Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co jeszcze zmieni się w Karcie Nauczyciela?

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 89
120

Nowa ustawa, poza typowymi zmianami dotyczącymi kwestii fi nansowania różnej aktywności oświatowej wynikającymi wprost z zapowiedzi tytułowej, wprowadza cały szereg zmian w innych ustawach, a zwłaszcza w samej ustawie Karta Nauczyciela. Tutaj zmian jest sporo i mają one wyjątkowo poważny charakter. Większość z nich została już omówiona. Pozostało jeszcze tylko kilka kwestii, które teraz postaramy się przeanalizować.

 

ZMIANA SPOSOBU ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI (ART. 10 A, ART. 91B KARTY NAUCZYCIELA)

Przepisy art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty stanowią, że przedszkolem publicznym oraz szkołą publiczną są odpowiednio przedszkole i szkoła, które zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifi kacje określone w odrębnych przepisach. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie oświaty szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej pod warunkiem, że zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifi kacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

W świetle przepisów art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela ustawie tej podlegają, w zakresie określonym ustawą, m.in. nauczyciele zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fi zyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Zakres zastosowania przepisów Karty Nauczyciela do ww. nauczycieli określony został w art. 91b. W stosunku do ww. nauczycieli wyłączone zostało stosowanie niektórych przepisów Karty Nauczyciela, m.in. art. 10 KN określający podstawy zatrudniania nauczycieli. Na podstawie zapisów ustawowych o podstawie prawnej zatrudnienia w tych przedszkolach, szkołach i placówkach decydują same zainteresowane strony. Należy jednak zauważyć, że wybór podstawy zatrudnienia w żadnym wypadku nie może naruszać obowiązujących obecnie przepisów prawa w powyższym zakresie. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 22 § 1–12 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Należy zauważyć, że zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dlatego w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych powy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy