Dołącz do czytelników
Brak wyników

Awans zawodowy

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

679

Czynności dyrektora przedszkola związane z awansem zawodowym nauczycieli przed zakończeniem roku szkolnego obejmują w szczególności: przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. Co warto wiedzieć?

 

POLECAMY

Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Staż nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile nie uległ przedłużeniu, kończy się 31 maja. W ciągu 30 dniod dnia jego zakończenia, czyli do 30 czerwca, nauczyciel powinien złożyć dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu1. W przypadku gdy ostatni dzień stażu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, staż ulega zakończeniu w tym dniu, a nie w najbliższym dniu powszednim. Zasady obliczania terminów procesowych określone w Kodeksie postępowania administracyjnego2 nie mają zastosowania do wyliczenia terminu zakończenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, który nie należy do terminów procesowych, jak również nie jest zdefiniowany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela3. Zgodnie z art. 9c ust. 1 tej ustawy w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa dziewięć miesięcy, a na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – dwa lata i dziewięć miesięcy. Trzeba dodać, że przepisy nie określają żadnych sankcji dla nauczyciela za niezachowanie 30-dniowego terminu na złożenie sprawozdania. Złożenie sprawozdania po upływie tego terminu jest zatem skuteczne. Nie ma tu zastosowania instytucja przywrócenia terminu, określona w art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin ten nie podlega także przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego.

Podsumowanie okresu stażu nauczyciela następuje w ocenie dorobku zawodowego. Dyrektor dokonuje jej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu zawodowego, uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Dyrektor nie może zwrócić nauczycielowi sprawozdania w celu np. naniesienia poprawek, uzupełnienia o działania, gdyż nie ma do tego kompetencji. Przepisy prawa nie wskazują konkretnej konstrukcji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Może ono przybrać dowolną formę. Wydaje się jednak, że efekty własnego rozwoju zawodowego najlepiej przedstawić w formie opisu z wykonania zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Sprawozdanie ma umożliwić dyrektorowi dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Zważywszy jednak, że plan rozwoju uwzględnia wymagania formalne przypisane do odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, to sprawozdanie w sposób zwięzły i rzeczowy powinno informować o stopniu ich spełnienia oraz zawierać ocenę osiągnięć zawodowych nauczyciela. Datę wpływu powinno się potwierdzić na złożonym w przedszkolu egzemplarzu sprawozdania. 
Ma to istotne znaczenie w przypadku odwołania od ustalonej oceny dorobku do kuratora oświaty.

 

Zasięganie opinii rady rodziców 

Przed dokonaniem oceny dorobku zawodowego dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców. Treść opinii nie jest dla dyrektora wiążąca. Powinna jednak być przedstawiona w terminie 14 dni od zawiadomienia rady rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Do formułowania opinii właściwy jest organ rady rodziców ustalony w regulaminie jej działalności. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dalszego postępowania w sprawie oceny dorobku 
zawodowego.

 

Projekt oceny dorobku zawodowego 

Do 14 czerwca dyrektor przyjmuje od opiekuna stażu projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Zauważyć należy, iż projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu nie jest jednorazową czynnością dokonywaną po zakończeniu stażu przez nauczyciela, lecz powstaje przez cały okres stażu. Opiekun stażu, którego zadaniem jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ma bowiem możliwość dokonywania bieżącej oceny realizacji zaplanowanych przez nauczyciela działań. Termin 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela jest zatem wystarczający do sporządzenia przez opiekuna stażu ostatecznego projektu oceny dorobku zawodowego oraz przedstawienie go dyrektorowi. Dlatego też przy właściwym wypełnianiu obowiązków przez opiekuna stażu nie powinno dochodzić do niezachowania terminu do złożenia projektu oceny dorobku zawodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. długotrwała nieobecność w pracy opiekuna stażu, w czasie trwania stażu, dyrektor może zmienić nauczycielowi opiekuna. 

Podstawę projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stanowi przebieg realizacji działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego. Opiekun stażu nie ocenia spełnienia lub niespełnienia przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Oceny w tym zakresie dokonuje bowiem komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna. 
W odniesieniu np. do nauczyciela kontraktowego, który odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego, uzasadnienie 
projektu oceny dorobku zawodowego powinno zawierać odpowiedź na następujące pytania:

 • W pracach jakich organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego uczestniczył nauczyciel?
 • Jakie w związku z tym wykonywał działania i jakie były ich efekty?
 • W jaki sposób organizował i doskonalił własny warsztat pracy, dokumentował i analizował własne działania, jak oceniał ich skuteczność?
 • Czy dokonywał na bieżąco analizy i ewaluacji działań, a ich wyniki wykorzystywał do dokonywania niezbędnych zmian w tych działaniach? Jakie były efekty tych działań?
 • W jakim stopniu uwzględniał w pracy potrzeby rozwojowe swoich wychowanków, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy cywilizacyjne?
 • Czy dokonywał diagnozy lokalnych potrzeb edukacyjnych i jakie były efekty tych działań?
 • Jakie umiejętności zawodowe rozwijał samodzielnie i przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego? Z jakim skutkiem starał się wykorzystywać w swoich działaniach zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejętności?
 • Jakie zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystywał w rozwiązywaniu bieżących problemów? W jakim zakresie korzystał z pomocy specjalistów oraz jakie były efekty tych działań?
 • W jakich zespołach zadaniowych odpowiedzialnych za opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego uczestniczył? Na podstawie jakich obowiązujących przepisów prawa oświatowego formułował projekty dokumentó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy