Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Procesy decyzyjne w zarządzaniu placówką przedszkolną

0 112

Jedną z najbardziej przydatnych i jednocześnie wymaganych umiejętności u dyrektora przedszkola jest ta związana ze skutecznym podejmowaniem decyzji. Warto podkreślić, że każdorazowe podjęcie decyzji powinno być poprzedzone analizą i rozważaniami pomagającymi wybrać takie metody działania, które w obliczu posiadanych środków (zasoby ludzkie, materialne, obowiązujące przepisy) pozwolą osiągnąć zamierzone cele, nie tylko doraźne, ale i dalekosiężne.

Dyrektor jest decydentem, czyli podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji. To na nim spoczywa odpowiedzialność za skutki powziętego rozwiązania. W przypadku placówki oświatowej decydentem może być również rada pedagogiczna, wówczas decyzja jest podejmowana kolegialnie, ale i tak to dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, a jednocześnie osobą, która dba o to, aby wszystkie decyzje były zgodne z prawem.
 


Fazy procesu decyzyjnego

Podejmowanie decyzji jest procesem, który charakteryzuje się następującymi po sobie czynnościami. Ważne, aby czynności te miały logiczny porządek oraz przyczynowo-skutkowe powiązania. Możemy wyróżnić trzy fazy procesu decyzyjnego.

Faza pierwsza, czyli rozpoznanie, polega na identyfikacji i diagnozie problemu. Dokonuje się poprzez szukanie odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania dotyczące problemu.

Faza druga – projektowanie, polegające na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań problemu oraz określeniu kryteriów wyboru. Wśród kryteriów decyzyjnych można wymienić:

 • trafność – wybór działań najefektywniej rozwiązujących problem,
 • łatwość realizacji – optymalne wykorzystanie posiadanych środków, 
 • ekonomiczność – wydajność i oszczędność w realizacji celów,
 • zgodność z prawem,
 • minimalizowanie ryzyka,
 • szybkość – realizacja w nieodległym czasie.

Faza trzecia, czyli wybór – aby dokonać wyboru, należy ocenić każde projektowane rozwiązanie zgodnie z kryteriami i wybrać to, które spełnia je w najwyższym stopniu. Pomocne mogą być:

 • lista zalet i wad poszczególnych rozwiązań,
 • rozpatrzenie ewentualnych konsekwencji,
 • ocena spełniania przez dane rozwiązanie wyszczególnionych kryteriów,
 • ocena stosunku ryzyka do osiągniętych korzyści.

Bariery i utrudnienia w podejmowaniu decyzji

Przy podejmowaniu ważnych decyzji należy wziąć pod uwagę przede wszystkim obowiązujące przepisy prawa, swoją wiedzę, doświadczenie, zaufanie do współpracowników, presję czasu czy dostępne środki finansowe. Wymienione czynniki powodują, że narastają bariery i trudności w podejmowaniu decyzji. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy dyrektora i zarządzania placówką przedszkolną, trzeba zrozumieć, że każda decyzja obarczona jest ryzykiem wystąpienia niezadowolenia u osób, których będzie ona dotyczyć. Ważnym aspektem, często generującym stres u decydenta, jest niemożność przewidzenia tego, jak dana decyzja wpłynie na wydarzenia w przyszłości, czyli czy jej skutki okażą się zgodne z oczekiwaniami. Żyjemy w świecie, który stale się zmienia i czynniki zewnętrzne niezwykle silnie wpływają na przebieg rzeczywistości. Tym samym nie możemy być pewni długofalowych skutków naszych postanowień. W związku z powyższym bariery w podejmowaniu decyzji przez dyrektora możemy rozpatrywać w kilku aspektach. 

Po pierwsze – bariery informacyjne. Powstają, kiedy nasza wiedza nie jest wystarczająca i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściwych czy prawdziwych informacji koniecznych do rozeznania się w sytuacji. Niewiedza powoduje niewłaściwą ocenę, a co za tym idzie – nie zawsze dobrą decyzję. 

Kolejne to bariery społeczne. Jako dyrektorzy musimy zawsze brać pod uwagę dobro jednostki, nawet gdy wymusza to na nas działania radykalne i wywołujące oburzenie części społeczeństwa.

Następnie możemy wskazać bariery organizacyjne związane z brakiem samorządności placówki. Żadna placówka oświatowa nie działa autonomicznie, jest bowiem zależna od innych organizacji, z którymi współpracuje lub im podlega. Dlatego każda decyzja powinna uwzględniać te konotacje. 

Czynniki osobowe również są niezwykle istotne, gdyż nasza wiedza i kompetencje są pierwszym sitem, przez które przepływają informacje procesu decyzyjnego. Należy jednak pamiętać o tym, by nie przekracz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy