Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

9 marca 2018

NR 72 (Maj 2016)

Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej

344

Dyrektor i nauczyciele powinni szybko i właściwie reagować w sytuacji choroby lub wypadku dziecka pozostającego pod ich opieką. W tym zakresie rodzice ucznia powinni ściśle współpracować z przedszkolem i nie przerzucać na placówkę odpowiedzialności za opiekę nad chorym lub poszkodowanym dzieckiem.

Postępowanie w razie nasilenia choroby dziecka

Obowiązujące przepisy nie regulują szczegółowych zasad postępowania personelu przedszkolnego w sytuacji, gdy w trakcie pobytu dziecka w placówce ujawnią się lub nasilą objawy choroby ani czy takie dziecko może brać udział w zajęciach. Ramowy statut przedszkola – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) stanowi w § 2 ust. 1 pkt 4, że statut przedszkola reguluje szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Ponadto ramowy statut w § 16 ust. 3 pkt 1 zobowiązuje do określenia w statucie danej placówki praw i obowiązków uczniów, w tym warunków pobytu w przedszkolu zapewniających dzieciom bezpieczeństwo. Z tego względu statut lub inne wewnętrzne regulacje (regulamin, procedura) powinny określić zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, podawania leków, czy ogólnie postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych ze stanem zdrowia dziecka.

POLECAMY

W szczególności z wewnętrznych regulacji powinno wynikać, że rodzice nie powinni przyprowadzać chorych dzieci, zaś w odniesieniu do uczniów z chorobami przewlekłymi i alergiami – że opiekunowie powinni przedkładać zaświadczenia lekarskie zawierające informację o objawach przypadłości, zaleceniach, przeciwwskazaniach i zasadach udzielania pomocy. Nawet jeśli dane przedszkole nie opracuje w formie pisemnej zasad reagowania w przypadku choroby dzieci, ani dyrektor, ani nauczyciele nie mogą pozostać bierni w takich sytuacjach.

Dyrektor jest zobowiązany do sprawowania opieki nad wszystkimi uczniami (zdrowymi i chorymi)  oraz zapewnienia im bezpiecznych  i higienicznych warunków pobytu  w przedszkolu.

Dyrektor jest zobowiązany do sprawowania opieki nad wszystkimi uczniami (zdrowymi i chorymi) oraz zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu. Natomiast do podstawowych obowiązków nauczycieli należy rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola, w tym opiekuńczą, z którą wiąże się wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

Standardowe kroki związane z udzielaniem pomocy dziecku w sytuacji kryzysowej związanej z jego stanem zdrowia obejmują:

 1. Możliwość odmowy przyjęcia dziecka, u którego zostaną stwierdzone objawy choroby lub nasilenia choroby przewlekłej w momencie przyprowadzenia dziecka na zajęcia.
 2. Udzielenie pierwszej pomocy.
 3. Wezwanie pogotowia ratunkowego przez wychowawcę – w razie podejrzenia wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka oraz poinformowanie rodziców o tym fakcie.
 4. W lżejszych przypadkach najpierw powiadomienie rodzica lub opiekuna o stanie zdrowia dziecka i ewentualnie ustalenie z nim potrzeby wezwania pogotowia lub wezwanie rodzica lub opiekuna do odebrania dziecka przed zakończeniem zajęć w sytuacji stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia w czasie pobytu w przedszkolu.
 5. Zapewnienie opieki dziecku i w miarę możliwości odizolowanie go od pozostałych przedszkolaków, aby zapewnić spokój choremu i zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby.
 6. Powstrzymanie się od podawania przez dyrektora i nauczycieli jakichkolwiek leków nawet w sytuacji przeświadczenia, że przedszkolak ma zwykłe przeziębienie, czy leków przyniesionych przez rodzica poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy po zapoznaniu się z pisemnymi zaleceniami lekarza dany pracownik przedszkola zgodził się na podawanie środków medycznych. W takich sytuacjach warto zapisać godziny i dawki oraz nazwy podanego leku, ewentualne zaobserwowane skutki uboczne (informacje te należy przekazać rodzicom lub pogotowiu, jeśli zostało wezwane).
 7. W przypadku wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej lub zatrucia pokarmowego – zwracanie dzieciom szczególnej uwagi na higienę oraz stałe sprawdzanie, czy przedszkolaki mają odpowiednie warunki sanitarne, a także wietrzenie pomieszczeń, ruch na świeżym powietrzu, zasygnalizowanie dyrektorowi potrzeby zastosowania dodatkowych środków higienicznych. Dyrektor powinien zdecydować o zwiększeniu częstotliwości mycia i dezynfekcji sanitariatów, sprzętów kuchennych, stołów, przy których dzieci spożywają posiłki, zabawek, podłóg itp.
 8. Stałe przypominanie dzieciom, że powinny informować wychowawcę o dolegliwościach i pogorszeniu samopoczucia.
 9. Przypominanie rodzicom, że to głównie na nich w ramach władzy rodzicielskiej spoczywa obowiązek opieki nad dzieckiem, dbania o jego zdrowie, w tym odbywania wizyt lekarskich i podawania dziecku leków, a także, że placówka może odmówić przyjęcia chorego dziecka lub w ciągu dnia poinformować o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola nawet, gdy nauczycielom znany jest fakt, że rodzice nie mogą osobiście zająć się dzieckiem.

Postępowanie w razie wypadku przedszkolaka

Wypadkami są zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć,  które następują w trakcie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola –  w budynku, w ogrodzie, w czasie spaceru i innego wyjścia itp.

Niestety pomimo bardzo dużej czujności wychowawców nie zawsze udaje się uniknąć wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. Wypadkami są zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które następują w trakcie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola – w budynku, w ogrodzie, w czasie spaceru i innego wyjścia itp. Etapy działań, które muszą zostać podjęte przez pracowników przedszkola w takich sytuacjach, wymieniają przepisy § 40–52 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.):

 1. Zapewnienie pomocy i opieki poszkodowanemu dziecku – pracownik, który jest świadkiem lub została jemu przekazana informacja o zaistnieniu wypadku, jest zobowiązany niezwłocznie zająć się dzieckiem: w miarę potrzeby należy udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli jest zagrożone życie lub zdrowie dziecka. Gdy rodzice wcześniej przekazali informację, że dziecko cierpi na jakieś choroby, a pracownik nie potrafi ocenić, czy ta choroba w połączeniu z urazem może zagrozić życiu lub zdrowiu, również powinien wezwać pogotowie. Pierwszej pomocy należy udzielać do czasu przybycia pogotowia. Dziecku należy zapewnić spokój, w miarę możliwości oddzielając je od innych dzieci. Personel może opatrzyć lekkie obrażenia (powierzchowne zadrapania lub zranienia, stłuczenia), ale nauczyciele nie powinni podawać dziecku żadnych leków.
 2. Poinformowanie o wypadku – nauczyciel lub inny pracownik powinien bezzwłocznie przekazać dyrektorowi przedszkola informację o wypadku i jego przypuszczalnych przyczynach, a dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik powinien zawiadomić: rodziców (opiekunów) poszkodowanego ucznia – o każdym, nawet niegroźnym wypadku. Należy poprosić rodzica o przyjście do przedszkola, ewentualnie w przypadku niewielkiego urazu ustalić, czy odbierze dziecko przed końcem zajęć i czy zachodzi taka potrzeba, a także poinformować o wezwaniu pogotowia lub konieczności udania się z dzieckiem do lekarza, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy oraz organ prowadzący – gdy wypadek jest ciężki lub śmiertelny, a więc za wyjątkiem lekkich wypadków, prokuratora i kuratora oświaty – w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego, państwowego inspektora sanitarnego – gdy do wypadku doprowadziło zatrucie.
 3. Zabezpieczenie miejsca wypadku – do czasu rozpoczęcia pracy zespołu powypadkowego, w miarę potrzeby i możliwości należy oddzielić miejsce wypadku, zapewnić brak dostępu niepowołanych osób oraz nie wprowadzać zmian na miejscu zdarzenia.
 4. Powołanie zespołu powypadkowego – dyrektor ma obowiązek powołania zespołu za wyjątkiem sytuacji, gdy dziecko uległo lekkiemu wypadkowi. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy, a w razie nieobecności jednej z nich zastępuje ją pracownik przedszkola posiadający przeszkolenie w zakresie bhp. Jeżeli w skład komisji nie może wejść ani praco...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy