Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 stycznia 2019

NR 98 (Styczeń 2019)

Co przedszkole powinno zapewnić dziecku z niepełnosprawnością

0 15

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, w tym także to z niepełnosprawnością, ma prawo do edukacji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, innej formie wychowania przedszkolnego (punkcie przedszkolnym lub zespole przedszkolnym), a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – także w ośrodku rewalidacyjno- -wychowawczym. Natomiast dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim mogą być objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi indywidualnymi lub zespołowymi.

Wplacówkach wychowania przedszkolnego mogą uczyć się dzieci niepełnosprawne, które osiągnęły wiek szkolny, pod warunkiem uzyskania odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły obwodowej na wniosek rodziców dziecka. Może on przyjąć dziecko odroczone od obowiązku szkolnego pod 
warunkiem dostarczenia przez rodzica decyzji o odroczeniu. 
Organizacja odpowiedniego wsparcia dla dziecka z niepełnosprawnością następuje w przedszkolu lub innej placówce systemu oświaty pod warunkiem dostarczenia przez rodziców orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Aby uzyskać orzeczenie lub opinię, rodzice powinni wystąpić z wnioskiem do zespołu orzekającego funkcjonującego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wydanie orzeczenia nie wyklucza możliwości wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a jeśli rodzice dysponują obydwoma dokumentami, to powinni je dostarczyć dyrektorowi przedszkola lub innej placówki przedszkolnej.
 

Rodzaj niepełnosprawności a rodzaj orzeczenia oraz uregulowania prawne dotyczące organizacji kształcenia dzieci z orzeczeniem lub opinią 

 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane jest dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia im uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub do innej formy wychowania przedszkolnego. Organizacja kształcenia dziecka z takim orzeczeniem jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1616). 
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności dzieciom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Organizacja kształcenia tych dzieci uregulowana jest w: 
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1578 ze zmianami);
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591 ze zmianami). 
 1. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane jest dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Organizacja kształcenia tych dzieci uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r., poz. 529). Dzieci z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są przyjmowane do przedszkoli specjalnych i specjalnych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 
 2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole. Organizacja kształcenia tych dzieci uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 r., poz. 1635). 

Dyrektorzy przedszkoli wielokrotnie doświadczają sytuacji odmowy rodziców okazania orzeczenia lub opinii. Bywa też, że rodzice odrzucają prośby o udanie się do poradni w celu diagnozy sytuacji rozwojowej dziecka, nie dopuszczając do siebie myśli, że ich dziecko może być niepełnosprawne. Częstym argumentem jest stwierdzenie, że trudności dziecka to stan przejściowy, że z czasem „dziecko z tego wyrośnie”. Najczęściej takie tłumaczenie możemy usłyszeć od rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania. Jednak obowiązkiem przedszkola jest udzielić dzieciom odpowiedniego wsparcia i wytrwale tłumaczyć nasze potrzeby i wymogi, jakie musimy spełnić jako instytucja. Warto wiedzieć, jakich dokumentów poradnia wymaga od rodziców w celu dokonania pełnej diagnozy sytuacji dziecka. Poinformowanie rodziców o wymogach poradni może znacznie przyspieszyć proces uzyskiwania orzeczenia lub opinii. Rodzice powinni zatem gromadzić następujące dokumenty: 

 • zaświadcze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy