagadnień uznanych w pla-
 • cówce za istotne (na podstawie raportu z przeprowadzonych badań);
 • z kontroli wewnętrznej (planowej i doraźnej), z określeniem stopnia przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli; 
 • ze wspomagania nauczycieli, w szczególności z diagnozy pracy przedszkola, działań rozwojowych, w tym z motywowania nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenia działań rozwojowych, w tym ze zorganizowanych szkoleń i narad. 

Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego powinny być tak sformułowane, by mogły służyć:

 • doskonaleniu organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego,
 • określeniu celu, jakiemu ma służyć nadzór wewnętrzny,
 • ustaleniu, jakie działania, procedury, dokumenty są kluczowe dla doskonalenia pracy przedszkola (na podstawie wyników diagnozy),
 • trafnemu doborowi form nadzoru do poszczególnych zagadnień w planie nadzoru na rok szkolny 2017/2018.

Nadzór dyrektora przedszkola związany jest również z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym nauczycieli, dlatego we wnioskach warto odnieść się do tych działań dyrektora. Powinny one zostać odzwierciedlone w formie pisemnej w protokole zebrania rady pedagogicznej.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego i informacja o działalności przedszkola

W świetle przepisu art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola. Te dwa zobowiązania można przedstawić w jednym sprawozdaniu. Połączenie sprawozdań wymaga uwzględnienia obydwu wskazan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy