Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji

0 1055

Ostatnie zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej pochodzą z sierpnia 2017 r. 

W obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące dokumentów szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji1 przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych2.

POLECAMY

Obecne rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez ww. publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 ustawy Prawo oświatowe. W stosunku do wcześniej obowiązującego w kwestiach dokumentacyjnych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.3 dokonano następujących zmian:

 • uwzględniono nowy ustrój szkolny;
 • wprowadzono przepisy odnoszące się do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu; określono procedurę postępowania w przypadku zniszczenia protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego z danych przedmiotów oraz protokołów dotychczasowych egzaminów dojrzałości;
 • zgodnie z brzmieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół4 określenie „tygodniowy plan zajęć edukacyjnych” zastąpiono określeniem „tygodniowy rozkład zajęć”, a „semestralny plan zajęć edukacyjnych” zastąpiony został określeniem „semestralny rozkład zajęć”;
 • określenie „forma elektroniczna dziennika” zastąpiono określeniem „postać elektroniczna dziennika”;
 • uzupełniono katalog dokumentów gromadzonych w indywidualnych teczkach dzieci, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, słuchaczy i wychowanków.

W przedszkolu prowadzony jest obowiązkowo dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

W obecnym stanie prawnym dokumentację przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły;
 • księga uczniów;
 • dziennik lekcyjny (również w postaci elektronicznej),
 • dziennik zajęć przedszkola;
 • dziennik zajęć w świetlicy;
 • dziennik pedagoga (psychologa, logopedy, doradcy zawodowego);
 • dziennik innych zajęć;
 • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • dziennik zajęć indywidualnych;
 • indywidualna teczka ucznia lub dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub inną formą pomocy;
 • arkusz ocen ucznia; yy księgi arkuszy ocen;
 • uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, spełnianie obowiązku poza szkołą itp.

 

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU

Do tej księgi obecnie wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres miejsca zamieszkania dziecka (ucznia), a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy miejsc zamieszkania, jeżeli są różne od adresu miejsca zamieszkania dziecka. Ponadto w księdze ewidencji umieszcza się informacje o:

 • przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w tym o przedszkolu za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego5, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie;
 • odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny;
 • spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny w tej formie.

 

KSIĘGA UCZNIÓW

Zupełnie innym – bardzo często mylonym z księgą ewidencji – dokumentem szkolnym jest księga uczniów. Do tej księgi wpisuje się natomiast imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres miejsca zamieszkania ucznia danej szkoły, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy miejsc zamieszkania, pod warunkiem że są różne od adresu miejsca zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się ponadto datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Bardzo ważne jest, że odpowiednich wpisów w tym dokumencie dokonuje się w układzie chronologicznym, kierując się datami rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jest jeszcze jedna uwaga, a mianowicie w przypadku gdy dziecko, uczeń, słuchacz lub wychowanek nie posiadają numeru PESEL. W takiej sytuacji do odpowiednich ksiąg ewidencyjnych zamiast numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Należy pamiętać, że wszelkich adnotacji w tych dokumentach dokonać można tylko na podstawie wiarygodnych danych. A to oznacza, że źródłowymi dokumentami mogą być:

 • dowody osobiste lub inne dokumenty tożsamości rodziców lub pełnoletniego ucznia, wychowanka,
 • inne dokumenty zawierające dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi,
 • informacje przekazane przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły lub placówki.

W odróżnieniu od dokumentacji czysto ewidencyjnej w przedszkolu jest prowadzona dokumentacja odwzorowująca przebieg procesu edukacyjnego. Do tej grupy dokumentów zaliczone są dzienniki. Jest ich kilka rodzajów, a każdy z nich jest przeznaczony do odnotowywania innych działań przedszkolnych. Poniżej kilka przykładów, bardzo ważnych w kontekście odnotowywania szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej.

 

DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

W przedszkolu prowadzony jest obowiązkowo dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do tego dziennika wpisywane są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy miejsc zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy miejsc zamieszkania, jeżeli są różne od adresu miejsca zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się również obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Natomiast fakt przeprowadzenia konkretnych zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku tej wersji dziennika wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć

Należy zwrócić szczególną uwagę na zmienioną formułę dziennika innych zajęć, która odbiega nieco od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Otóż § 11 przedmiotowego rozporządzenia MEN zakłada, że przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy. Oczywiście, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Ten dokument dotyczy w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Co do zasady, wpisuje się do niego w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz oczywiście odnotowywana jest obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na takich zajęciach. Przeprowadzenie każdych zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Natomiast nieco inaczej wyglądają zasady ewidencjonowania w przypadku zajęć realizowanych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otóż wówczas w takim dzienniku wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają. Ponadto wpisywany jest obowiązkowo indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także opisywana jest ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem. Odnotowuje się również obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na takich zajęciach, a ich przeprowadzenie nauczyciel potwierdza podpisem.

 

DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- -WYCHOWAWCZYCH

W każdym przypadku, w którym przedszk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy