Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy przedszkole niepubliczne powinno stosować przepisy dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych?

Artykuły z czasopisma | 9 lutego 2018 | NR 87
329

Jeśli przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne, to musi mieć świadomość, że ma przede wszystkim obowiązek realizowania zapisów podstawy programowej oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Jakie to zapisy?

 

Jakie obowiązki mają przedszkola niepubliczne wynikające z postanowień zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wobec dzieci niepełnosprawnych?

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo oświatowe – art. 13 ust. 6 pkt 1, przedszkole niepubliczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Zadania przedszkola określone w podstawie programowej nakazują, aby w procesie kształcenia, opieki i wychowania wziąć pod uwagę możliwości rozwojowe dzieci, gdzie  m.in. zadaniem przedszkola jest:

  • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji, oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  • dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

O konieczności respektowania wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego informuje jeden z zapisów podstawy w kontekście przygotowania dziecka do posługiwania się językiem obcym. Chodzi o to, że nie dotyczy ono dzieci:

  • posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Zapis ten wspomina również o indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, który opracowuje się dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. W celu utwierdzenia się w przekonaniu, że IPET dotyczy również dzieci znajdujących się w przedszkolach niepublicznych, należy dokładnie zapoznać się z art. 127 ustawy Prawo oświatowe. Otóż zgodnie z ust. 3 art. 127 uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program  wychowania przedszkolnego i  program nauczania do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na  podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte  w  orzeczeniu o  potrzebie kształcenia specjalnego.

Artykuł 127 ust. 5 stanowi, że w  publicznych i  niepublicznych: przedszkolach i  szkołach podstawowych, w  tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego (…), które spełniają warunki określone w  przepisach wydanych na  podstawie ust. 19 pkt  1 (dopisek: chodzi o  rozporządzenie w  sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju), mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w  celu pobudzania psychoruchowego i  społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do  podjęcia nauki w  szkole, prowadzonego bezpośrednio z  dzieckiem i  jego rodziną.
Z kolei w ust. 6, 8 i 9 tego artykułu opisuje się szczegółowe warunki organizacji wczesnego wspomagania rozwoju, a zgodnie z zapisami z art. 175 regulacje te stosuje się również do niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.

Artykuł 175 ustawy Prawo oświatowe obliguje placówki niepubliczne do respektowania postanowień art. 127 ust. 19 pkt 1, natomiast nie nakazuje respektowania pkt 2, który mówi o tym, że minister w  drodze rozporządzenia określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i  opieki dla dzieci i  młodzieży, o  których mowa w  ust. 1, w  innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i  szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i  szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i  szkołach lub od...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy