Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Dotacja na niepełnosprawne dziecko w niepublicznych placówkach przedszkolnych

0 986

Obliczenie wysokości należnej kwoty dotacji na niepełnosprawne dziecko w 2017 r. objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych placówkach przedszkolnych1 wbrew powszechnym opiniom nie jest skomplikowane. Wystarczy znajomość przepisów i danych tzw. metryczki subwencji oświatowej dla gminy. Wiedza na temat sposobu obliczenia kwoty dotacji na dziecko objęte kształceniem specjalnym ma szczególne znaczenie dla organów prowadzących te placówki, umożliwia bowiem „kontrolę” nad prawidłowością procesu naliczania i przekazywania dotacji przez gminę.

POLECAMY

Kształcenie specjalne niepełnosprawnego dziecka

Każda placówka wychowania przedszkolnego, bez względu na rodzaj, ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu dziecku wsparcie wynikające bezpośrednio z zapisów zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Niepełnosprawność w procesie edukacji nie należy rozumieć jako rezultatu uszkodzenia ciała, zmysłów czy choroby, ale raczej jako wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych, psychicznych, jakie dziecko napotyka w środowisku. Dziecko z niepełnosprawnością2 z uwagi na dysfunkcje rozwojowe o różnej etiologii wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie form, metod i środków w pracy dydaktycznej. Podstawą do organizowania tak rozumianego procesu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym przez publiczną poradnię specjalistyczną, ze względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka3. Orzeczenie to zawiera konkretne zalecenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówce przedszkolnej w odniesieniu do dziecka. Na podstawie tego orzeczenia tworzy się zespołowo wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

 

Zasady obliczania wysokości dotacji

Niepublicznym placówkom przedszkolnym, które organizują kształcenie specjalne dla niepełnosprawnych dzieci, przysługuje dotacja na zasadach określonych w przepisach art. 90 w ust. 2b, 2ca, 2d ustawy o systemie oświaty4. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zasada, iż niepubliczne przedszkole, niepubliczne przedszkole specjalne, niepubliczne przedszkole integracyjne oraz niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymują na każde niepełnosprawne dziecko dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko przedszkola lub innej formy wychowania w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Kwota, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, uzależniona jest od sposobu podziału subwencji oświatowej. Sposób ten corocznie określa rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego rozporządzenie wyróżnia w 2017 r. cztery wagi oraz jedną wagę dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wartości wag wraz z przypisanymi im rodzajami niepełnosprawności przedstawia tab. 1.

 

Waga Wartość wagi  Rodzaj niepełnosprawności
P49 9,500 Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, a także w innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N49,i
P53 4,000 Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N53,i
P54 2, 900 Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N54,i
P55 3,600 Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N55,i
P51 0,840 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne – N51,i

 

Jeśli zgodnie z aktem prawa miejscowego (uchwałą rady gminy) dotacja na dziecko niepełnosprawne przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola, przedszkola specjalnego, przedszkola 
integracyjnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, określa się ją jako iloczyn kwoty standardu A (jednolita w całym kraju), wskaźnika korygującego Di (uzależniony od struktury zatrudnienia nauczycieli w danej gminie) oraz wysokości wagi określonej przez rozporządzenie.
Dokładną informację o wysokości standardu A oraz wskaźnika korygującego Di gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na przełomie marca/kwietnia w tzw. metryczce do subwencji oświatowej na dany rok6. Aby obliczyć wysokość należnej przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego dotacji na niepełnosprawne dziecko, należy pomnożyć finansowy standard A przez wskaźnik korygujący Di oraz przez tzw. wagę subwencyjną, czyli wskaźnik przyporządkowany konkretnej niepełnosprawności.

Przykład:
Jeśli w niepublicznej placówce wychowania przedszkolnego kształci się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, to miesięczna kwota dotacji wyniesie: 

  • 5278,0717 (finansowy standard A) × 1,0071182892 (wskaźnik korygujący Di) × 2,900 (waga P54):  12 miesięcy = 1284,61 zł.

Natomiast w przypadku dziecka z autyzmem odpowiednio: 

  • 5278, 0717 (finansowy standard A) × 1,0071182892 (wskaźnik korygujący Di) × 9,500 (waga P49):  12 miesięcy = 4208,22 zł.

Zaznaczyć przy tym należy, że do obliczeń przyjęto wartość finansowego standardu A i wskaźnika korygującego Di za rok 2016. Miesięczna kwota tak obliczonej dotacji zostanie przez gminę skorygowana, po otrzymaniu metryczki do subwencji oświatowej na rok 2017.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Może być organizowane w niepublicznej placówce (przedszkolu, w tym w specjalnym, integracyjnym, innych formach wychowania przedszkolnego), jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania7. Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy systemie oświaty od 1 stycznia 2017 r. niepubliczne placówki przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Jeśli zatem przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, czyli w przedszkolu został powołany zespół wczesnego wspomagania oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, to otrzymuje ono – o ile dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – miesięczną dotację w wysokości...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy