Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Rozbieżności interpretacyjne wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne

0 830

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o fi nansowaniu zadań oświatowych (Dz. U., poz. 2203 ze zm.), na mocy których wprowadzone zostały nowe zasady wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z tymi regulacjami dotacja przekazana na te dzieci może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń wydanych w orzeczeniu.

W przypadku przedszkoli i szkół specjalnych zasady rozliczania dotacji pozostały niezmienione w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast w przypadku przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niebędących szkołami specjalnymi wydatki te obejmują: 

POLECAMY

1. Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji. W tym przypadku nie ma zbytnich wątpliwości interpretacyjnych, ponieważ są to wydatki wynikające bezpośrednio z przyjęcia do placówek dzieci z niepełnosprawnościami. Można je przeznaczyć na:

 • zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego, pedagoga specjalnego lub innego specjalisty,
 • zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • likwidację barier architektonicznych, np. remont toalety w związku z przyjęciem do placówki dziecka niepełnosprawnego ruchowo.

Katalog wydatków nie jest zamknięty. Pamiętajmy, że głównym celem kwalifikowania wydatku jest ocena tego, czy fakt jego poniesienia wynika bezpośrednio z przyjęcia do placówki dziecka z orzeczeniem. Warto opisywać dowody księgowe w sposób niebudzący wątpliwości, że poniesiony wydatek był zasadny.

2. Wydatki na realizację zadań innych niż wymienione powyżej. W przypadku przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego przez wydatki te rozumie się wydatki w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań tych placówek w zakresie kształcenia wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieci realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Ustawodawca nie określił bliżej, jakie mogą to być wydatki, należy więc rozumieć, że są to pozostałe wydatki ponoszone na bieżącą działalność tych placówek, które można pokryć ze środków pochodzących z dotacji. Zgodnie z prawem do bieżących wydatków można zaliczyć np. wydatki na:

 • wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
 • wynagrodzenia pracowników obsługi, 
 • media, 
 • czynsze, 
 • zakup mebli,
 • inne wydatki mieszczące się w definicji wydatków bieżących.

Wątpliwości interpretacyjne pojawiają się w momencie określania wysokości tych wydatków, ponieważ ustawodawca określił ją jako „wysokość niezbędną”. Dobrze byłoby, aby w tej kwestii wypowiedziały się organy dotujące, wydając interpretację swojego rozumienia „niezbędnej wysokości wydatków na realizację zadań innych”. Dla przykładu: Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa stoi na stanowisku, że „uzasadnione wydaje się, aby limitem »wydatków na realizację zadań innych« w ramach dotacji przekazanej na dzieci z orzeczeniami była wysokość kwoty, którą ta sama placówka otrzymuje na dzieci bez orzeczeń. Jeżeli dotacja na dziecko bez orzeczenia wynosi w przedszkolu niepublicznym 961,18 zł, a na dziecko z autyzmem przekazywana jest kwota 3953,72 zł, to w ramach tej kwoty na wydatki »inne« przeznaczyć można maksymalnie 961,18 zł”. Biuro zastrzega jednak, że nie jest to ostateczne stanowisko w tej sprawie, gdyż zapis ustawowy jest mało precyzyjny, a sposób jego rozumienia przez różne samorządy oraz firmy szkolące rozbieżny. 

W przedszkolu, którym zarządzam, kształceniem specjalnym objętych jest 10 dzieci niepełnosprawnych. Kwota dotacji na te dzieci wynosi około 18 tys. zł miesięcznie. Jak dotąd nie musieliśmy skorzystać z wydatkowania dotacji na realizację innych zadań mieszczących się w katalogu wydatków bieżących, które można ponieść na realizację zadań wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, ponieważ dotacja na dzieci niepełnosprawne wydawana jest w całości na wydatki opisane powyżej w punkcie 1. Są to w szczególności koszty zatrudnienia specjalistów, w tym nauczycieli wspomagających, logopedy, psychologa, rehabilitanta ruchowego, neuroterapeuty, oligofrenopedagoga i wydatki poniesione na środki dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć. Wynika to z zapotrzebowania na prowadzenie konkretnych zajęć określonych w IPET-ach, w szczególności ich liczby, czasu trwania, stawki za godzinę pracy danego specjalisty. 

W polityce rachunkowości określiliśmy, że księgowanie tych wydatków będzie się odbywać poprzez prowadzenie oddzielnych ksiąg przychodów i rozchodów środków przeznaczonych na rozliczanie kwoty przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne i oddzielnie na pozostałą kwotę otrzymywaną w ramach dotacji przedszkolnej. Uregulowaliśmy także kwestię kwalifikowania kosztów dotacyjnych na dzieci niepełnosprawne, gdyby zaistniała konieczność skorzystania z wydatkowania środków na cele inne, opisane w punkcie 2. W tym przypadku przyjęliśmy zasadę proporcjonalności liczby dzieci niepełnosprawnych w stosunku do liczby dzieci ogółem, czyli gdyby np. zaistniała konieczność zakwalifikowania kosztów energii elektrycznej do rozliczenia kwoty przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne, kwota ta byłaby obliczona proporcjonalnie i część kwoty zostałaby przypisana do „KPiR – dotacja przedszkolna”, a część do „KPiR – dotacja na dzieci niepełnosprawne”. Na rok 2019 przyjęliśmy, że będzie to 10%, np. gdyby rachunek za energię elektryczną w maju wyniósł 4000 zł, to 3600 zł zostałoby zaksięgowane w „KPiR – dotacja przedszkolna”, a 400 zł w „KPiR – dotacja na dzieci niepełnosprawne”. Rozliczanie środków pochodzących z dotacji, w naszym przedszkolu, następuje w systemie miesięcznym, ponieważ w ten sposób jest łatwiej, chociaż prawo pozwala rozliczać się w systemie rocznym. Kwestie te są uregulowane w wewnętrznej polityce rachunkowości. 

Organ dotujący nasze przedszkole nie wydał pisemnej interpretacji wydatkowania środków na „cele inne”, natomiast na początku tego roku odbyło się spotkanie, na którym wspólnie ustaliliśmy, że takie rozliczanie środków „na cele wspólne” jest jednym z tych, które należy uznać za prawidłowe. Trudno zdecydować, nawet organom dotującym, o sposobie kwalifikowania „wydatków wspólnych” i wziąć pełną odpowiedzialność za kwalifikowalność wysokości danego „kosztu wspólnego” przeznaczonego na dzieci niepełnosprawne, gdy przepisy nie są precyzyjne. Warto w razie wątpliwości pytać o to pracowników wydziałów edukacji w swoich gminach. 

Przykład zapisu regulującego tę kwestię w polityce rachunkowości przedszkola: 

Polityka rachunkowości w przedszkolu

Aktualizacja na dzień 1.01.2019 r.

 1. Prowadzi się odrębną rachunkowość dla środków uzyskanych z dotacji jednostki samorządu terytorialnego, to jest Księgę Przychodów i Rozchodów dla dotacji przedszkolnej, Księgę Przychodów i Rozchodów dla dotacji przedszkolnej przeznaczonej na kształcenie specjalne dzieci oraz Księgę Przychodów i Rozchodów d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy