Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

30 kwietnia 2018

NR 70 (Marzec 2016)

Kontrola skuteczności wprowadzonych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

306

Każde dziecko uczęszczające do przedszkola jest inne, ma swoje indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne, posiada swoje mocne strony i specyficzne zdolności. Dzieci różnią się cechami osobowości, zdolnościami i upodobaniami. Dlatego każde z nich wymaga indywidualnego podejścia.

W każdej grupie przedszkolnej są dzieci, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia. Ich funkcjonowanie z jakiegoś powodu znacznie różni się (in plus i in minus) od funkcjonowania innych dzieci. W tej grupie mogą się znaleźć np. dzieci o przyspieszonym rozwoju, szczególnie uzdolnione, dzieci z deficytami, zaburzeniami, opóźnieniami w różnych sferach rozwoju, dzieci z niepełnosprawnością, takie, u których wyniki diagnozy przedszkolnej wskazują na niski stopień przygotowania do nauki w szkole.

W myśl ustawy o systemie oświaty przedszkole „winno zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju”. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego „nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego”.
Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest dostrzeżenie indywidualnych różnic pomiędzy poszczególnymi wychowankami w zakresie umiejętności, zdolności i potrzeb, a następnie tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju. Oznacza to, że aby zwiększyć skuteczność uczenia się wychowanków i podnieść jakość nauczania, nie możemy wszystkich traktować w ten sam sposób.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) w sprawie nadzoru pedagogicznego, stawiając przedszkolom konkretne wymagania, nałożyło na placówki oświatowe wyrównywanie szans edukacyjnych. Nie są one zapisane wprost, tak jak określało to poprzednie rozporządzenie, jednakże wymagania stawiane przedszkolom świadczą o konieczności wspomagania rozwoju dzieci.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

 • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
 • Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

 • W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Obowiązek indywidualizacji procesu nauczania został wskazany w przepisach art. 1 pkt 4–6 ustawy o systemie oświaty, których uszczegółowieniem są regulacje zawarte w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizowania kształcenia specjalnego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nadzoru pedagogicznego. Przedszkola są zobowiązane do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz udzielania im wsparcia po stwierdzeniu takiej potrzeby.

Istotą i celem indywidualizacji pracy z dzieckiem jest więc sprzyjanie jego rozwojowi, niwelowanie niekorzystnych różnic między dziećmi i pobudzanie ich do twórczego działania. Czas poprzedzający pójście dziecka do szkoły, czyli okres edukacji przedszkolnej, to okres bogaty w różnorodne, inspirujące doświadczenia – indywidualne i grupowe. To ważny czas dla wspomagania ogólnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i zasobami. Celem indywidualizacji jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i zapobieganie późniejszym niepowodzeniom szkolnym poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju.

Zadaniem nauczyciela jest rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału dziecka dla pokonywania jego deficytów, wyrównywania ewentualnych niedostatków w różnych sferach rozwojowych. Istotne jest wykorzystywanie indywidualnych właściwości, zasobów wychowanka, co prowadzi do zwiększania jego możliwości jako osoby.

Indywidualizowanie pracy z dziećmi w przedszkolu jest elementem codziennej pracy każdego nauczyciela

Indywidualizacja służy realizacji celów edukacyjnych i stwarza możliwości formułowania oraz realizowania własnych. Dlatego bardzo ważne jest określenie właściwych celów, których realizacja przyczynia się do efektywnego wspierania rozwoju dziecka. Wśród celów edukacyjnych należy wskazać na:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności,
 • zwiększenie indywidualnych możliwości dzieci,
 • rozwijanie zdiagnozowanego, zastanego zasobu wiedzy, umiejętności oraz możliwości intelektualnych, psychofizycznych,
 • budowanie pozytywnego stosunku do nauki,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania wysiłku w procesie nauczania – uczenia się,
 • podnoszenie efektów kształcenia na miarę możliwości dziecka,
 • zapewnienie każdemu dziecku sukcesu na miarę jego możliwości i przygotowanie do funkcjonowania na wyższych etapach edukacji i w życiu.

Indywidualizacja działań edukacyjnych to:

 • dostosowanie aktywności dzieci i zadań edukacyjnych do ich możliwości,
 • tworzenie warunków do pełnego wykorzystania tych możliwości,
 • wspieranie rozwoju tych możliwości.

Indywidualizacja przejawia się w dostosowywaniu do potrzeb i możliwości dzieci strategii edukacyjnych i wychowawczych, wykorzystywanych w codziennej pracy z dzieckiem, na każdych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli.
Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci niepełnosprawnych polega na realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, możliwości przedłużenia okresu edukacji na etapie wychowania przedszkolnego.
Nauczyciel musi w swoich działaniach dostosowywać tempo zajęć, metody i formy pracy, tak by zarówno angażować każde dziecko z osobna, jak i organizować pracę całej grupy. Indywidualizacja jest przede wszystkim sposobem pracy z każdym dzieckiem, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w każdym oddziale i na każdych zajęciach.

Edukacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego dostosowana jest do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych, niezależnie do jakiego uczęszcza przedszkola. Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który zawiera:

 • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 • zalecenia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, w tym – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
 • formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach;
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w celu zapewnienia:
  • realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  • zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
  • innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
  • przygotowania dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

System oświaty zapewnia każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola, szkoły lub placówki wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 532).

W przypadku dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
Koordynacja udzielania pomocy należy do zadań wychowawcy grupy lub innej osoby wskazanej przez dyrektora przedszkola. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

Indywidualizowanie pracy  z dziećmi w przedszkolu jest elementem codziennej pracy każdego  nauczyciela.  

Podstawą do uruchomienia pomocy dziecku jest rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym zakresie. Dostrzeżenie zarówno trudności dziecka, jak i jego szczególnych uzdolnień w celu udzielenia odpowiedniego wsparcia należy do podstawowych zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ale także do innych osób, które na co dzień stykają się z dzieckiem i jego problemami – dyrektora, nauczyciela wspomagającego.

Prawidłowo przeprowadzona diagnoza umiejętności i potrzeb dziecka powinna odbywać się w trzech etapa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy