Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli przedszkoli

351

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, a więc obowiązkom związanym z:

 • rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 
 • dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspieraniem każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążeniem do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształceniem i wychowywaniem młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbaniem o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają komisje dyscyplinarne:

 1. w pierwszej instancji:
  • komisja dyscyplinarna przy wojewodzie właściwa dla nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa,
  • komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania właściwa dla nauczycieli w:
  • urzędach organów administracji rządowej,
  • kuratoriach oświaty,
  • specjalistycznej jednostce nadzoru,
  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
  • organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych;
 2. w drugiej instancji:
  • odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właś-
  • ciwym do spraw oświaty i wychowania,
  • odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właś-
  • ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Właściwość miejscową komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji ustala się według miejsca zatrudnienia nauczyciela w chwili popełnienia czynu stanowiącego podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W sytuacji gdy organ uzyskuje informacje, że nauczyciel naruszył swoje obowiązki, rzecznik dyscyplinarny, powołany przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie organu, który go powołał. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia nauczyciela, którego dotyczy to postępowanie, oraz dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły – tego nauczyciela oraz organ prowadzący szkołę.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny albo kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania  dyscyplinarnego, albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Decyzja o umorzeniu wydawana jest, gdy zarzuty stawiane nauczycielowi nie znajdą potwierdzenia albo gdy nauczyciel za dany czyn został już ukarany karą porządkową. Ponadto postępowanie jest umarzane, gdy:

 • nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych oświaty,
 • nauczyciel zmarł,
 • postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się,
 • nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego nauczycielowi, którego dotyczy to postępowanie, oraz dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły – temu nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu szkołę służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
W postępowaniu wyjaśniającym nauczyciel, którego dotyczy to postępowanie, a w postępowaniu dyscyplinarnym – obwiniony mają prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą nie może być członek komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie. Obwiniony może mieć jednocześnie nie więcej niż dwóch obrońców z wyboru.

Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna. Przewodniczący może jednak zarządzić wyłączenie jawności, ale jedynie ze względu na zakłócenie spokoju publicznego, obrazę dobrych obyczajów lub naruszenie ważnego interesu prywatnego.

Pamiętać należy, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania dyscyplinarnego lub jeżeli o ten sam czyn wszczęto postępowanie karne albo postępowanie w sprawach o wykroczenia, przewodniczący składu orzekającego może wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego na czas trwania przeszkody lub postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia.

W postępowaniu wyjaśniającym dowody są przeprowadzane przez rzecznika dyscyplinarnego, a w postępowaniu dyscyplinarnym – przez komisję dyscyplinarną. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku dowodowego przez nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwinionego.

W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny lub komisja dyscyplinarna mogą przesłuchiwać świadków, zbierać i przeprowadzać wszelkie dowody konieczne dla wyjaśnienia sprawy, w tym zasięgać opinii biegłych, oraz przeglądać akta osobowe nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwinionego, a także sporządzać z nich notatki i kopie.

W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym należy przesłuchać odpowiednio nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwinionego oraz umożliwić im złożenie wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla sprawy.

Komisje dyscyp...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy